Strona główna

Demografia

Podstawowe pojęcia i przedmiot badań demograficznych. Źródła informacji o ludności. Spisy ludności. Ważniejsze doktryny i teorie ludnościowe. Stan liczbowy, rozwój i rozmieszczenie ludności. Struktura ludności wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Elementy ruchu naturalnego (małżeństwa, urodzenia, zgony). Mobilność przestrzenna. Polityka demograficzna. Projekcje i prognozy demograficzne.
Cel przedmiotu:

  • Cel poznawczy: wyrobienie wśród słuchaczy świadomości demograficznej, dostrzegania konsekwencji zmian procesów demograficznych dla obecnego i przyszłego kształtu struktur ludności. Ważnym celem nauczania jest uświadomienie słuchaczom powiązań istniejącej i przyszłej sytuacji demograficznej z funkcjonowaniem rynku pracy, opieki zdrowotnej, rynkiem ubezpieczeń.
  • Cel dydaktyczny: ważne jest w procesie nauczania demografii uzyskanie przez słuchaczy umiejętności korzystania z danych źródłowych dotyczących procesów ludnościowych

Szczegółowy program wykładów:

 1. Demografia jako nauka o rozwoju ludności.
 2. Współczesne teorie demograficzne.
 3. j.w.
 4. Źródła i zakres informacji o ludności.
 5. Metody analizy demograficznej.
 6. Liczba i rozmieszczenie ludności.
 7. j.w.
 8. Struktura ludności według cech demograficznych.
 9. Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych.
 10. Ruch naturalny ludności.
 11. jw.
 12.Syntetyczne miary reprodukcji ludności.
 13. Ruch wędrówkowy ludności.
 14. Prognozy demograficzne.
 15. sprawdzenie wiadomości


Literatura zalecana:

J.Z. Holzer, Demografia PWE, Warszawa 2003
Demografia. Metody analizy i prognozowania, M. Cieślak (red.), PWN, Warszawa 1992
J. Kurkiewicz, Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 1992
M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2004

Metoda zaliczenia:

test sprawdzający
Prowadzący:
prof. dr hab. I. Roeske-Słomka, prof. zw. UEP;
dr hab. Alicja Szuman, prof. nadzw. UEP