Strona główna

Pomiar poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej


Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z metodami i procedurami badania poziomu życia ludności w ujęciu porównań przestrzennych oraz dynamicznych w warunkach pełnej i niekompletnej informacji statystycznej.

Szczegółowy program wykładów:

 1. Poziom życia, jakość życia - podstawowe pojęcia.
 2. Warunki i wstępne kryteria doboru zmiennych objaśniających poziom życia ludności w państwach UE.
 3. Charakter zmiennych (stymulanty, destymulanty, nominanty) oraz wzorcowe i bezwzorcowe formuły przekształceń ilorazowych.
 4. Proces redukcji zmiennych diagnostycznych (mierniki względnej wartości informacyjnej). Zmienne centralne, satelitarne, izolowane ś ustalanie wyjściowego zbioru zmiennych diagnostycznych.
 5. System wag dla zbiorów wyselekcjonowanych zmiennych diagnostycznych.
 6. Wyznaczanie odległości taksonomicznych między obiektami (państwami) w warunkach kompletnej i brakującej informacji statystycznej. Indywidualne wskaźniki natężenia zmian odległości między obiektami.
 7. j.w.
 8. Metody wyodrębniania grup typologicznych (grup państw UE podobnych na podstawie macierzy odległości).
 9. Metody wyodrębniania grup państw podobnych na podstawie syntetycznych mierników rozwoju.
 10. Badanie poziomu życia ludności w ujęciu dynamicznym.
 11. Badania nad ubóstwem w UE - podstawowe pojęcia.
 12. Mierniki zasięgu i natężenia ubóstwa.
 13. Badania budżetów czasu ludności UE.
 14. Wskaźniki jakości środowiska w UE.
 15. Zajęcia sprawdzające

Literatura zalecana:
 
M. Johann, Polska-UE. Porównanie poziomu życia ludności, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.


Metoda zaliczenia:

zaliczenie na ocenę w formie pisemnej
Prowadzący:
dr Krzysztof Szwarc