Strona główna

Procesy demograficzne w państwach Unii Europejskiej

Związki procesów demograficznych z gospodarką w zakresie rynku pracy i obciążeń społecznych, demograficzne i społeczno-zawodowe kryteria podziału ludności, rodzaje piramid wieku, współczynniki urodzeń, płodności i zgonów, procedury standaryzacyjne, syntetyczne mierniki reprodukcji ludności, współczynniki migracji, przeciętne dalsze trwanie życia, prawdopodobne trwanie życia, umieralność niemowląt, projekcje i prognozy demograficzne.

Cel przedmiotu:


Ugruntowanie wśród słuchaczy przekonania o wzajemnym oddziaływaniu procesów demograficznych i gospodarczych, a w szczególności, zwrócenie uwagi na zależność dobrobytu społeczno-ekonomicznego od charakteru i natężenia zachodzących w społeczeństwach procesów demograficzych

Szczegółowy program wykładów:

 1. Przedmiot i cel badań demograficznych. Źródła informacji empirycznych.
 2. Stan i struktury ludności według cech demograficznych. Typy piramid wieku.
 3. j.w.
 4. Struktury ludności według cech społeczno-zawodowych.
 5. j.w.
 6. Mierniki i charakterystyka ruchu naturalnego ludności. Urodzenia. Zgony.
 7. j.w.
 8. Syntetyczne mierniki reprodukcji ludności.
 9. Ruch wędrówkowy. Migracje wewnętrzne i zagraniczne.
 10. Analiza zmian w stanie i strukturze ludności.
 11. Analiza porównawcza parametrów tablic wymieralności
 12. j.w.
 13. Rozwój społeczno-gospodarczy a demograficzne wskaźniki poziomu życia.
 14. Prognozy demograficzne w zakresie stanu i struktur ludności.
 15. Zajęcia sprawdzające

Literatura zalecana:
 
J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2000.
Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, RRL tom XVII, Warszawa 2003.
National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables, 2000, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, United Nations, New York, 2002
Poziom życia w Polsce I krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004


Metoda zaliczenia:

zaliczenie na ocenę w formie pisemnej
Prowadzący:
prof. dr hab. I. Roeske-Słomka, prof. zw. UEP