Strona główna

Wnioskowanie statystyczne

Badania częściowe, warunki reprezentatywności próby, schematy tworzenia próby, ustalanie niezbędnej liczebności próby, zmienne losowe skokowe i ciągłe, rozkłady: dwumianowy, Poissona, normalny, estymacja przedziałowa parametrów w analizie struktury, weryfikacja nieparametrycznych hipotez statystycznych.
Cel przedmiotu:

  • pozyskanie wiedzy w zakresie efektywnego organizowania i poprawnego przeprowadzania reprezentatywnych badań częściowych,
  • zapoznanie słuchaczy z metodami mogącymi stanowić podstawę wnioskowania o populacji generalnej w zakresie jej struktury, związku cech oraz dynamiki zjawisk na podstawie próby

Szczegółowy program wykładów:


 1. Idea badań statystycznych niewyczerpujących. Warunki reprezentatywności próby dla populacji generalnej.
 2. Schematy doboru elementów do próby. Ustalanie niezbędnej liczebności próby.
 3. Pojęcie zmiennej losowej. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie wzoru Bayesa.
 4. Rozkłady zmiennej losowej skokowej.
 5. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej.
 6. Badanie zgodności rozkładów empirycznych z założonym (test chi kwadrat, test Kołmogorowa).
 7. Budowa przedziałów ufności dla parametrów analizy struktury.
 8. Budowa przedziałów ufności dla parametrów analizy korelacji i regresji.
 9. Budowa przedziałów ufności dla parametrów analizy dynamiki.
 10.  Parametryczne testy istotności w analizie struktury.
 11. Analiza wariancji przy klasyfikacji pojedynczej i podwójnej.
 12. Parametryczne testy istotności w analizie korelacji, regresji i tendencji rozwojowej.
 13. Badanie liniowości funkcji regresji i trendu ś test serii.
 14. Testy nieparametryczne dla weryfikacji hipotezy, że próby pochodzą z tej samej populacji generalnej (testy znaków, testy mediany).
 15. Badanie niezależności kryteriów podziału zbiorowości statystycznej. Szczegółowy program ćwiczeń:


 1. Istota badań częściowych i warunki reprezentatywności próby.
 2. Schematy doboru elementów do próby.
 3. Projektowanie badań statystycznych.
 4. j.w.
 5. Estymacja przedziałowa wybranych parametrów analizy struktury.
 6. j.w.
 7. Estymacja przedziałowa wybranych parametrów analizy korelacji i regresji.
 8. j.w.
 9. Estymacja przedziałowa wybranych parametrów analizy dynamiki.
 10. Weryfikacja wybranych hipotez dla parametrów analizy struktury.
 11. Weryfikacja wybranych hipotez dla parametrów analizy korelacji i regresji.
 12. Weryfikacja wybranych hipotez dla parametrów analizy trendu.
 13. Zastosowania wybranych testów nieparametrycznych.
 14. j.w.
 15. Zajęcia sprawdzające 


Literatura zalecana:


Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

Chromińska M., Roeske-Słomka I., Szuman A., Wnioskowanie statystyczne, Pomocnicze Materiały Dydaktyczne, Zeszyt II, Wyd. AE, Wydział Ekonomii, Studia Doktoranckie, Poznań 2008.

Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 1994 i nast.

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. UE, Wrocław 1995 i nast.

Kędelski M., Roeske-Słomka I., Statystyka, Wyd. AE, Poznań 1995.

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000


Metoda zaliczenia:


ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej
wykład - egzamin w formie pisemnej

Prowadzący:
prof. dr hab. I. Roeske-Słomka, prof.zw. UEP
dr hab. A. Szuman, prof. nadzw. UEP