Dnia 10 maja 2017 r. Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przyznało Krzysztofowi Łyskawa odznaczenie „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

Jest to odznaka branżowa, przyznawana osobom pracującym na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.

Pan Doktor od 2008r. jest członkiem podkomisji ds. ubezpieczeń rolnych, działającej w ramach Komisji Majątkowej w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń. Organizował lub współorganizował szereg konferencji branżowych z zakresu ubezpieczeń dla rolnictwa i ubezpieczeń katastroficznych.

Czynnie angażuje się w prace prawodawcze w zakresie systemu ubezpieczeń rolnych (w tym powołanie w lutym 2017r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Zespołu ds. Ubezpieczeń Rolnych), czego efektem jest udział w kilku konferencjach uzgodnieniowych w zakresie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W 2016r. przygotował w trybie pilnym, na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, opinię do projektu kolejnej zmiany przedmiotowej ustawy (druk sejmowy nr 469 wraz z uzasadnieniem).

Działania naukowe i organizacyjne uzupełniane są również działaniami popularyzatorskimi i dydaktycznymi. Pan Doktor recenzentem wielu artykułów do branżowego czasopisma "Wiadomości Ubezpieczeniowe", a jego seminarzyści często odnosili i odnoszą laury w konkursach na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z dziedziny ubezpieczeń.