Absolwentka studiów magisterskich, specjalność Ubezpieczenia gospodarcze na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2004 - 2009 studentka studiów doktoranckich w Katedrze Ubezpieczeń. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Laureatka nagród w konkursach na najlepszą pracę magisterską (2003) i doktorską (2010) z dziedziny ubezpieczeń w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych i TUiR Warta. W latach 2009 - 2013 asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń. Autorka dwóch monografii i licznych artykułów naukowych.

Zainteresowania badawcze: ubezpieczenia środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego, polski i europejski rynek ubezpieczeń.

Dorobek publikacyjny
Monografie naukowe:
Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej / Lemkowska Malwina. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005;

Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń
/ Lemkowska Malwina. - Warszawa : Poltext, 2010.

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:
Environmental insurance in Poland – The notion, scope and legal determinants/ Lemkowska Malwina - Proceedings of the 14th International Scientific Conference European Financial Systems 2017, Part 1, s. 475-483.

The Role of the State in Determining the Effectiveness of Environmental Insurance/ Lemkowska Malwina - Olsztyn Economic Journal 2017 nr 2, s. 197.

Wzorcowe ogólne warunki ubezpieczeń jako instrument wspierania rynku ubezpieczeń środowiskowych/ Lemkowska Malwina - Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 2017 nr 1, s. 41.

Pojęcie szkody i odpowiedzialności prawnej jako podstawa kształtowania produktu ubezpieczenia środowiskowego/  Lemkowska Malwina - Przegląd prawa ochrony środowiska 2016 nr 2, s. 17;

Przydatność wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 dla celów ubezpieczenia środowiskowego/ Lemkowska Malwina - Studia Oeconomica Posnaniensia 2015 nr 11, s. 78 - 96;

Rola ubezpieczeń gospodarczych w indemnifikacji pierwotnych szkód środowiskowych/ Lemkowska Malwina - Ekonomia i Środowisko 2015 nr 2, s. 59 - 73;

Ubezpieczenia odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku - problemy prawne
/ Lemkowska Malwina. - Prawo Asekuracyjne 2013 nr 1 - Fundacja "Prawo Ubezpieczeniowe", s. 57 – 71;

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 a ubezpieczenia ryzyka środowiskowego - próba oceny relacji
/ Lemkowska Malwina. // W : Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011, s. 166-182;

Ekonomiczne podstawy zarządzania przez wartość w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych
/ Lemkowska Malwina. - Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. 2010/117 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, s. 226 – 234;

Cykl koniunkturalny a dynamika fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeniowym - analiza teoretyczna
/ Lemkowska Malwina. - Wiadomości Ubezpieczeniowe 2009 nr 4 - Polska Izba Ubezpieczeń, s. 3 – 16;

Wpływ projektu Solvency II na ubezpieczeniowe fuzje i przejęcia w Unii Europejskiej
/ Lemkowska Malwina. // W : Studia Ubezpieczeniowe. 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2009, s. 91 – 99.