Zespół badawczy

Dr Agnieszka Poczta-Wajda

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka około 80 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach anglojęzycznych. Jej prace badawcze, osadzone głównie w nurcie ekonomii politycznej, koncentrują się wokół polityki wspierania rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju, zjawiska paradoksu rozwojowego w polityce rolnej, deprywacji dochodowej rolników oraz liberalizacji handlu zagranicznego artykułami rolnymi. Była kierownikiem bądź wykonawcą licznych projektów badawczych i rozwojowych, a za działalność naukową i organizacyjną została kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora UEP. Odbyła również liczne krótkoterminowe i długoterminowe staże zagraniczne, m.in. w USA jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta.

Zainteresowania badawcze

 • Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju
 • Handel zagraniczny artykułami rolnymi
 • Wskaźniki wsparcia rolnictwa

Wybrane publikacje


Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Poczta-Wajda, A., Czyżewski B., Przekota G., 2017, Amenities versus use values: two-dimensional and multilevel analysis of farmland prices in Poland, XV EAAE Congress – Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society, Parma, August 28 – September 01, 2017. (plik nr 1)
 • Poczta-Wajda, A., Czyżewski B., 2106, Effects of Policy and Market on Relative Income Deprivation of Agricultural Labour, 160 EAAE Seminar – Rural Jobs and the CAP, Warsaw, December 1-2, 2016 (plik nr 2)
 • Poczta-Wajda, A., 2015, Why do rich farmers claim to be poor and why do rich countries support them?, International Scientific Conference - Prices in the agri-food sector and its environment, Warsaw, December 3, 2015. (plik nr 3)

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy własny NCN „Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej” – kierownik projektu, 2017-2019. (plik nr 6)
 • Projekt badawczy NCN „Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27” – wykonawca projektu, 2015-2017.
 • Grant MNiSW “Granty na granty” - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskie, kierownik projektu, 2016.
 • Projekt badawczy własny NCN „ Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju – przesłanki i mechanizmy interwencji”- kierownik projektu, 2011-2016. (plik nr 4)
 • Unijny Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.1.1) „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych” realizowany na UEP – opiekun merytoryczny, 2009-2011.
 • Projekt badawczy własny MNiSW „Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w wyniku Porozumienia w Sprawie Rolnictwa GATT/WTO” – główny wykonawca projektu, 2009-2010.
 • Projekt promotorski MNiSW „Dostosowania rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym krajów wysokorozwiniętych w wyniku postanowień Rundy Urugwajskiej” – główny wykonawca projektu, 2007-2008.
 • Interdyscyplinarny projekt badawczy międzyuczelniany AE/AR w Poznaniu „Absorpcja środków WPR w Wielkopolsce (na tle tendencji ogólnokrajowych) na przykładzie wybranych instrumentów wsparcia” – wykonawca projektu, 2005-2006.

Pokój 1021 Collegium Altum

tel. 061 854-30-21
mail: agnieszka.poczta@ue.poznan.pl