Dr Milena Ratajczak-Mrozek otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W  dziewiątej edycji konkursu na
stypendia dla uczonych złożono 700 wniosków i wyłoniono 202 laureatów, z
czego tylko 7 osób reprezentuje nauki ekonomiczne. M. Ratajczak-Mrozek
została sklasyfikowana na wysokim 45 miejscu, a stypendium zostało przyznane
na okres 3 lat. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są
młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii
Nauk lub instytutach badawczych. O przyznaniu stypendium decyduje m.in.
dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w
projektach międzynarodowych.