Pracownicy

dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP


Kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych


Rozwój naukowy

1993: Magister ekonomii

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Kierunek: Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego

2003: Doktor nauk ekonomicznych

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Specjalność: Finanse Międzynarodowe

Tytuł rozprawy: Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski - Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Praca została nagrodzona nagrodą Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

2013: Doktor habilitowany

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Specjalność: Finanse Międzynarodowe

Tytuł rozprawy: Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski - Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Andrzej Sławiński - Szkoła Główna Handlowa, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Adam Koronowski - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach (recenzja wydawnicza), prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider - Uniwersytet Gdański (recenzja wydawnicza)


Problematyka badawcza

  • finanse międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy determinantów kursów walutowych, bilansu płatniczego, kryzysów walutowych i przepływów kapitału międzynarodowego,
  • międzynarodowy rynek finansowy jako miejsce oferowania kapitału, na który zgłaszają zapotrzebowanie krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze,
  • finanse zagraniczne przedsiębiorstw obejmujące zarządzanie ryzykiem kursowym i zasady podejmowania decyzji finansowych związanych z wyborem źródeł finansowania międzynarodowego przez przedsiębiorstwa oraz procedury i techniki oceny finansowej projektów międzynarodowych inwestycji bezpośrednich i portfelowych.

Osiągnięcia w pracy naukowej

·      Autor około 60 publikacji, w tym autor lub współautor 4 monografii książkowych.

·      Współredaktor jednej monografii książkowej.

·      Autor około 10 recenzji, przygotowanych dla: Poznan University Review, Instytutu Ekonomicznego NBP oraz IBEC (International Business and Economy Conference) oraz recenzent w dwóch przewodach doktorskich:

1) mgr Kamila Kuziemska /Uniwersytet Łódzki - 2013/ - "Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2011".

2) mgr Adam Marszk /Politechnika Gdańska - 2014/ - "Rynki akcji a wzrost i rozwój gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych: przypadek państw BRIC " .

·      Prelegent na około 20 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

·      Wykonawca projektu badawczego dla NBP w roku 2013. Tytuł projektu: „Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału zagranicznego. Implikacje dla Polski”.

·      Kierownik i wykonawca grantu habilitacyjnego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010 (projekt badawczy KBN N N115 1720 33). Tytuł projektu: „Analiza szans i zagrożeń dla transformujących się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w związku z występowaniem nierównowag w bilansach płatniczych w latach 1994-2008”.

·      Wykonawca grantu pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Najlepszego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2004-2006 (projekt badawczy KBN 1 H02C 017 26) “Bilans obrotów bieżących, finansowych i kapitałowych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – modelowe determinanty równowagi zewnętrznej”.

·      Uczestnik badań statutowych pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Najlepszego z zakresu analizy nierównowag w bilansach płatniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, roli przepływów finansowych i kapitałowych w finansowaniu deficytu rachunku obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwa bilansu płatniczego krajach rozwijających się.

·       Wykonawca sześciu badań własnych na temat: determinantów salda inwestycji portfelowych na rachunkach finansowych bilansów płatniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, determinantów zmian w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto krajów Europy Środkowo-Wschodniej, struktury i perspektyw rozwoju rynku kapitałowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, szans i zagrożeń wynikających z deficytów na rachunkach bieżących w krajach transformujących swe gospodarki, determinantów kryzysów walutowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

·      Nagrody za pracę naukową: nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pracę doktorską pt. „Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego” (2003) oraz nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za książkę pt. „Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich”, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (2009).


Pozostałe informacje (wybrane)

licencja maklera papierów wartościowych nr 1094

licencja doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 111

prezes zarządu INC SA (www.incsa.pl) 

członek rad nadzorczych: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (www.ingzycie.pl), Domu Maklerskiego EFIX SA (www.efixdm.pl), FZ GROUP SA (www.fabrykazespolow.pl)

Strona osobista: pawelsliwinski.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Gospodarki Międzynarodowej  

Katedra Finansów Międzynarodowych

Al. Niepodległości 10 

61-875 Poznań  

Tel. 061 854-39 80

pok. 1625

email: pawel.sliwinski@ue.poznan.pl kfm@ue.poznan.pl; 

www: http://pawelsliwinski.pl/