Badania własne:

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MNiSW, od dnia 01.07.2011 "Badania własne" zostają zastąpione przez "Badania Naukowe Młodych Naukowców i Doktorantów".


Badania statutowe:

 • Mikroekonomiczne aspekty internacjonalizacji i globalizacji gospodarki polskiej. dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP 51102-109
 • Polityka fiskalna i polityka NBP a stopy procentowe banków komercyjnych. Prof. T. Kowalski 51102-63
 • Rozwój instytucjonalny i penetracja kapitału zagranicznego w Polsce. Prof. T. Kowalski 511020-90

Ministerialny projekt badawczy:

 • Koopetycja w klastrach kreatywnych - implikacje dla międzynarodowej konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia firm. Dr Barbara Jankowska Grant MNiSW N112 319998 51104-74

 • Rola klasterów we wspieraniu międzynarodowej konkurencyjności oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Prof. dr hab. M. Gorynia
 • Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. Prof. dr hab. M. Gorynia 51104-53
 • Przemiany instytucjonalne w gospodarkach środkowoeuropejskich. Przypadek Polski. Prof. dr hab. T. Kowalski, (Steve Letza oraz Clas Wihlborg) Grant MNiSW nr N112 007 31/0780 51104-96
  Projekt interdyscyplinarny:
 • Fostering Entrepreneurship in higher education (FoSentHE) nr umowy 144713-TEMPUS-2008-HR-JPCR. Projekt międzynarodowy. Dr M. Pietrzykowski 51105-03
 • Transfer to experimental and innovate teaching methods for business education (Program Leonardo da Vinci)
 • Strategic Management Games- innovate teaching method for business education (Program Leonardo da Vinci)