• PODSTAWY LOGISTYKI

Zajęcia rozpoczynają się od wprowadzającego 3-godzinnego kursu podstaw logistyki. Dzięki temu także osoby, o nieekonomicznym profilu wykształcenia, bez problemu odnajdą się w nowej sferze aktywności edukacyjnej i nie będą miały kłopotów z poznawaniem kolejnych, bardziej zaawansowanych zagadnień. Moduł ten obejmuje wykład, podczas którego Słuchacze poznają podstawowe pojęcia z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Omówione zostaną funkcje i zakres logistyki jako procesu, którego istotą jest zarządzanie przepływami rzeczowymi oraz sposoby tworzenia sieci logistycznych i łańcuchów dostaw. Przedstawione zostaną etapy rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki, różnice w podejściu do tych terminów oraz współczesne odniesienie do logistyki, jej roli i znaczenia.

 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

o Internacjonalizacja działalności gospodarczej oraz metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
o Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
o Decyzje o lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej – offshoring
o Praktyczny wymiar współpracy z chińskimi podmiotami gospodarczymi
o Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w skali międzynarodowej – ubezpieczenia transakcji międzynarodowych (przykłady)
Celem modułu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień logistyki rozpatrywanych z perspektywy przedsiębiorstwa podejmującego wyzwanie internacjonalizacji; przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych logistyki realizowanej w heterogenicznym środowisku międzynarodowym dla wykształcenia możliwości analizy problematyki w działalności menedżerskiej. Przedstawione zostaną kluczowe pojęcia z zakresu logistyki międzynarodowej, wskazana zostanie rola globalizacji w umiędzynaradawianiu procesów gospodarczych na świecie, rola procesu internacjonalizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże oraz globalizacja jako powszechny trend współczesnego biznesu, strategiczne aspekty prowadzenia działalności opartej na zasobach zlokalizowanych w różnych zakątkach świata (global sourcing), oraz sprzedaży produktów na różnych rynkach. Moduł ten obejmuje przedstawienie kryteriów podejmowania decyzji o offshoringu, przy uwzględnieniu związanego z tym ryzyka. W kolejnym bloku przedstawiony zostanie praktyczny aspekt współpracy z chińskimi podmiotami, począwszy od niuansów społeczno-kulturowych istotnych przy negocjacjach, po zagadnienia administracyjne związane z prowadzeniem wymiany handlowej lub zlecaniem działalności produkcyjnej. Kolejny blok tego modułu związany jest z zabezpieczaniem się przed ryzykiem występującym w przypadku realizacji transakcji międzynarodowych. Blok ten obejmuje identyfikację źródeł ryzyka wraz z przedstawieniem możliwości ubezpieczenia się przed konsekwencjami zajścia niepożądanego zdarzenia.

 

 • ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJĄ 

Celem przedmiotu “Zarządzanie dystrybucją” jest wyjaśnienie kluczowych problemów decyzyjnych związanych z kształtowaniem systemu dystrybucji. Należą do nich wybór strategii sprzedaży i kanałów dystrybucji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz wybór rozwiązań w zakresie logistyki dystrybucji. W ramach tego przedmiotu omówione zostaną strategie dystrybucji w wymianie międzynarodowej, rodzaje kanałów dystrybucji, narzędzia marketingu mix, rodzaje kooperacji w kanałach dystrybucji, przebieg procesu projektowania systemów dystrybucji, a także metody oceny efektywności systemu dystrybucji. W ramach tego przedmiotu zostaną szczegółowo przedstawione następujące zagadnienia:
‐ istota i funkcje dystrybucji w kontekście marketingu i logistyki
‐ decyzje strategiczne i operacyjne w zarządzaniu dystrybucją na rynku krajowym i międzynarodowym
‐ rodzaje strategii dystrybucji i przesłanki ich wyboru
‐ projektowanie systemu dystrybucji
‐ motywowanie i ocena uczestników kanałów dystrybucji
‐ źródła konfliktów w kanałach dystrybucji i metody ich rozwiązywania
‐ logistyka dystrybucji i mierniki oceny systemu dystrybucji
‐ współczesne tendencje kształtowania systemów dystrybucji
Efektami kształcenia będzie wiedza na temat skutecznego zarządzania dystrybucją w warunkach rynku konkurencyjnego i zdobycie umiejętności projektowania kanałów dystrybucji oraz pomiaru efektów i kosztów dystrybucji.
Metoda zajęć: wykład z elementami konwersatorium oraz case studies.

 • FINANSE MIĘDZYNARODOWE (wykłady, omówienie przepisów, przykłady, case studies)

W ramach bloku Finanse międzynarodowe Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu:
- funkcjonowania rynku walutowego i technik operacji walutowych w przedsiębiorstwie
- wykorzystania pochodnych instrumentów walutowych w przedsiębiorstwie, w tym instrumentów rynku terminowego: kontraktów forward, futures i opcji walutowych
- zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (istota i rodzaje ryzyka walutowego, sposoby pomiaru ryzyka kursowego w krótkim i długim okresie)
- wpływu ryzyka walutowego na strumienie i zasoby finansowe przedsiębiorstwa
- technik osłony przed ryzykiem kursowym, wykorzystania pochodnych instrumentów walutowych do zabezpieczenia transakcji handlowych denominowanych w walutach obcych
- transakcji arbitrażowych na rynku walutowym, w tym parytetu stopy procentowej i arbitrażu stopy procentowej na rynku terminowym
- analizy kosztów kredytowania przedsiębiorstwa w walutach zagranicznych.
Oprócz charakterystyki międzynarodowego rynku finansowego przedstawione zostaną rodzaje przepływów międzynarodowych, warunki globalizacji finansów, opisane zostaną międzynarodowe systemy walutowe. Ćwiczenia obejmą studia przypadków uwzględniające np. decyzję o zakupie surowców na międzynarodowym rynku.

 


 • TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA

POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ
W ramach tego bloku przedstawione zostaną założenia Europejskiej Polityki Transportowej, nowoczesne technologie transportowe, a także bariery w rozwoju transportu. Zaprezentowana zostanie charakterystyka funkcji poszczególnych gałęzi transportu, ze szczególnym uwzględnieniem zalet transportu intermodalnego. Temat ten będzie się łączył z porównaniem cech transportu samochodowego i kolejowego.
Szczegółowe tematy poruszone w ramach tego bloku obejmują takie zagadnienia jak:
1. Ewolucja polityki transportowej UE – priorytety i założenia, konsekwencje dla firm transportowych
2. Obecne założenia polskiej i europejskiej polityki transportowej
3. Wyzwania ekonomiczne i polityczne stojące przed sektorem transportu
4. Koszty zewnętrzne transportu
5. Infrastruktura transportu – aspekty ekonomiczne
6. Konteneryzacja – konsekwencje tego procesu dla międzynarodowego obrotu towarowego
7. Transport intermodalny – podstawy, założenia, cele, potencjał rozwoju
8. Możliwości i bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce


 • PRAWO TRANSPORTOWE 

Zajęcia prowadzi wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prezentowanym obszarze (jako osoba rozstrzygająca w kwestiach spornych). Omówione zostaną krajowe i międzynarodowe regulacje prawa transportowego, podstawy prawa cywilnego w obszarze zawierania umów i określania odpowiedzialności stron za powierzone mienie, konwencja CMR, dokumenty wykorzystywane w przewozach, tryb zawierania umów, a także przykłady orzecznictwa w sprawach, które rozstrzygano drogą sądową.

 

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

Zajęcia prowadzi osoba z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. W ramach zajęć przedstawi wybrane elementy systemowego zarządzania jakością (planowanie, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze, analiza danych, zakupy i kwalifikacja dostawców), podstawowe zasady związane z audytem pierwszej i trzeciej strony systemu zarządzania jakością – w oparciu o ISO 19011:2002; a także zasady, metody i techniki audytowania. Ćwiczenia polegać będą na symulacji roli audytora, poznaniu i doskonaleniu umiejętności i technik audytowania. Słuchacze poznają także branżowe systemy zarządzania jakością. Uznaje się, że certyfikacja w zakresie norm ISO serii 9000 jest dowodem na spełnienie powszechnie uznawanych wymagań dotyczących zarządzania. Na bazie ISO 9001 powstało wiele standardów branżowych, które mają kluczowe znaczenie dla dostawców dla motoryzacji, IT, aeronautyki, czy przemysłu zbrojeniowego. Sensowne jest zatem poznanie specyficznych procedur typu Zatwierdzanie detali produkcyjnych (PPAP), Zaawansowane planowanie jakości (APQP), Statystyczne sterowanie procesem (SPC).
W ramach niniejszego przedmiotu omawiane są także kluczowe tematy Kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management), m.in. przywództwo, zaangażowanie personelu, podejście systemowe, rozwój relacji partnerskich z dostawcami. Istotnym filarem każdego systemu zarządzania jakością jest nadzorowanie niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze. Dla ich skuteczności niezbędne jest omówienie pracy zespołowej, metod i technik rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji (m.in. FMEA, 8D, Diagram Pareto-Lorenza, Diagram Ishikawy).

 

 • CONTROLLING 

Zasadniczym tematem zajęć jest rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie. Uwzględnia on: koszty zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji, transportu, obsługi klienta oraz wpływ zarządzania kosztami logistyki na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Pierwsza część zajęć dotyczy problemów pomiaru, klasyfikacji, rozliczania i kalkulacji kosztów logistyki oraz wykorzystania informacji o kosztach przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Szczególny nacisk położono na nowoczesny system zarządzania kosztami Activity-Based Costing, którego zastosowanie jest przedmiotem studiów przypadków rozwiązywanych w laboratorium komputerowym. Praktyczne zastosowanie rachunkowości zarządczej w przykładach dotyczyć będzie zarządzania efektywnością procesów logistycznych z wykorzystaniem mierników efektywności, przy uwzględnieniu zasad ich tworzenia. Druga część zajęć skupia się na planowaniu i budżetowaniu działalności oraz pomiarze wyników i dokonań. Zajęcia mają charakter praktyczny. Oprócz wiedzy przekazywanej przez wykładowcę, Słuchacze mają wiele okazji do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie omawianych problemów controllingu.

 

 • LOGISTYKA W PRODUKCJI 

Zajęcia prowadzi osoba posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale logistyki i planowania produkcji, w japońskim koncernie działającym w Polsce. Słuchacze poznają procedury planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP) i planowania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa (MRP II), przy uwzględnieniu planowania wydajności linii produkcyjnej. Przedstawiony zostanie przykład planowania produkcji powiązany ze sferą sterowania zapasami i planowania dostaw. Omówione zostaną współczesne systemy produkcyjne, systemy planowania produkcji działające w oparciu o prognozy i system just in time. W tym drugim przypadku zostanie przybliżone narzędzie udoskonalania procesów – kaizen.

 

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA LOGISTYKI 

W ramach tego bloku Słuchacze zostaną wprowadzeni w zagadnienia rozwiązań teleinformatycznych (ICT) przeznaczonych dla sfery logistyki. W trakcie zajęć w szczególny sposób rozwijane są zagadnienia elektronicznej wymiany dokumentacji (EDI), identyfikacji automatycznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii radiowej (RFID), nawigacji obiektów ruchomych czy informatyzacji w obszarze produkcji. Podczas kursu Słuchacze zdobywają wiedzę na temat genezy i rozwoju poszczególnych rozwiązań, po czym dyskusja skupia się na technicznych możliwościach, ograniczeniach i możliwych aplikacjach. Głównym wątkiem jest tu koncepcja logistycznego systemu informacji (LIS) oraz komputerowo zintegrowanej logistyki (CIL), co podkreśla wartość wynikającą ze współpracy omawianych rozwiązań w zintegrowanym systemie informatycznym łańcucha dostaw. Podczas kursu prezentowane są także materiały wideo ilustrujące możliwości i konsekwencje aplikacyjne konkretnych rozwiązań.
Oprócz wykładu przedstawiającego najnowsze rozwiązania, Słuchacze wezmą udział w zajęciach laboratoryjnych. Celem zajęć będzie umożliwienie kontaktu z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w sferze zarządzania logistycznego. Celem praktycznej części przedmiotu jest zapoznanie Słuchaczy z klasami systemów zintegrowanych mogących wspierać przedsiębiorstwa realizujące procesy logistyczne. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym przedstawiającym klasy i funkcje systemów, a także ich wzajemne powiązania, zajęcia koncentrują się na aspektach praktycznych. 

 

 • ZARZĄDZANIE PROCESOWE 

Najważniejsze tematy poruszane w ramach tego przedmiotu obejmują: podejście procesowe, mapowanie procesów, modelowanie procesów, optymalizacja procesów, wsparcie informatyczne zarządzania procesowego. Zarządzanie procesowe może być analizowane z punktu widzenia wdrażania, utrzymania i rozwoju SZJ ISO 9001 oraz całkowicie niezależnie, jako koncepcja zarządzania. Podstawą w tym względzie jest koncepcja Business Process Reengineering. Na tej bazie upowszechniły się metodyki mapowania, modelowania i optymalizacji procesów, w oparciu o zróżnicowane notacje algorytmizacji. Klasyczne cele zarządzania procesowego związane są z redukcją kosztów realizacji kluczowych procedur. Istotne w tym względzie jest dobranie właściwych metodyk mapowania (np. p4, odgórna, oddolna), opisu procesów z wykorzystaniem notacji BPMN, i wsparcia informatycznego (np. Corporate Modeller, ARIS). W przypadku realizacji zaawansowanego podejścia procesowego, konieczne jest przyjęcie rozbudowanej architektury procesów, obejmującej wykresy VACD (Value Added Change Diagram) oraz EPC (Event-driven Process Chain). Kluczowe dla zapewnienia skuteczności zarządzania procesowego jest monitorowanie procesów na bazie KPI (Key Performance Indicators).

 

 

 • ELASTYCZNE SYSTEMY LOGISTYCZNE

o Outsourcing (wykład) i decyzje „make or buy” (case studies)
o Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
o Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management) (warsztaty)
o Optymalizacja procesów logistycznych (warsztaty)
o Struktury elastyczne – Agile (wykład)
Systemy logistyczne obejmują kooperację przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, stosowanie outsourcingu i korzystanie z usług operatorów logistycznych. W ramach tego modułu Słuchacze poznają przebieg procesu decyzyjnego poprzedzający zastosowanie outsourcingu (identyfikacja kluczowych funkcji i procesów, które zostaną objęte procesem decyzyjnym dotyczącym tego czy wykonywać je we własnym zakresie lub w oparciu o zasoby zewnętrzne). Zajęcia oparte są na symulacji problemu decyzyjnego związanego z wyborem dostawców i decyzjami „make or buy”. Słuchacze dokonają wyboru opcji spośród przedstawionych scenariuszy, wykorzystując analizę wskaźnikową, budowę wskaźników jakościowych i kosztowych oraz dokonując oceny wpływu stosowanych rozwiązań na inne obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa. Poruszony zostanie temat konsekwencji i ryzyka stosowania outsourcingu w logistyce i w produkcji.

 
 • Seminaria podyplomowe

Słuchacze po dokonaniu wyboru promotora biorą udział w seminariach, które mają pomóc w przygotowaniu pracy podyplomowej. Zgodnie z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udana obrona pracy jest podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.