Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)", nr 2013/09/B/HS4/01145, 24.02.2014- 23.02.2017.
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP


Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych", Nr UMO-2012/05/D/HS4/01138, (2013-2016), nr 51104-48
(Kierownik projektu: dr Milena Ratajczak-Mrozek, wykonawcy: dr Paweł Mielcarek, mgr Magdalena Herbeć, mgr Filip Nowacki)


Problematyka projektu jest związana z analizą relacji i współpracy przedsiębiorstw z innymi podmiotami rynkowymi (przedsiębiorstwami, ale i instytucjami otoczenia biznesu) w kontekście działalności prowadzonej na rynkach lokalnych i zagranicznych, jak i zmian zachodzących na rynku polskim związanych z jego coraz większym umiędzynarodowieniem. P
Celem jest zbadanie kompleksowych lokalnych i międzynarodowych relacji Firmy (wewnątrzorganizacyjnych, z klientami, dostawcami i innymi podmiotami). Chcemy zbadać Firmę osadzoną jednocześnie w sieciach globalnych i lokalnych relacji biznesowych, ocenić (na poziomie Firmy i branży) pozytywne i negatywne efekty z tym związane oraz wskazać odpowiednie rozwiązania. Ponadto ważna jest analiza procesów związanych z innowacyjnością oraz obszarem tzw. zaawansowanych technologii – chcemy wykazać ich ważne miejsce w branży meblarskiej. 


Głównym efektem projektu będzie monografia naukowa wydana w języku angielskim. Dodatkowo będą to artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.


Zaangażowane w realizację instytucje to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki "Rola orientacji na wiedzę w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji", 2012-2015 (kierownik projektu: mgr Marcin Soniewicki).