Projekt badawczy N N115 320238 "Kształtowanie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa".
(Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, wykowawcy: dr Robert Szczepański, dr Miłosz Łuczak, dr Milena Ratajczak-Mrozek, mgr Aleksandra Hauke, mgr Łukasz Małys)
 
Projekt był kontynuacją prac rozpoczętych przez członków zespołu badawczego w ramach badań „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe)” finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2008. Celem poznawczym projektu badawczego było opracowanie i analiza mechanizmu tworzenia powiązań firmy z otoczeniem w procesie internacjonalizacji w odniesieniu do czterech zidentyfikowanych wcześniej typów firm. W szczególności badania dotyczyć będą następujących obszarów: 

  • Znaczenia powiązań sieciowych w poszczególnych etapach procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz ich wpływu na sukces firmy. 
  • Znaczenia powiązań sieciowych z poszczególnymi podmiotami otoczenia (dostawcami, dystrybutorami, konkurentami, podmiotami wpływowymi itp.) oraz wpływu tych powiązań na sukces przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. 
  • Identyfikacji sposobów nawiązywania i budowania relacji na rynkach zagranicznych. 
  • Transferu wiedzy. 
  • Determinant trwałości powiązań sieciowych. 
  • Zależności między wielkością przedsiębiorstwa a znaczeniem powiązań sieciowych. 
  • Wpływu branży na znaczenie powiązań sieciowych.
Wnioski z projektu przedstawiono w publikacji "The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process".

 

Ekspertyza naukowa Kooperacja polskich przedskiębiorstw przygotowana na zamówienie Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, 
lipiec-grudzień 2010 (Kierownik projektu: dr Milena Ratajczak-Mrozek, wykonawcy: mgr Łukasz Małys, mgr Adam Dymitrowski, mgr Marcin Soniewicki)

Celem ekspertyzy było zdiagnozowanie sytuacji w zakresie różnych form kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami (zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w Polsce oraz identyfikacja podstawowych korzyści i barier stojących na drodze ku współpracy przedsiębiorstw, wraz ze wskazaniem rozwiązań służacych zachęceniu przedsiębiorstw do podejmowania współpracy.


Projekt badawczy  -  grant promotorski  finansowany przez MNiSW:  Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny - podejście sieciowe
(Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara, wykowawca: mgr Aleksandra Hauke)


Sprawny transfer wiedzy nabiera szczególnego znaczenia w momencie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, kiedy o sukcesie na nowym rynku zależy na ile firma potrafi dzielić się posiadaną wiedzą ze wszystkimi ogniwami powiązania działającego na rynku zagranicznym, oraz czerpać ją od partnerów sieciowych istniejących już na danym rynku.  Przedsiębiorstwo tworzące własną strategiczną sieć biznesową musi świadomie zdecydować w jakim stopniu będzie dokonywać ekspansji w ramach własnej firmy, a na ile współpracować z innymi podmiotami na nowym rynku. Strategiczny dobór partnerów oraz rozwijanie współpracy przy jednoczesnym budowaniu obustronnego zaufania, pozwala dzięki m.in. dostępowi do ukrytej wiedzy partnerów biznesowych, osiągnąć zamierzone przez przedsiębiorstwo cele strategiczne.


Celem projektu było wskazanie zależności pomiędzy sprawnym transferem wiedzy w ramach strategicznej sieci biznesowej w procesie internacjonalizacji a osiąganiem sukcesu przez przedsiębiorstwo. W ramach badań zostaną sformułowane i zrealizowane cele poznawcze i praktyczne. Efektem jest stworzenie rekomendacji dla firm dokonujących procesu internacjonalizacji dotyczących transferu wiedzy w ramach powiązania sieciowego. Badania miały charakter ilościowy oraz jakościowy. Otrzymane rezultaty empiryczne zostały wykorzystane do przygotowania rozprawy doktorskiej. Ponadto planuje się także publikację wyników badań w artykułach naukowych, prezentacje podczas konferencji, a także przygotowanie opracowania na temat roli transferu wiedzy w procesie wejścia na rynek zagraniczny w ujęciu sieciowym.


Projekt badawczy nr N 115 043 31/1968 „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2006-2008.
(Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)

Coraz większa liczba firm uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Część z nich odnosi widoczne, spektakularne sukcesy na rynku zagranicznym. Niekiedy są to jednak jedynie krótkotrwałe pozytywne osiągnięcia. Należy się zatem zastanowić od czego zależy, co determinuje długookresowy sukces firmy w procesie internacjonalizacji. Próba odpowiedzi na to pytanie, ważna zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia, stała się impulsem do przeprowadzenia kompleksowych badań przez Katedrę Marketingu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . 


Analiza modeli internacjonalizacji prowadzi do wniosku, iż koncentrowały się one głównie na wyjaśnianiu powodów i sposobów angażowania się firmy w operacje zagraniczne. W daleko mniejszym stopniu eksponowały relacje między procesem internacjonalizacji firmy a jej wynikami (sukcesem lub porażką). Dotyczy to zarówno aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Stąd też pojawia się fundamentalne pytanie: jakie są podstawowe cechy charakterystyczne zachowań firm umożliwiające im osiąganie przewagi konkurencyjnej i odnoszenie sukcesu w procesie internacjonalizacji. 
W literaturze przedmiotu dotyczącej zachowań rynkowych przedsiębiorstwa podkreśla się liczne determinanty sukcesu firm, takie jak np. jakość produktu, cenę lub znajomość rynków. W daleko mniejszym stopniu eksponuje się w sposób pogłębiony istotę, zakres i rolę powiązań firmy z różnymi podmiotami w procesie internacjonalizacji. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ramach sieci powiązań może okazać się jednak decydującym czynnikiem w kształtowaniu długookresowego sukcesu firmy w tym procesie. 
Wnioski z projektu przedstawiono w publikacji "Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe".