Problematyka naukowo-badawcza
 • Strategiczne sieci biznesowe w kontekście internacjonalizacji
 • Sieci biznesowe jako narzędzie współpracy na rynku B2B
 • Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie oraz strategicznej sieci biznesowej
 • Marketing oraz marketing międzynarodowy
 • Otoczenie kulturowe przedsiębiorstw
Główne publikacje
 • A.Hauke, Strategiczna sieć biznesowa jako podejście optymalizujące działalność przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu, w: „Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2, Sopot 2009, ss. 113- 122
 • K.Fonfara, A.Hauke, Podstawy teoretyczne podejścia sieciowego, w: „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe”, red. K.Fonfara, PWE, Warszawa 2009, ss. 27 -43
 • A.Hauke, Wpływ transferu wiedzy na sukces rynkowy przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, w: „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe”, red. K.Fonfara, PWE, Warszawa 2009, ss. 84 - 101
 • A.Hauke, Zachowania firm w procesie internacjonalizacji – case studies – Hochand Polska Sp.z o.o.., w: „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe”, red. K.Fonfara, PWE, Warszawa 2009, ss. 120 -124
 • A.Hauke, „Zachowania firm w procesie internacjonalizacji – case studies – GlaxoSmithKilne Pharmaceuticals SA ”w: „Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe”, red. K.Fonfara, PWE, Warszawa 2009, ss. 134 – 140
 • A.Hauke, Interaction in a strategic net - how to create conditions to unimpeded knowledge transfer, Studies on business interaction – consequences for business in theory and business in practice, 24th IMP Conference, Uppsala, Szwecja
 • A.Hauke, knowledge diffusion within focal enterprise of strategic network – how to meet challenges in global economy. „Meeting Global Challenges”, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Sopot 2008
 • A.Hauke, Zasoby wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa sieciowego w: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, red. S.Lachiewicz, A.Zakrzewska- Bielawska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź  2008
 • A.Hauke, Knowledge diffusion within focal enterprise of strategic network – how to meet challenges in global economy, w:  Meeting global challenges , red. K.Żołądkiewicz, T.Michałowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , Sopot 2008
 • A.Hauke, Strategiczna sieć biznesowa w procesie internacjonalizacji - podstawowe założenia, w: Handel i finanse miedzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J.Schroeder, B.Stępień, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
 • A.Hauke, The role of knowledge transfer in the internationalisation process of a firm- network approach, referat wygłoszony w ramach Doctoral Consortium podczas konferencji IMP Group: Exploiting the b2b knowledge network: new perspectives and core concepts, Manchester 2007
 • A.Hauke, M.Ratajczak, Marketing międzynarodowy. Studia przypadków, Materiały Dydaktyczne nr 197 , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • A.Hauke, M.Ratajczak, Podstawy marketingu. Studia przypadków, Materiały Dydaktyczne nr 198, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • A.Hauke: Impact of cultural differences on knowledge transfer in British, Hungarian and Polish enterprises, Nota di Lavoro 50.2006, Fondazione Eni Enrico Mattei, Mediolan 2006
 • A.Hauke: Czynniki kultury polskiej, francuskiej i duńskiej wpływające na budowanie zaufania oraz transfer wiedzy wśród przedsiębiorstw sieciowych, Zeszyty Naukowe nr 66: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, red. J.Schroeder, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006
 • A.Hauke: Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym, w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E.Najlepszy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005
 • A.Hauke: Polish culture - facilitation or impediment for knowledge transfer? The impact of national culture on the transfer of knowledge from a network approach perspective, w: Intercultural Knowledge Management in the context of the Enlarged European Union, red. dkfm. dr. G.Fink, Institut fuer den Donauraum, Wiedeń 2004
 • A.Hauke: Smooth knowledge transfer within business network - a key factor to competitive advantage, Konferencja z cyklu: Intercultural Knowledge Research and Intercultural Knowledge Management - Challenges of Eastern and Western Europe, Institut fur dun Donauraum, Wiedeń 2005
 • A. Hauke: Podejście sieciowe jako narzędzie trwałej współpracy między przedsiębiorstwami działającymi na rynkach międzynarodowych, w: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J.Rymarczyk, W.Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • R.Szczepański, M. Łuczak, A.Hauke: Rozwój czy stagnacja - polskie imprezy targowe w kontekście przystąpienia do UE, w: Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unią Europejską, red. B.JeliAųki, E.Gostomski, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu GdaAųkiego, Sopot 2004
 • K.Fonfara, M.Łuczak, A.Hauke, J.Beracs, G.Hooley: Wpływ zasobów związanych z marketingiem partnerskim na sukces przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii, w: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J. W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003
Badania naukowe
 • Transfer wiedzy w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw - podejście sieciowe - badania własne nr 51103-88
 • Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny – podejście sieciowe - grant promotorski  MNiSW nr N115 0448 33
 • Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach współczesnej gospodarki - badania statutowe nr 51102-96
Prowadzone zajęcia
 • Podstawy marketingu
 • Marketing międzynarodowy
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
 • International Marketing - How to Enter and Win Central European Markets?