Problematyka naukowo-badawcza  
 • marketing międzynarodowy
 • procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • międzynarodowe sieci biznesowe
 • kształtowanie relacji z podmiotami otoczenia na rynkach zagranicznych
 • International New Ventures
Główne publikacje  

PUBLIKACJE ZWARTE

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH  

 • Ł. Małys, Sieci biznesowe a kultura organizacyjna, Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 9/2017.
 • M. Zdzierski, J. Światowiec-Szczepańska, M. Troilo, Ł. Małys, Adventurous Foreign Direct Investment, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 25, No. 2/2017.
 • Ł. Małys, R. Berckhan, Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, Katowice 2016.
 • J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, M. Zdziarski, Strukturalne powiązania sieciowe spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, Poznań 2015. 
 • Ł. Małys, Kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi na rynkach zagranicznych a wyniki przedsiębiorstwa, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 11, Poznań 2014.
 • Ł. Małys, Wpływ kooperencji na sukces rynkowy małych i średnich przedsiębiorstw, w Z. Waśkowski, M. Zieliński (red.), Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Supply chain cooperation and company performance, Argumenta Oeconomica 2/2012, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne im. Oskara Langego (AE) we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Ł. Małys, Teoria wymiany społecznej a analiza relacji międzyorganizacyjnych, w Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce. Wydanie specjalne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Współpraca formalna i nieformalna w ramach łańcucha dostaw a wyniki przedsiębiorstw - analiza empiryczna, w G. Leszczyński, B. Pilarczyk (red.), Relacje na rynku Business-To-Business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Forms of internationalisation and company performance (research results), in T. Rynarzewski (ed.), Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, Relacje w sieciach biznesowych przedsiębiorstw, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Gospodarka. Technologia. Kapitał społeczny, Studia Doktorantów nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

ROZDZIAŁY MONOGRAFII NAUKOWYCH

 • Ł. Małys, Czynniki sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych w procesie internacjonalizacji - ujęcie relacyjne, w : P. Zwiech (red. ), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2017.
 • K. Fonfara, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Evaluation of the company internationalisation process: traditional and network perspective, in: T. Rynarzewski, M. Szymczak (eds.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research of International Economics & Business, PUEB Press, Poznań, 2016.
 • Ł. Małys, Charakterystyka i delimitacja branży motoryzacyjnej w Polsce, w: M. Łuczak, Ł. Małys (red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej, Advertiva, Poznań 2016.
 • Ł. Małys, J. Światowiec-Szczepańska, R. Berckhan, M. Zdziarski, Wpływ jakości relacji biznesowych na wyniki przedsiębiorstw handlowych branży motoryzacyjnej - analiza empiryczna na przykładzie rynku polskiego i brazylijskiego w: M. Łuczak, Ł. Małys (red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej, Advertiva, Poznań 2016.
 • Ł. Małys, P. Mielcarek, Tworzenie, rozwój i komercjalizacja produktów na współczesnym rynku międzynarodowym, w: Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2014.
 • A. Dymitrowski, Ł Małys, Koncepcje marki i pozycjonowania produktów na współczesnym rynku międzynarodowym, w: Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2014.
 • M. Łuczak, Ł. Małys, Rola pośrednika handlowego w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa z finalnymi nabywcami na przykładzie branży motoryzacyjnej, w A. Czubała, P. Hadrian, J. W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Ł. Małys, Wpływ powiązań sieciowych na proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w J. Schroeder, R. Śliwiński (red.), Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Ł. Małys, The essence of business networks in the internationalisation process (research project 2010-2012), in K. Fonfara (ed.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, The Magellan Group (case study), in K. Fonfara (ed.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, Elektromontaż Poznań S.A. (case study), in K. Fonfara (ed.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, Współpraca z podmiotami zewnętrznymi a wyniki rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw - analiza empiryczna, w A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Ł. Małys, Proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, w: J. W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Ł. Małys, Podejście sieciowe jako sposób przełamania barier internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: J. Greser, J Kępiński, J. Schmidt (red.),Problemy przedsiębiorstw w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2009.

PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 • Ł. Małys, K. Fonfara, Stages of Trust Development in Business Relationships in the Internationalisation Process, 7th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship, Global Science & Technology Forum, Singapore, 2017.
 • M. Zdziarski, J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, M. Troilo, Exploration of Many Unknowns by Adventurous Foreign Direct Investment, AIB 2016 Annual Meeting, New Orleans, 2016.
 • J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, M. Zdziarski, Network Position and Firm Performance in Warsaw Stock Exchange-Listed Companies, Networks and Relationships, 32nd International IMP Conference, Poznań, 2016.
 • K. Fonfara, M. Łuczak, Ł. Małys, The Influence of Business Relationships on Company Performance in the Internationalisation Process, Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 32nd International IMP Conference, Poznań, 2016.
 • M. Zdziarski, J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, Adventurous Foreign Direct Investment, 41st EIBA Annual Conference, Rio de Janeiro, 2015.
 • Ł. Małys, J. Światowiec-Szczepańska, R. Berckhan, M. Zdziarski, The Impact of the Quality of Business Relationships on the Company Performance – the Case of an Automotive Industry in Poland and Brazil , 41st EIBA Annual Conference, Rio de Janeiro, 2015.
 • K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, An interpretation and operationalization of the concept of company internationalization maturity (network approach), Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks, 31st International IMP Conference, Kolding, 2015
 • M. Zdziarski, J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, Network evolution of FDI's co-location, XXXV International Sunbelt Social Network, Brighton 2015.
 • R. Berckhan, Ł. Małys, The roles of relationship actors in value creation in the automotive wholesale network, The 29th IMP Conference: Building and managing relationships in a global network: challenges and necessary capabilities, Atlanta 2013.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Formal and informal cooperation within supply chains and company performance, The 27th IMP Conference: The impact of globalization on networks and relationships dynamics, Glasgow 2011.
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Formy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań), Konferencja naukowa "Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym", Poznań 2011.
 • Ł. Małys, The Mechanism of Building Business Network Relations in the Internationalisation Process, The 26th IMP Conference: "Business Networks - Globality, Regionality, Locality", Budapeszt 2010.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków, wydanie drugie zmienione Materiały Dydaktyczne nr 317, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Poznań 2016.
 • A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków, Materiały Dydaktyczne nr 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Badania naukowe
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)",  Nr UMO-2013/09/B/HS4/01145, 2014-2017
  (kierownik projektu prof. dr hab. K. Fonfara)

 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci”, 2014-2017 nr 2013/11/B/HS4/00461
  (
  Kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska)
 • Międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez The Norwegian Seafood Research Fund - FHF "Integration and cooperation in pelagic export markets", 2012 (Międzynarodowy kierownik projektu: Professor Håkan Håkansson; Kierownik projektu w Polsce: dr Łukasz Małys)
 • Projekt badawczy promotorski finansowany przez NCN, nr 51104-11
  "Wpływ powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji na wyniki przedsiębiorstwa", 2011-2013
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
 • Ekspertyza "Kooperacja polskich przedsiębiorstw" przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki, lipiec-grudzień 2010, nr 51101-23 
  (Kierownik projektu; dr M. Ratajczak-Mrozek
 • Projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW, nr 51104-69 
  "Kształtowanie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa", 2010-2012 
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
Prowadzone zajęcia  
 • Fundamentials of marketing
 • International marketing
 • How to enter and win CEE markets
 • Podstawy marketingu
 • Marketing międzynarodowy 
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych