Problematyka naukowo-badawcza
 • Relacje partnerskie z podmiotami rynkowymi
 • Narzędzia zarządzania relacjami z nabywcą na rynku dóbr konsumpcyjnych
 • CRM na rynku międzynarodowym
 • Zasoby marketingowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Przewaga konkurencyjna
 • Zasoby marketingowe przedsiębiorstw
Główne publikacje
 • Łuczak M.: Aktywne kształtowanie partnerskich relacji z konsumentami przesłanką przewagi konkurencyjnej na rynku, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu. - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. s. 90-96
 • Łuczak M.: Charakter i znaczenie zasobów relacyjnych w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku dóbr konsumpcyjnych, w: Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B, red. Piotr Kwiatek, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński, Poznań : Advertiva s.c., 2009. s. 51-62
 • Łuczak M.: Proces internacjonalizacji firmy a jej sukces rynkowy w: "Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe." red. nauk. Fonfara K., PWE, Poznań 2009.
 • Łuczak M.: Zachowania firm w procesie internacjonalizacji - case study - Firma CHNw: "Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe." red. nauk. Fonfara K., PWE, Poznań 2009.
 • Łuczak M.: Zachowania firm w procesie internacjonalizacji - case study - Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. w: "Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe." red. nauk. Fonfara K., PWE, Poznań 2009.
 • Łuczak M., Z. Banaszak, A. Makowska, W. Obuchowski:Analiza czynników kształtujących zawartość skrobi w pszenżycie i przydatność tego zboża w produkcji bioetanolu / . - Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2008 nr 4 - Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o.. s. 8-18
 • Łuczak M.: Internacjonalizacja działalności z perspektywy teorii zasobowej firmy w: "Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji" red. nauk. Schroeder J., Stępień B., Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 • Szczepański R., Łuczak M., Hauke A.: Rozwój czy stagnacja - polskie imprezy targowe w kontekście przystąpienia do UE w "Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unii Europejskiej", Sopot 2004.
 • Fonfara K., Łuczak M., Hauke A., Beracs J., Hooley G.: Wpływ zasobów związanych z marketingiem partnerskim na sukces przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii w "Euromarketing przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej" red. nauk. Wiktor J.W., AE Kraków 2003.
 • Fonfara K., Łuczak M., Hooley G., Beracs J.: Zasoby marketingowe firmy jako determinanta sukcesu na przykładzie przedsiębiorstw z Polski, Wielkiej Brytanii i Węgier, w: "Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych implikacje dla Polski" red. nauk. Najlepszy E., Wydawnictwo AE, Poznań, 2002 r.
 • Fonfara K., Łuczak M.: Wykorzystanie zasobowej teorii firmy w ocenie skuteczności działań marketingowych, w: "Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie" red. nauk. Żabiński L., Śliwińska K., PWE, Warszawa, 2002 r.  
Projekty badawcze, badania własne
 • Badania statutowe nr 51102-96
  Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach współczesnej gospodarki. 2009.
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
 • Projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW, nr 51104-95
  Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe). 2006-2008.
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
 • Międzynarodowy projekt badawczy
  Marketing w XXI wieku. 2000-2003.
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
Prowadzone zajęcia
 • Podstawy marketingu 
  Biznes Międzynarodowy 
  tryb dzienny, tryb zaoczny
 • International Marketing: How to Enter and Win Central European Markets? 
  Erasmus 
  tryb dzienny
 • Marketing międzynarodowy 
  Biznes Międzynarodowy 
  tryb dzienny