Zajęcia terenowe to jeden z ulubionych przedmiotów studentów Katedry Turystyki. Można podczas nich poznać praktyczną stronę zawodu organizatora turystyki oraz zwiedzić ciekawe obszary turystyczne lub pretendujące do tego miana, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Wiadomości ogólne

Zajęcia terenowe to ćwiczenia ujęte w obowiązujących planach studiów danego kierunku lub specjalności. Zajęcia te są wpisywane do indeksów i podlegają zaliczeniu. Trwają one każdorazowo 7 dni i odbywają się dwa razy: po raz pierwszy - w kraju, po raz drugi - za granicą. W zasadzie zajęcia terenowe nie powinny być realizowane w czasie trwania innych zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych, np. tokiem nauczania, zajęcia terenowe mogą odbyć się, za zgodą Dziekana, w czasie trwania innych zajęć dydaktycznych. Wtedy niezbędna jest - przygotowana przez opiekuna zajęć terenowych - informacja o terminach odrabiania zajęć przypadających na czas nieobecności w Uczelni. Czas trwania fizycznie ogranicza zakres geograficzny zajęć, szczególnie jeśli chodzi o zajęcia zagraniczne - należy je tak zorganizować, aby nie spędzić większości ich czasu w autokarze lub pociągu. Nie można skrócić lub przedłużyć czasu trwania zajęć

Zajęcia terenowe są częściowo odpłatne. Ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną Uczelnia pokrywa:

 • przy wyjazdach krajowych do 50%,
 • przy wyjazdach zagranicznych do 30%

kosztów związanych z: przejazdem, dietą (wyżywieniem), zakwaterowaniem.

Poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturami VAT, a w przypadku podróży PKP lub PKS odpowiednimi biletami. Udokumentowaniem wypłat diet krajowych i zagranicznych oraz ryczałtu za zakwaterowanie na terenie kraju mogą być imienne listy uczestników zajęć terenowych wraz z pokwitowaniem. Przy wyjazdach krajowych kwota finansowana przez Uczelnię za wyżywienie i zakwaterowanie nie powinna przekroczyć aktualnie obowiązujących wielkości ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Natomiast przy wyjazdach zagranicznych dofinansowanie przez Uczelnię wydatku na zakwaterowanie nie może być wyższe niż 30% ustalonego limitu na dany kraj. Akademia ponosi koszty ubezpieczenia, o ile studenci biorący udział w zajęciach terenowych nie są ubezpieczeni.

Obowiązki studentów

Organizacja i przeprowadzenie zajęć terenowych należy do studentów. Pracownicy Katedry Turystyki pełnią funkcję koordynacyjną i doradczą oraz - oczywiście - uczestniczą w zajęciach i wpisują zaliczenie na podstawie oceny uczestnictwa w zajęciach każdego studenta. Do rozważenia przez Was należy termin, wybór odwiedzanych miejsc, organizacja transportu, noclegów i wyżywienia oraz innych atrakcji. Dlatego bardzo ważne jest szybkie porozumienie i podział zadań, ponieważ przygotowanie zajęć należy rozpocząć najlepiej na 3-4 miesiące przed wyjazdem. Katedra Turystyki udostępnia Wam telefon i łącze internetowe, poprzez które można załatwiać wszelkie formalności związane z wyjazdem (Laboratorium Komputerowe, sala 716, VII piętro Collegium Altum) w czasie, kiedy nie odbywają się tam zajęcia. Plan zajęć odbywających się w sali 716 dostępny jest w Sekretariacie Katedry Turystyki oraz w gablocie przed sekretariatem.

Uczestnictwo w zajęciach terenowych polega na przygotowaniu przez każdego z Was odcinka trasy i przeprowadzenie przez niego całej grupy w charakterze pilota. Do tego ważne jest tzw. uczestnictwo bierne, a więc ogólne zainteresowanie odwiedzanymi miejscami i atrakcjami.

Elementy podlegające ocenie przez opiekunów:

 • prace przygotowawcze poprzedzające wyjazd,
 • zakres wiedzy o odwiedzanych atrakcjach, dostępnej w przewodnikach i innych publikacjach,
 • sposób przekazywania informacji,
 • organizacja czasu poszczególnych odcinków zajęć.

Organizacja zajęć terenowych

Najwcześniej trzeba zacząć organizować środek transportu, ponieważ Uczelnia wymaga pisemnej umowy z firmą oferującą transport autokarowy. Po zaakceptowaniu przez Prawnika AE (oraz po uzyskaniu zgody na organizację zajęć) władze uczelni podpisują dokument. Równolegle do tych działań należy rezerwować miejsca w obiektach noclegowych, co należy potwierdzić faksem od obiektu przyjmującego rezerwację. Zdarza się, że wraz z rezerwacją wymagana jest wpłata zaliczki. Dział finansowy może ją przekazać pod warunkiem otrzymania pisemnego wniosku zawierającego następujące informacje: dokładna nazwa i adres instytucji/obiektu, dokładna nazwa i adres banku (adres tylko w przypadku zajęć zagranicznych) oraz numer konta.

Wszelkie listy w związku z zajęciami terenowymi powinny być adresowane w następujący sposób:

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Katedra Turystyki

al. Niepodległości 10 60-967 Poznań

Fax: (+48 61) 854 39 81.

Wymagana dokumentacja ze strony Akademii Ekonomicznej:

 • zgoda Dziekana na organizację zajęć terenowych,
 • zaakceptowana przez Dziekana informacja o terminach i miejscach odrabiania zajęć dydaktycznych,
 • wniosek do Prorektora ds. Dydaktyki o zgodę na dofinansowanie zajęć terenowych,
 • program zajęć, kosztorys - zaakceptowany pod względem formalnym przez Kwestora AE i Dział ds. Współpracy z Zagranicą w przypadku zajęć terenowych odbywanych za granicą,
 • wykaz osób ubezpieczonych,
 • umowa z firmą transportową (w przypadku wyboru autokaru jako środka transportu),
 • zaakceptowana przez Prawnika AE.

Bezpośrednio po zakończeniu zajęć terenowych należy dokonać rozliczenia finansowego zajęć. Rozliczenia zagranicznych zajęć terenowych należy dokonać za pośrednictwem Działu ds. Współpracy z Zagranicą.

Trasy ostatnich zajęć terenowych

ZAJĘCIA TERENOWE 2006

 • III rok TiH, grupa 8, opiekunowie: mgr Piotr Szmatuła, dr Marlena Bednarska, termin: 30 kwietnia - 6 maja 2006

trasa: Poznań - Wrocław - Góra św. Anny - Cieszyn - Ustroń - Wisła - Koniaków - Węgierska Górka - Żywiec - Bielsko-Biała - Pszczyna - Wadowice - Oświęcim - Olkusz - Gołuchów - Poznań

 • IV rok studiów mgr, grupa 7, opiekunowie: dr Łukasz Nawrot, dr Piotr Zmyślony, termin: 27 kwietnia - 3 maja 2006

trasa: Poznań - Wilno [Litwa] - Troki - Ryga [Łotwa] - Góra Krzyży koło Szawle [Litwa] - Pałąga - Kłajpeda - Kiejdany - Kowno - Poznań