Tematyka badawcza | Research areas: 

 • turystyka w mieście / tourism in the city
 • rozwój regionów turystycznych / development of tourist destinations
 • zarządzanie rozwojem funkcji turystycznej w mieście / urban tourism, destination governance
 • turystyka biznesowa / MICE
 • marketing w turystyce / marketing in travel and tourism
 • zachowania nabywców w turystyce / consumer bahaviour in tourism

Projekty badawcze | Research projects

 • 2013-2015: Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii, projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 3; główny wykonawca.
 • 2012-2014: Dzielenie się wiedzą a proces innowacji: podejście sieciowe, projekt badawczy MNiSW/NCN w ramach konkursu OPUS 2 (UMO-2011/03/B/HS4/03584); wykonawca.
 • 2011-2013: Znaczenie funkcji turystycznej w procesie internacjonalizacji miast, projekt badawczy habilitacyjny MNiSW/NCN (3838/B/H03/2011/40); kierownik projektu.
 • 2011: Opracowanie systemu wdrażania i monitorowania programu strategicznego Metropolitalny Poznań wraz z propozycją opomiarowania (nr umowy nr 1/UAM-UEP/2011); wykonawca.
 • 2010-2011: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju w aglomeracji poznańskiej; Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską; wykonawca.
 • 2008-2009: Destination rejuvenation strategies: Policies and measures -  international co-operation with Innsbruck University's Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus, data zawarcia umowy 29.10.2007; wykonawca.
 • 2007-2010: Konkurencyjność regionów turystycznych (Competitiveness of tourism destinations),badania statutowe, nr wew. 51102-53; wykonawca.
 • 2009-2010: Miasto jako międzynarodowy podmiot turystyczny, badania własne nr 51103-239.

Kariera naukowa:

 • 2004: doktor nauk ekonomicznych, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, rozprawa doktorska: Rola przywództwa w rozwoju regionu turystycznego.
 • 1999: magister ekonomii, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność Polityka i Ekonomika Turystyki.

Funkcje pełnione w UEP:

 • od 2013: członek Komisji Promocji UEP
 • 2012-2013: członek Komisji Rektorskiej ds. Strategii UEP
 • od 2010: członek Komitetu Redakcyjnego "Working Papers" przy Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
 • od 2008: członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 • od 2007: członek Komisji Promocji WGM

Funkcje pełnione poza UEP:

 • od 2013: członek Grupy Roboczej ds. Badań w Turystyce przy Ministrze Turystyki i Sportu

Inne funkcje:

 • od 2010: członek Komitetu Redakcyjnego Working Papers przy Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP
 • 2009: ekspert Zespołu Programowego programów operacyjnych Promocji turystycznej województwa wielkopolskiego oraz Programu rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce w ramach realizacji Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
 • 2006: ekspert Zespołu Programowego Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
Hobby:
 • przestrzeń miejska, podróże indywidualne, kinematografia