Międzynarodowa współpraca naukowa / Scientific international cooperation joint projects

Granty badawcze / Special research grants:

 • 1999-2001: Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego w województwach nadmorskich (Tourism as a regional development factor in the coastal provinces) - projekt zlecony przez Komitet Badań Naukowych (commissioned by the Scientific Research Committee).

Badania statutowe / Statutory research projects:

 • 2007-2012: Konkurencyjność regionów turystycznych (Competitiveness of tourism destinations) - G. Gołembski, Ł. Nawrot, P. Zmyślony;
 • 2008-2012: Determinanty wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych (Determinants of competitiveness of tourism enterprises) - G. Gołembski,  M. Bednarska, E. Markiewicz, M. Olszewski,
 • 2008-2012:  - Rozwój zrównoważony w turystyce - ujęcie lokalne (Sustainable development in tourism - local perspective) - A. Niezgoda, E. Markiewicz, M. Resiak-Urbanowicz;
 • 2006-2007: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w turystyce (Determinants of entrepreneurship in tourism) - G. Gołembski, M. Bednarska, E. Markiewicz, M. Olszewski, M. Resiak-Urbanowicz;
 • 2006-2007: Kształtowanie produktu turystycznego w warunkach rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych regionów Wielkopolski (Forming of tourism product in sustainable development perspective) - G. Gołembski, A. Niezgoda, Ł. Nawrot, P. Zmyślony;
 • 2004-2005: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w ujęciu strategicznym i operacyjnym (Management of a tourism company from a strategic and operational perspective) - G. Gołembski, M. Bednarska, E. Markiewicz, M. Olszewski;
 • 2003-2005: Turystyka w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego (Tourism in the process of socio-economic development);
 • 2000-2008: Restrukturyzacja uzdrowisk polskich (Restructuring Polish health resorts) - Z. Krasiński.

Konferencje i sympozja naukowe / Conferences and scientific workshops:

Zlecane projekty strategiczne / Tourism development strategies:

 • 2007: Strategia rozwoju produktu turystycznego "Krainy Podgrzybka" 
 • 2004: Założenia do Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 - na zlecenie Departamentu Turystyki MGiP oraz PIT.
 • 1999-2000: Dział Turystyka w ramach Strategii Wielkopolski - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.