Wybrane publikacje:
 • Markiewicz, E., 2017, Konsumpcja kolaboratywna jako forma społecznych innowacji na rynku turystycznym, Marketing i Rynek, 11, s. 333-344.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2017, Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. rola motywacji i doświadczeń turysty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 473, s. 339-346.
 • Skalska, T., Markiewicz, E., Pędzierski, M., 2016, Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba oceny stanu zjawiska na rynku polskim., Folia Turistica, 41, s. 165-190.
 • Niezgoda, A., Markiewicz, E., Gierczak, B., 2016, Dywergencja zachowań konsumenckich na podstawie rynku turystycznego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (45), s. 89-96.
 • Niezgoda, A., Markiewicz, E., 2016, The impact of the information society on consumer behaviour on the tourist market w: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, Poznań University of Economics and Business, Poznań, s. 281-293.
 • Niezgoda, A., Markiewicz, E., 2015, Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona - przykład hotelu w aglomeracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 6 (63), s. 225-240.
 • Niezgoda, A., Markiewicz, E., 2015, Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 865, s. 37-4.5
 • Markiewicz, E., 2015, W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki., Kultura - Historia - Globalizacja, 17, s. 109-121.
 • Markiewicz, E., Resiak-Urbanowicz, M., 2014, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie na przykładzie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 264, s. 196-216.
 • Niezgoda, A., Markiewicz, E., 2014, Slow tourism - idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, s. 82-90.
 • Niezgoda, A., Markiewicz, E., 2014, Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (27), s. 227-242.
 • Markiewicz, E., 2013, Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym, Folia Turistica, 29, s. 189-203.
 • Markiewicz, E., 2013, Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współkonsumpcji na rynku turystycznym., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 26, s. 77-90.
 • Resiak-Urbanowicz, M., Markiewicz, E., 2013, Determinanty kształtowania usługi rekreacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim w: Robert Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 189-198.