Czasopisma | Journals:
 • Zmyślony P. (2014). Turystyka w procesie internacjonalizacji miast„Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, no. 3(264), 7-27.
 • Zmyślony P., Leszczyński G. (2014). Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej„Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, no. 3(264), 103-120.
 • Zmyslony, P. (2014). Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations„Tourism Review”, Vol. 69 Iss: 3, 173-186.
 • Zmyślony P., Szutowski D. (2014). Mierzenie skuteczności promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta w długim okresie, “Studia Oeconomica Posnaniensia” vol. 2, no.1 (262), 134-151.
 • Majewski J., Zmyślony P. (2014). Wiejski charakter - miejska lokalizacja. Turystyka wiejska na obszarze metropolitalnym Poznania, "Turystyka i rekreacja" 11/2014(1), 120-126.
 • Zmyślony P. (2013). Towards internationalization of urban tourism industry, Working Papers 11/2013, Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, 1-16.
 • Zmyślony P. (2013). Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście, "Prace Geograficzne" Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, z. 134, 51-67.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2013). Competitiveness of Polish cities on European tourism market, "Actual Problems of Economics" 10(148), 381-392.
 • Szmatuła P., Zmyślony P. (2013). Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów turystycznych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji "Poznań za pół ceny!", "Turystyka kulturowa" 1/2013, 5-43.
 • Zmyślony P. (2012). Metody identyfikacji wczesnych symptomów kryzysu funkcji turystycznej, Zeszyty Naukowe SGH nr 35, Kolegium Gospodarki Światowej, 49-60.
 • Zmyślony P. (2012). Wykorzystanie metod heurystycznych w analizie strategicznej miasta w zakresie rozwoju funkcji turystycznej, w: Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, M. Bednarska, G. Gołembski (red.), Zeszyty Naukowe UEP nr 225, 75-98.
 • Zmyślony P. (2012). Consumer response to promotional pricing of urban tourism product: The case of Poznań (Poland), "Actual Problems of Economics" 2(7), 84-93.
 • Nowacki M., Zmyślony P. (2012). Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki, "Ekonomiczne problemy usług" nr 84, ZN US nr 699, 227-240.
 • Zmyślony P. (2011). Globalization, Tourism and Cities: Pros and Cons, "Folia Turistica" 25(1), special edition: "The Master Classes", 299-312.
 • Zmyślony P. (2011). Globalizacja i turystyka w miastach: korzyści i zagrożenia, "Folia Turistica" 25(2), 329-342.
 • Nowacki M., Zmyślony P. (2011). The Perception of City Image by Organized Groups of Visitors, "Ekonomika a spoločnost' - the Journal of Economics and Social Research" 12(2), The Scientific Journal of the Faculty of Economics Matej Bel University Banska Bystrica, 174-182.
 • Nowacki M., Zmyślony P. (2011). The Measurement of City Image: Urban Tourism Market Segmentation, "Current Issues of Tourism Research" 1(1), STS Science Centre, 10-18.
 • Zmyślony P. (2011). Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitalnych - przykład Poznania, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, 1062-1071.
 • Gołembski G., Nawrot Ł., Olszewski M., Zmyślony P. (2010). Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle, "Tourism: An International Interdisciplinary Journal" 58(4), Institute of Tourism, Zagreb, 361-377.
 • Zmyślony P. (2010). Problemy zarządzania turystyką na szczeblu mezoekonomicznym (w dużych miastach), "Turystyka i Hotelarstwo" 16(2010), WSTH w Łodzi, 71-87.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009). Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?, "Folia Turistica" 21, 31-50.
 • Olszewski M., Zmyślony P. (2009). Analiza konkurencji na podstawie oceny jakości na rynku usług noclegowych, "Marketing i Rynek" XVI, 2009/3, PWE, 34-41.
 • Zmyślony P. (2008). Leadership activities of tourist entrepreneurs as a form of their entrepreneurship in a tourist destination, in: Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research, ZN AE w Poznaniu nr 99, 99-112.
 • Zmyślony P. (2008). Działania przywódcze przedsiębiorstw jako przejaw ich przedsiębiorczości w regionie turystycznym, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, ZN AE w Poznaniu nr 98, 92-107.
 • Szpadzińska B., Zmyślony P. (2008). Zarządzanie informacją marketingową w przedsiębiorstwie turystycznym, "Świat Marketingu" 1 (styczeń), http://www.swiatmarketingu.pl
 • Szpadzińska B., Zmyślony P. (2007). Ewolucja informacji turystycznej w kierunku zintegrowanych systemów zarządzania informacją marketingową: możliwości wykorzystania francuskich rozwiązań w Polsce, "Problemy Turystyki" XXX (1-4), 41-57. 
 • Zmyślony P. (2007). Integracja celów, zasobów i działań na drodze tworzenia produktów turystycznych na szczeblu lokalnym: rola lidera Lokalnych Organizacji Turystycznych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, nr 6, 197-206.
 • Dondajewski Ł., Zmyślony P. (2007). Wizualna informacja przestrzenna jako element infrastruktury turystycznej miasta: tworzenie Systemu Informacji Miejskiej w Poznaniu, w: Elementy zagospodarowania turystycznego, Ekonomiczne problemy turystyki nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 65-72.
 • Zmyślony P. (2004). Rola przywództwa w rozwoju polskich regionów turystycznych, "Turystyka i Hotelarstwo" 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 45-61.
 • Zmyślony P. (2004). Przywództwo w regionach turystycznych: utopia czy konieczność?, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, ZN AE w Poznaniu nr 53, 127-143.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003). Identifying determinants of development of rural tourist destination in Poland, "Tourism: An International Interdisciplinary Journal" 51(4), 446-456.
 • Zmyślony P. (2003). Economic apects of tourist regions / Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym, "Turyzm" 13(1), 105-115.
 • Zmyślony P. (2002). Proces wyboru przez klienta docelowego miejsca wypoczynku, "Świat Marketingu" 1 (styczeń), www.swiatmarketingu.pl
 • Zmyślony P. (2001). Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, Problemy Turystyki XXIV (1-2), 21-32.
 • Zmyślony P. (2001). Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce, Problemy Turystyki XXIV (3-4), 21-30.

Opracowania zwarte (monografie i podręczniki) | Books:

 • Bródka S., Zmyślony P. (red.) (2012). Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 268 s.
 • Kruczek Z., Zmyślony P. (2010). Regiony turystyczne, podręcznik akademicki, Proksenia, Kraków, 232 s.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków, 176 s.
 • Dzieńdziura K., Zmyślony P. (red.) (2008). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, 220 s. 
 • Zmyślony P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 155 s.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003, 2006). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, wyd. I 206 s., wyd. II zm. 220 s.

Udział w opracowaniach zbiorowych | Book contributions:

 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2012). Konkurencyjność Poznania na krajowym rynku turystycznym, w: Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, T. Kaczmarek (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 22, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 131-142.
 • Szmatuła P., Zmyślony P. (2012). Baza noclegowa; Baza gastronomiczna, w: Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, T. Kaczmarek (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 167-172.
 • Zmyślony P. (2011). Wpływ funkcji turystycznej na internacjonalizację miast i ich przestrzeni publicznej, w: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 41-50.
 • Zmyślony P. (2011). Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania, w: Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 129-139.
 • Czernek K., Zmyślony P. (2011). The life cycle of a city's tourist function: the case of Poznań, in: Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism measurement: The case of Poznań, G. Gołembski (ed.), Poznań University of Economics Press, Poznań, 9-32.
 • Czernek K., Zmyślony P. (2011). Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania, w: Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo UEP, Poznań, 9-35.
 • Gołembski G., Nawrot Ł., Olszewski M., Zmyślony P. (2011). Metody określania lokalizacji inwestycji w fazie wprowadzania produktu, w: Turystyka, B. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź, 337-350.
 • Zmyślony P. (2010). Wykorzystanie koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego do zarządzania rozwojem turystyki w mieście, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala (red.), PWE, Warszawa, 383-399.
 • Zmyślony P. (2009). Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką, w: Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 7-23.
 • Zmyślony P. (2009). Ekonomiczne aspekty kształtowania turystyki kulturowej, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), AWF w Poznaniu, 451-467.
 • Zmyślony P. (2008). Metoda identyfikacji podmiotów przywódczych rozwoju turystyki w regionach, w: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, K. Dzieńdziura, P. Zmyślony (red.), Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, 69-87.
 • Mazurczak J., Zmyślony P. (2008). Sposoby finansowania promocji turystycznej miast, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (red.), Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań, 195-207.
 • Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2008). Konferencje w rozwoju miast europejskich, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, M. Florek, K. Janiszewska (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 76-84.
 • Mazurczak J., Olszewski M., Zmyślony P. (2008). Poznań za pół ceny: przykład promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, M. Florek, K. Janiszewska (red.), Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań, 85-92.
 • Zmyślony P. (2008). Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania, w: Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, 171-186.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2007). Metody oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach agroturystycznych: praktyka i potrzeby edukacyjne, w: Turystyka wiejska a edukacja: różne poziomy, różne wymiary, J. Sikora (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 270-281.
 • Szpadzińska B., Zmyślony P. (2007). Od informacji turystycznej do zintegrowanych systemów zarządzania informacją marketingową w polskich regionach turystycznych, w: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, A. Rapacz (red.), AE we Wrocławiu, Jelenia Góra, 334-340.
 • Zmyślony P. (2006). Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym: człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 181-198.
 • Zmyślony P. (2005). Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regionie turystycznym, w: Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 231-237.
 • Gołembski G., Niezgoda A., Zmyślony P. (2002). Metody badania infrastruktury turystycznej i atrakcji turystycznych w wybranych gminach (rozdział 3), w: Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 46-97.

Konferencje:

 • Leszczyński G., Zmyślony P. (2013). Network approach in integrated promotion of urban business tourism, 4th EMAC CEE Regional Conference:Marketing Theory Challenges in Emerging Societes, Sankt Petersburg, Russia, 26-27 September 2013.
 • Zmyślony P. (2013). Jak odnieść sukces w biznesie turystyczno-rekreacyjnym na obszarze LGD "Razem ku lepszej przyszłości", Konferencja "Możliwości rozwoju biznesu turystycznego na obszarze LGD Razem ku lepszej przyszłości", Klimki, 13-14 września 2013.
 • Idziak W., Majewski J., Zmyślony P. (2013). Towards the comunity-created sustainable rural tourism development: Case of thematic villages in Poland, ORTE International Conference of Rural Tourism:Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience- Conserving, innovating and co-creating for sustainability, Aveiro, Portugal, 4-7 September 2013.
 • Zmyślony P. (2013). Metropolitalna oferta turystyczna: proces tworzenia programu strategicznego, w: Konferencja Naukowa "Marketing terytorialny - Turystyka metropolitalna, UEP, Poznań, 23 maja 2013.
 • Zmyślony P., Majewski J. (2012). Wiejski charakter, podmiejska lokalizacja: potencjał, struktura i specjalizacja wiejskiej bazy noclegowej na obszarze metropolitalnym Poznania, w: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Turystyka i rekreacja - wspołczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze", streszczenia, AWF, Warszawa, 30 listopada 2012, 77.
 • Zmyślony P. (2011). Consumer response to promotional pricing of city tourism product: the case of Poznan (Poland), Consumer Behavior in Tourism Symposium 2011: Future Tourism Demand: Demographic, Behavioral and Social Changes. Challenges for marketers and economists, Bruneck/Brunico, Italy, 1-3 December 2011.
 • Zmyślony P. (2011). Application of the destination life cycle concept in managing urban tourism: Case of Poznan, Poland, in: K. Andriotis, A. Theochaorus, F. Kotsi (eds.), Proceedings of the international Conference on Tourism (ICOT 2011): Tourism in an Era of Uncertainty, Rhodes Island, Greece, 27-30 April 2011, 817-828.
 • Zmyślony P. (2010). Realizator, partner czy przywódca - rola JST-ROT-LOT, Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, FTR-IWT, Międzyzdroje 24-25 lutego 2010.
 • Zmyślony P. (2009). Rola przywództwa w tworzeniu produktu turystycznego i rozwoju turystyki w społecznościach lokalnych, w: O procesie powstawania inicjatywy klastrowej "Krainy Miodowo-Mlecznej. Rekapitulacja działań, Śmigielska M., Żurek M. (red.), Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Kluczbork, 127-130.
 • Zmyślony P. (2009). Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce, konferencja regionalnaWspółpraca warunkiem koniecznym w kreowaniu przewagi konkurencyjnej regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 8 grudnia 2009, www.rsi-wielkopolska.pl
 • Zmyślony P. (2009). City for half-price: Towards the collaborative price decision-making in a tourism destination, 3rd Advances in Tourism Marketing Conference 2009, Bournemouth 6-9 September 2009, Bournemouth University, conference proceedings, 107/CD.
 • Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2009). The role of trade fairs in European cities development strategies – one pattern or different ways to go?, Conchon F. (ed.), 8th International Congress Marketing Trends, Paris 16-17 January 2009, ESCP-AEP European School of Management, conference proceedings, http://www.marketing-trends-congress.com/sites/default/files/papers/2009/2009_fr_Leszczynski_Zielinski_Zmyslony.pdf
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2006). Współpraca grup interesu w polskich regionach turystycznych, w: Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Wodejko S. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 69-81.
 • Zmyślony P. (2006). Samorząd terytorialny jako przywódca w regionie turystycznym, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia, Raszka B., Bosiacki S. (red.), AWF w Poznaniu, Betagraf P.U.H., Poznań, 111-124.
 • Zmyślony P. (2006). Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów turystycznych, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Rapacz A. (red.), AE we Wrocławiu, Jelenia Góra, 168-175.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2004). Inwestor czy synergetyk: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, w: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Gałecki R. (red), Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz, 24-25 kwietnia 2003, 48-65.
 • Zmyślony P. (2002). Rola przywództwa w kształtowaniu przedsiębiorczości i rozwoju turystyki w regionie, w: Przedsiębiorczość i innowacyność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, Kosiedowski W. (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, Toruń-Włocławek, 191-199.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2002). Identifying determinants of the development of rural tourist destinations in Poland, International Tourism Research Conference Reinventing A Tourism Destination, Dubrovnik 18-21 October 2002, Institute of Tourism, Croatia, abstracts, 80-81.

Inne publikacje: