Publikacje w czasopismach

 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2014, Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, nr 36, s. 5-21.
 • Bednarska, M., Małkowska, K., 2014, Zaangażowanie pracowników w procesie kształtowania satysfakcji i lojalności klientów biur podróży, Folia Turistica, nr 32, s. 145-157.
 • Szutowski, D., Bednarska, M., 2014, Short- and long-term effects of innovations on enterprise market value: A case of the tourism industry, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, vol. 10, no. 4, s. 45-63.
 • Bednarska, M., Nawrot, Ł., 2014, Analiza działalności operacyjnej w hotelarstwie dla potrzeb wyceny nieruchomości, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, nr 4(42), s. 5-16.
 • Bednarska, M., 2014, Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów – implikacje dla współpracy praktyki gospodarczej z systemem edukacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, nr 1(262), s. 152-167.
 • Bednarska, M., 2014, Tourism jobs and subjective well-being at work: A cross-national analysis, European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vol. 5, no. 2, s. 9-23.
 • Bednarska, M., Szutowski, D., 2013, Warunki zatrudnienia w turystyce w świetle „Europejskiego badania warunków pracy”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 27, s. 217-230.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2013, Organisational Determinants of Employer Image: A Case of the Tourism Industry in Poland, Anuario Turismo y Sociedad, vol. 14, s. 17-31.
 • Bednarska, M., 2013, Jakość pracy w turystyce i jej znaczenie dla potencjału konkurencyjności gospodarki turystycznej, Folia Turistica, nr 28, s. 167-184.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2013, Students' attitudes towards career in the tourism industry – implications for tacit knowledge management, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, vol. 9, no. 1, s. 119-134.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., Szutowski, D., 2013, The quality of work life in competitive potential development in the tourism industry: A conceptual model and research propositions, Poznań University of Economics Review, vol. 13, no. 4, s. 98-110.
 • Bednarska, M., 2013, Quality of Work Life in Tourism – Implications for Competitive Advantage of the Tourism Industry, Journal of Travel and Tourism Research, Spring & Fall, s. 1-17.
 • Bednarska, M., 2013, Kierunek kształcenia a planowana kariera zawodowa – studium empiryczne kierunków związanych z turystyką, E-mentor, nr 4(51), s. 23-26.
 • Bednarska, M., 2013, Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru – wyzwanie dla przedsiębiorstw turystycznych, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 303, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 22-30.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2012, Organizacyjne determinanty wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11 (754), s. 45-55.
 • Bednarska, M., 2012, Cechy rynku pracy w turystyce jako bariery rozwoju gospodarki turystycznej, w: Bednarska, M., Gołembski, G. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 225, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 47-60.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2012, Oczekiwania studentów wobec pracodawców – implikacje dla przedsiębiorstw turystycznych, w: Bednarska, M., Gołembski, G. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 225, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 61-74.
 • Bednarska, M., Nawrot, Ł., 2012, Determinants of lodging industry valuation for assessment purposes, Actual Problems of Economics, vol. 2, no. 7, s. 24-31.
 • Bednarska, M., 2012, Scenariusze rozwoju popytu turystycznego – implikacje dla rynku pracy w turystyce, w: Panasiuk, A. (red.), Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 43-53.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2011, Atrakcyjność pracy w turystyce jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 30-40.
 • Bednarska, M., Białowąs, S., 2008, Nature of risk in hotel operations and possibilities of its measurement, w: Gołembski, G. (red.), Entrepreneurship and quality in tourism in the light of polish and international research, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 99, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 146-160.
 • Bednarska, M., Majewska, J., 2008, Students’ attitude towards entrepreneurship: an empirical study, w: Gołembski, G. (red.), Entrepreneurship and quality in tourism in the light of polish and international research, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 99, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 36-54.
 • Bednarska, M., Białowąs, S., 2008, Ryzyko w działalności operacyjnej hotelu – istota i możliwości pomiaru, w: Gołembski, G. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 98, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 145-160.
 • Bednarska, M., Majewska, J., 2008, Nastawienie studentów do przedsiębiorczości w świetle badań empirycznych, w: Gołembski, G. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 98, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 24-43.
 • Bednarska, M., 2007, Kierunki rozwoju oferty usługowej obiektów hotelarskich, w: Meyer, B., Panasiuk, A. (red.), Ekonomiczne problemy turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 466, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 5-10.
 • Bednarska, M., 2005, Programy lojalnościowe jako narzędzie kontroli ryzyka popytowego w hotelarstwie, Turystyka i Hotelarstwo, nr 7, s. 103-116.
 • Bednarska, M., 2004, Ryzyko popytowe w działalności hotelu – źródła i metody kontroli, w: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 57-76.
 • Bednarska, M., 2004, Franchising jako sposób redukcji ryzyka popytowego w hotelarstwie, Problemy Turystyki, vol. 27, nr 1/2.
 • Bednarska, M., 2004, Risk control methods in a hotel operation, Poznań University of Economics Review, vol. 4, no. 1, s. 43-51.
 • Bednarska, M., 2003, Franchising jako metoda kontroli ryzyka w działalności przedsiębiorstwa turystycznego, w: Rapacz, A. (red.), Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 309-318.
 • Bednarska, M., Wojtasiewicz, L., Gołembski, G., 1998, Podstawy regionalnego marketingu dla inwestorów, Problemy Turystyki, vol. 21, nr 3/4.
 • Bednarska, M., 1998, The Possibilities of CVP Analysis in the Hotel and Catering Industry, Tourism Review, vol. 53, no. 3, s. 47-53.
 • Bednarska, M., 1998, Możliwości zastosowania analizy CVP w przedsiębiorstwach branży hotelarsko-gastronomicznej, Problemy Turystyki, vol. 21, nr 1/2, s. 49-59.
Rozdziały w monografii naukowej
 • Bednarska, M., 2014, Subiektywne dopasowanie jednostki do środowiska pracy. Studium przypadku kariery zawodowej w hotelarstwie, w: Snarski, S.J., Jalinik, M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo EkoPress, Białystok, s. 61-70.
 • Szutowski, D., Bednarska, M., 2014, Short-term effects of innovations on tourism enterprise market value – event study approach, w: Dias, F., Oliveira, S., Kosmaczewska, J., Pereira, A. (eds.), New trends in tourism research: A Polish perspective, GITUR – Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, Peniche, s. 205-217.
 • Nawrot, Ł., Bednarska, M., Zmyślony P., 2014, Odnawialne źródła energii w gospodarce turystycznej jako obszar badań naukowych, w: Krakowiak, B., Latosińska, J. (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki: warsztaty z geografii turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 85-98.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2014, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy, w: Krakowiak, B., Latosińska, J. (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki: warsztaty z geografii turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 279-291.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., Szutowski, D., 2014, Wpływ jakości pracy na przewagę konkurencyjną w gospodarce turystycznej – studium koncepcyjne, w: Gołembski, G., Niezgoda, A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata: zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 185-196.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2010, Postrzeganie przedsiębiorstwa turystycznego jako pracodawcy w świetle badań empirycznych, w: Tanaś, S. (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 277-286.
 • Bednarska, M., 2009, Scenariusze rozwoju sektora HORECA i ich wpływ na potrzeby edukacyjne, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, s. 109-113.
 • Bednarska, M., 2008, Metody kontroli ryzyka kredytowego w działalności hoteli, w: Dzieńdziura, K., Zmyślony, P. (red.), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, s. 133-141.
 • Bednarska, M., Majewska, J., 2008, Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku turystyka i rekreacja – studium porównawcze Poznania i Sulechowa, w: Gołembski, G. (red.), Nowe trendy w turystyce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, s. 95-103.
 • Bednarska, M., Majewska, J., 2007, Determinanty zachowań przedsiębiorczych studentów, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 123-131.
 • Rapacz, A. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa.
 • Gołembski, G. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bednarska, M., 2006, Dywersyfikacja działalności w procesie zarządzania ryzykiem w hotelarstwie, w: Raszka, B., Bosiacki, S. (red.), Turystyka w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 213-220.
 • Bednarska, M., 2006, Kryteria wyboru metod kontroli ryzyka w działalności hotelu, w: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym: człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 319-331.
 • Bednarska, M., 2006, Źródła ryzyka w działalności hotelarskiej, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalna i Turystyką w Kielcach, Jelenia Góra, s. 83-90.
 • Bednarska, M., Gołembski, G., Hołderna-Mielcarek, B., Kuczyński, J., Niezgoda, A., Zmyślony, P., 2002, Wyodrębnianie przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w: Gołembski, G. (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bednarska, M., Nowacki, K., Skorb, M., 2000, Polityka ekonomiczna, w: Gałecki, R. (red.), Skuteczne prowadzenie obiektu hotelarskiego i gastronomicznego, Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa.
 • Bednarska, M., Gołembski, G., Hołderna-Mielcarek, B., 1999, Wyodrębnianie regionów turystycznych jako obszarów atrakcyjnych dla inwestorów, w: Gołembski, G. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 • Bednarska, M., Janta, H., Olszewski, M., 2014, Effect of work experience on students’ perceptions of hospitality career attractiveness and job pursuit intentions, in: Kozak, M., Kozak, N. (eds.), 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference Proceedings Book, 3-7 June 2014, Istanbul, Turkey, Detay Anatolia Akademik Yayincilik Danismanlik Org. Turz., Ankara, s. 261-267.
 • Bednarska, M., 2006, Umowy kooperacyjne w procesie zarządzania ryzykiem w działalności hotelu, w: Wodejko, S. (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 199-207.
 • Bednarska, M., Gołembski, G., 2002, Strategic Destination Management in New Tourist Destinations, w: Tourism and the Environment: Sustainability in Tourism Development, Dublin Institute of Technology, Dublin.