Biografia

 • od 2000 - kierownik Podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego
 • 1999 – doktor nauk ekonomicznych
 • 1996 – magister– AE w Poznaniu, specjalność; handel zagraniczny

Problematyka badawcza
 • analiza instytucjonalna przedsiębiorstw międzynarodowych
 • strategia i operacje przedsiębiorstw międzynarodowych
 • organizacja handlu zagranicznego
Dydaktyka
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze - wykłady, ćwiczenia
 • Transactions in international trade - lecture
 • Korporacje transnarodowe - wykłady
 • Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych - wykłady
 • Analiza rynków zagranicznych- wykłady, ćwiczenia
 • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego - wykłady
Publikacje
Najważniejsze artykuły
 1. B. Stępień, K. Szarzec, Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, EKONOMISTA 1/2007, ss. 13-35
 2. B. Stępień, How MNCs' perceive and respond to the Polish institutional environment, The Poznań University of Economics Review 2/2006, ss. 54-75
 3. B. Stępień, Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI 10/2004 ss. 15-19
 4. M. Sulimowska-Formowicz, B. Stępień, Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, GOSPODARKA NARODOWA 11-12/2003, ss. 51-64
 5. M. Sulimowska-Formowicz, B. Stępień, Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, GOSPODARKA NARODOWA 5- 6/2004, ss. 44-72
 6. M. Sulimowska-Formowicz, B. Stępień, Zamykanie luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, GOSPODARKA NARODOWA 10/2004 nr 10, ss. 87-103
Wybrane publikacje zwarte
 1. Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków, red. nauk. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa 2007
 2. B. Stępień, The behaviour of MNCs in Poland from institutional perspective, w: The chosen problems of effectiveness of restructuring, ed. by C. Glinkowski,: Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań 2006. ss. 21-30
 3. B. Stępień, The condition of Poland's institutional environment from the multinational enterprises, w: The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region, ed. by K. Klecha, T. Michałowski, Institute of International Business University of Gdańsk Working Papers, Sopot 2006. ss. 421 - 434
 4. B. Stępień, Przedsiębiorstwo międzynarodowe - trudności analityczne, Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, red. nauk. J. Schroeder, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, ss. 54-73
 5. M. Sulimowska-Formowicz, B. Stępień, Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych - poszukiwanie źródeł przewagi, w: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, red. nauk. J. Schroeder, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006. ss. 19 - 40
 6. Transakcje handlu zagranicznego, red. nauk. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa 2004
 7. B. Stępień, Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001