Biografia
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, 2012
 • doktor nauk ekonomicznych, 2003
 • magister ekonomii, 1999
Problematyka badawcza
 • internacjonalizacja i międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
 • ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
 • polityka wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
Dydaktyka
 • International Negotiation and Contracting
 • Internationalisation of Small and Medium Sized Enterprises
 • Negocjacje w Biznesie Międzynarodowym
Publikacje
Publikacja w zeszytach naukowych
 1. R. Śliwiński, Słabości polityki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, red. J. Schroeder w: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydaw. AE Poznań, Poznań 2006, S. 116-130
 2. R. Śliwiński, Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, red. E. Małuszyńska w : Studia europejskie, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 2005, S. 234-246
 3. R. Śliwiński, Zasady i ewolucja wspierania MŚP w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, red. E. Małuszyńska w: Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 2003, S. 81-98
 4. R. Śliwiński, Dualizm i geneza wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk w: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1-2, Wydaw. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002. S. 355-367
 5. R. Śliwiński, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwoju gospodarczego Polski, w Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej – materiały konferencyjne pod. red. J. Rymarczyka, T. Szeląga, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2001, S. 473-483
 6. R. Śliwiński, Małe i średnie przedsiębiorstwa w dobie przystępowania Polski do Unii Europejskiej – bariery rozwoju, w Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej – materiały konferencyjne pod red. J. Schroedera, Wyd. AE Poznań, Poznań 2000
 7. R. Śliwiński, Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 3-4, Poznań 1999
 8. R. Śliwiński, Determinanty wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1999
Publikacja w materiałach konferencyjnych
 1. R. Śliwiński, M. Śliwińska, The role of the government of developing countries in the process of catching up, w Research of contemporary economics. Issues by young economists. Proceedings of Lubniewice 2002, red. R. Zalewski, Wyd. AE Poznań, Poznań 2002
 2. R. Śliwiński, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz programy i inicjatywy nakierowane na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do finansowego kapitału obcego, w Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, pod red. E. Najlepszego, Wyd. AE Poznań, Poznań 2002
 3. R. Śliwiński, Niedoskonałości rynku i ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, w Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, pod red. J. Rymarczyka, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2003
 4. R. Śliwiński, Zasady i ewolucja wspierania MŚP w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, w Unia Europejska – współzależności i efekty jej polityki - Zeszyt naukowy AE nr 35, pod red. E. Małuszyńska, Wyd. AE Poznań, Poznań 2003,
 5. R. Śliwiński, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny, w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005
 6. R. Śliwiński, Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w UE. red. Eulalia Skawińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004
 7. R. Śliwiński, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a niedoskonałości państwa, w Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, pod red. J. Rymarczyka, W. Michalczyka, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004
 8. R. Śliwiński, Ewolucja idei wspierania oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk w: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej T.1 i T.2, Wydaw. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
 9. R. Śliwiński, Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk w: Integracja a globalizacja, T.1 i T.2, Wydaw. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
Rozdział w monografii naukowej
 1. R. Śliwiński, Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, red. E. Skawińska, w: Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
 2. R. Śliwiński, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny, red. E. Najlepszy w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 2005 oraz udział w konferencji naukowej pt.: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej