Studia I i II stopnia

Opis specjalności

Specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych na rynku pracy specjalistów o szerokich kompetencjach z zakresu ekonomii, informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki. Absolwenci specjalności  przygotowani są do wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych do sporządzania profesjonalnych analiz ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw dowolnych branż  oraz  instytucji państwowych  i samorządowych. W trakcie studiów nacisk  położony jest na wykształcenie  umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych  oraz  optymalizacji decyzji biznesowych.

Jest specjalnością kształcącą analityków – poszukiwanych specjalistów, przygotowanych do sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych. W kształceniu absolwentów główny akcent położony jest na wykształcenie analitycznych umiejętności efektywnego przetwarzania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji do celów decyzyjnych. Specjalność jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Studia I stopnia


Wiedza i umiejętności

Absolwenci specjalności analityka gospodarcza są specjalistami stosującymi zaawansowane metody matematyczno – statystyczne oraz najnowsze technologie informatyczne do przygotowywania różnorodnych analiz, będących podstawą podejmowanych decyzji gospodarczych.

W trakcie studiów absolwenci analityki gospodarczej, oprócz wykształcenia ogólnego z ekonomii, finansów i zarządzania oraz kierunkowego, obejmującego obszerne bloki przedmiotów informatycznych i ilościowych, uzyskują specjalistyczne umiejętności w zakresie  prognozowania, modelowania i analizy złożonych procesów  gospodarczych. W szczególności :

- zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, w tym integracji i eksploracji baz danych oraz zasad ich wykorzystania przydatnych np. w  analizie kondycji majątkowej i finansowej firm, w zarządzaniu projektami, w badaniach marketingowych,

- potrafią analizować efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów nastawionych na zysk,  jak również efektywność  organizacji użyteczności publicznych,

- uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie metod optymalizacji długookresowych strategii przedsiębiorstw,

- poznają metody znajdywania kompromisowych rozwiązań w sytuacjach konfliktu interesów, 

- posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych na szczeblu przedsiębiorstw, regionów  i  gospodarki narodowej,
- sprawnie posługują się specjalistycznymi metodami analiz statystycznych i modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych, 

- są specjalistami w zakresie prezentacji i wizualizacji informacji


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami 

Analityka Gospodarcza jest jedną z czterech specjalności na kierunku Informatyka i Ekonometria. W trakcie studiów studenci  zaliczają przedmioty kierunkowe, specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru.


Przedmioty kierunkowe (wspólne dla wszystkich specjalności) obejmują obszary: 

- podstawy ekonomii,  finansów i zarządzania (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse)

- podstaw informatyki (przedmioty: informatyka ekonomiczna, technologie informacyjne, programowanie komputerów, projektowanie systemów informatycznych, bazy danych, sieci komputerowe)

- metody i narzędzi analizy ilościowej w ekonomii (przedmioty: matematyka, ekonomia matematyczna, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, ekonometria, badania operacyjne)


Przedmioty specjalnościowe (tylko dla analityki gospodarczej) obejmują obszary

- analizy ilościowe w przedsiębiorstwie (przedmioty: analiza finansowa w przedsiębiorstwie, badanie efektywności gospodarczej, zarządzanie projektami)

- analizy otoczenia przedsiębiorstwa (przedmiot: atrakcyjność inwestycyjna regionów)

- dynamika i optymalizacja  procesów gospodarczych (przedmioty: dynamika systemów ekonomicznych, optymalne strategie przedsiębiorstw)

- modelowanie procesów konkurencji i kooperacji (przedmiot: teoria gier)

- specjalistyczne oprogramowanie ( przedmiot: komputerowe pakiety statystyczne)


Studenci I stopnia analityki gospodarczej wybierają ponadto wiele przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru (wspólnej dla  wszystkich specjalności kierunku Informatyka i Ekonometria).


Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć

Przedmioty specjalizacyjne prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów mających bogaty dorobek naukowy jak również liczne doświadczenia wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

Wykłady oraz ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria komputerowe prowadzone są z wykorzystaniem :

- prezentacji multimedialnych,
- specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SPSS, SAS, R),
- eksperymentów badawczych,
- symulacji komputerowych,
- metody Monte Carlo,
- projektów badawczych zespołowych i indywidualnych,
- unikatowych baz danych,

- konsultacji indywidualnych


Certyfikaty

Studenci specjalności Analityka gospodarcza maja możliwość zdobycia  absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatów

- Analityk statystyczny SAS

- SPSS Technology Junior Expert/SPSS Technology Expert

potwierdzających umiejętności analityczne i obsługę oprogramowania komputerowego.

Niezależnie od certyfikatów, wszyscy studenci specjalności poznają  specjalistyczne programy komputerowe: SAS, Statistica, SPSS, R, ESRI, GIS


Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Analityka gospodarcza znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych. W szczególności, są poszukiwanymi kandydatami na stanowiska analityków gospodarczych w:  

- przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności,
- firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
- agencjach badań rynku (analityk rynku sprzedaży),
- instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
- organach Unii Europejskiej


Współpraca kadry dydaktycznej z biznesem i organami administracji publicznej

Przedstawiciele kadry dydaktycznej prowadzącej przedmioty specjalnościowe na specjalności Analityka gospodarcza realizują liczne granty naukowe z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii i finansach we współpracy z licznymi ośrodkami zagranicznymi. Ponadto współpracują z następującymi podmiotami:

SAS Institute, Predictive Solutions, ESRI, Analyx, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Urząd Wojewódzki, Aquanet, Spółka Celowa UEP, World Bank, Eurostat, Revolution Analytics


Studia II stopnia


Opis specjalności

Studia drugiego stopnia na specjalności analityka gospodarcza mają na celu wszechstronne wykształcenie poszukiwanych na rynku pracy wysokiej  klasy analityków,  wyróżniających się rozległą  wiedzą z zakresu ilościowych metod analizy procesów gospodarczych (metod  statystyczno – ekonometrycznych i optymalizacyjnych), jak również biegłą znajomością profesjonalnych narzędzi informatycznych.


Wiedza i umiejętności

Studenci specjalności  analityka gospodarcza, oprócz wykształcenia kierunkowego, obejmującego obszerne bloki specjalistycznych przedmiotów ilościowych i informatycznych,   uzyskują pogłębiona wiedzę  i umiejętności w zakresie  przetwarzania informacji oraz prognozowania, modelowania i analizy złożonych procesów  gospodarczych.  W szczególności :

- poznają profesjonalne programy komputerowe służące  do zarządzania informacją w dużych korporacjach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i urzędach statystycznych (SAS – Statistical Advanced System, Statistica, SPSS, R) oraz do przestrzennej analizy rynku, badań marketingowych i statystyki regionalnej (GIS- Geografical Information System),
- zdobywają umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji zarządczych i inwestycyjnych w przedsiębiorstwach (m.in. z wykorzystaniem metod analizy decyzyjnej i inteligencji biznesowej),
- poznają praktyczne metody zarządzania ryzykiem (m.in. ryzykiem giełdowym, finansowym, kredytowym, inwestycyjnym, kursowym),
- uczą się  diagnozować  wiarygodności firmy oraz dokonywać wyceny je wartości,
- uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu teorii makroekonomii
- zdobywają  specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych

- uzyskują  biegłość w zakresie  prezentacji i wizualizacji informacji

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami 

Analityka Gospodarcza jest jedną z czterech specjalności na kierunku Informatyka i Ekonometria. W trakcie studiów studenci  zaliczają przedmioty kierunkowe,  specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru.


Przedmioty kierunkowe (wspólne dla wszystkich specjalności) obejmują obszary: 

- metody ilościowe w ekonomii i biznesie (analiza wielowymiarowa, metoda reprezentacyjna, modele dynamiki ekonomicznej, optymalizacja dyskretna, metody aktuarialne)

- technologie informatyczne w ekonomii i biznesie (multimedia w biznesie, systemy informacyjne zarządzania, analiza systemów informatycznych, zaawansowane technologie baz danych, zarządzanie procesami biznesowymi,  Big Data)

- zagadnienia ogólne (prawo, zarządzanie, marketing)


Przedmioty specjalnościowe (tylko dla analityki gospodarczej) obejmują obszary

- analizy ilościowe  w przedsiębiorstwie (przedmioty:  analiza decyzyjna, inteligencja biznesowa, ilościowe metody wyceny przedsiębiorstw,strategie finansowania i inwestowania firm)

- rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem (przedmioty: analiza rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem)

- dynamika procesów makroekonomicznych (przedmioty: sterowanie optymalne systemami ekonomicznymi,  makroekonomia zaawansowana)

- analizy przestrzenne (przedmiot: geomarketing)


Studenci II stopnia analityki gospodarczej wybierają ponadto wiele przedmiotów z bogatej  listy przedmiotów do wyboru (wspólnej dla  wszystkich specjalności kierunku Informatyka i Ekonometria)


Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć

Przedmioty specjalizacyjne prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów mających bogaty dorobek naukowy jak również liczne doświadczenia wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

Wykłady, ćwiczenia oraz  liczne laboratoria komputerowe prowadzone są z wykorzystaniem :

- prezentacji multimedialnych,

- specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SPSS, SAS, R),

- analizy przypadków (case studies)

- unikatowych baz danych,

- projektów badawczych zespołowych i indywidualnych,

- konsultacji indywidualnych.


Certyfikaty

Studenci specjalności Analityka gospodarcza maja możliwość zdobycia  absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatów

- Analityk statystyczny SAS

- SPSS Technology Junior Expert/SPSS Technology Expert

potwierdzających umiejętności analityczne i obsługę oprogramowania komputerowego.

Niezależnie od certyfikatów, wszyscy studenci specjalności poznają  specjalistyczne programy komputerowe: SAS, Statistica, SPSS, R, ESRI, GIS


Profil absolwenta

Absolwenci drugiego stopnia specjalności analityka gospodarcza są wysokiej klasy analitykami procesów gospodarczych znajdującymi  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i praktycznych umiejętności  z łatwością dostosowują się do wymagań rynku pracy. W szczególności,  są poszukiwanymi kandydatami na stanowiska analityków w:  

- przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności,

- firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,

- agencjach badań rynku (analityk rynku sprzedaży),

- instytucjach administracji państwowej i samorządowej,

- organach Unii Europejskiej


Przykładowe miejsca pracy absolwentów specjalności Analityka Gospodarcza

- Marta Musiał – Data Processing Specialist w GfK

- Jowita Skweres - Senior Multichannel Analyst at Wolseley; Warwick, UK

- Stefania Tempłowicz - Technology Solutions Professional Dynamics AX w Microsoft

- Aleksandra Waszek - Budgets and Operational Support Specialist w Wrigley

- Anita Maćkowiak - Analityk w Dziale Zakupów Centralnych w Eurocash