Problematyka naukowo-badawcza

 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • preferencje konsumenckie w odniesieniu do cech organoleptycznych i fizykochemicznych żywności
 • badania nad efektywnością naturalnych przeciwutleniaczy w układach modelowych i w żywności z wykorzystaniem metod chemometrycznych
 • prozdrowotne właściwości składników surowców i produktów żywnościowych, kryteria oceny żywności funkcjonalnej
 • rola związków fenolowych w kształtowaniu jakości soków cytrusowych
 • jakość wody, oczyszczanie wody ze związków organicznych metodami fotokatalitycznymi
 • monitorowanie trwałości żywności

Granty i projekty międzyuczelniane

 • Degradacja ścieków przemysłu mleczarskiego na drodze fotokatalizy 
  (UEP-UAM Poznań, 2009)
 • Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zmudziński

 • Zachowania konsumentów jako determinanta innowacji produktowych na rynku żywności funkcjonalnej i wygodnej
  (grant MiIN, 2007)
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. B. Sojkin
  Wykonawcy: dr hab. M. Małecka prof. UE, mgr T. Olejniczak, mgr inż. M. Bakalarska, dr inż. B. Pachołek, dr inż. I. Klimczak


 • Wpływ warunków przechowywania na profil związków polifenolowych i jakość sensoryczną wybranych soków cytrusowych
  (projekt badawczy promotorski, 2006)
 • Kierownik projektu: dr hab. M. Małecka prof. UE
  Wykonawca: dr inż. I. Klimczak


 • Zmiany frakcji tłuszczowej orzechów włoskich i arachidowych podczas przechowywania
  (UEP-AR Poznań, 2006)
 • Kierownik projektu: dr hab. M. Małecka prof. UE
  Wykonawca: dr inż. Urszula Samotyja


 • Wykorzystanie metod chemometrycznych do kompleksowej oceny jakości żywności wzbogacanej w przeciwutleniacze naturalne - w ramach projektu "Podstawy metodyczne kompleksowego wartościowania jakości i bezpieczeństwa żywności nowej generacji"
  (KBN PBZ/KBN/020/P06/1999, AR-UEP, 2001 - 2004)
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz (AR Poznań)
  Wykonawca: dr hab. Maria Małecka prof. UE, dr inż. Urszula Samotyja


 • Zastosowanie fotokatalizy na półprzewodnikach w procesie oczyszczania wody z domieszek 
  fenolu - podwyższenie fotoaktywności TiO2 przez modyfikację domieszkami miedzi 
  (UEP-UAM Poznań, 2003)
 • Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Sobczyński prof. UE
  Wykonawca: dr inż. Wojciech Zmudziński


Badania statutowe

 • Zespół dr hab. Marii Małeckiej, prof. UE
 • Jakość, autentyczność i właściwości prozdrowotne surowców i produktów żywnościowych


 • Zespół dr hab. inż. Wojciecha Zmudzińskiego
 • Nowoczesne technologie w monitorowaniu trwałości żywności oraz ochronie środowiska 


Tematy badań własnych

 • Dr hab. Maria Małecka, prof. UE
 • Rola tłuszczów w kształtowaniu jakości żywności


 • Dr hab. Andrzej Sobczyński, prof. UE
 • Zastosowanie metod chemometrycznych do oceny jakości żywności

 • Dr inż. Agnieszka Jursza-Szymańska
 • Zastosowanie statystyk wielowymiarowych do analizy wyników
  badań żywności metodami instrumentalnymi

 • Dr inż. Inga Klimczak
 • Rola związków fenolowych w kształtowaniu jakości żywności

 • Dr inż. Bogdan Pachołek
 • Żywność funkcjonalna

 • Dr inż. Urszula Samotyja
 • Stabilność oksydacyjna lipidów żywności

 • Dr inż. Jerzy Zielnica
 • Ocena właściwości funkcjonalnych zbóż rzekomych


 • Dr inż. Wojciech Zmudziński
 • Oczyszczanie wody - usuwanie związków organicznych na drodze fotokatalizy