Kształtowanie Jakości Produktów Spożywczych

Profil kształcenia na specjalności KJPS jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości w zakresie produkcji środków spożywczych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych. Studenci specjalności zdobywają też wiedzę w zakresie wdrażania systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. 


Cel prowadzonych zajęć
Program nauczania na specjalności Kształtowanie Jakości Produktów Spożywczych obejmuje techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości surowców i produktów żywnościowych. Wybór tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy z przyrodniczych podstaw jakości z ukierunkowaniem na produkty spożywcze. Szczególna uwaga zwrócona jest na obszary związane z:


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem uwarunkowań, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych.
 • Wybrane przedmioty: Towaroznawstwo żywności, Biochemia, Mikrobiologia, Jakość zdrowotna żywności, Toksykologia żywności, Żywność modyfikowana genetycznie, Kierunki rozwojowe w przemyśle spożywczym, Metody utrwalania żywności.


 • Zasady oceny i zapewnienia jakości, bezpieczeństwem żywności
 • Wybrane przedmioty: Towaroznawstwo żywności, Metody oceny wyrobów, Analiza sensoryczna, Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, Zarządzanie jakością, Automatyczna identyfikacja towarów.

 • Zachowania konsumentów, marketing żywności
 • Wybrane przedmioty: Badania rynkowe i marketingowe, Analiza rynku żywności, Komunikacja interpersonalna. Metody sensoryczne w ocena konsumenckich.


Metody nauczania / Forma prowadzenia zajęć

 • Wykłady
 • Interaktywne ćwiczenia w grupach
 • Pracownie towaroznawcze
 • Projekty zespołowe
 • Konsultacje
 • Ekspertyzy


Dlaczego warto studiować na specjalności?
Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • oceny jakości żywności z wykorzystaniem metod sensorycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych i instrumentalnych,
 • analizy porównawczej produktów żywnościowych,
 • właściwości organoleptyczne, fizykochemiczne i bezpieczeństwo żywności,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie surowców i produktów spożywczych,
 • analiza preferencji konsumenckich i opracowanie nowych produktów,
 • systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP, HACCP, ISO 22000).

Profil absolwenta
Absolwenci znajdują zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie jakości w firmach produkcyjnych i handlowych, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej, urzędach celnych. Są też przygotowani do zarządzania małymi firmami.