Wykształcenie
2013 - inżynier towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,
2014 - magister towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,

 

Tytuł zawodowy
magister inżynier towaroznawstwa

 

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią 
 • Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów UEP pełniący funkcję Skarbnika,
 • członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów,
 • członek Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych,
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Regulaminu wykorzystania środków zgromadzonych w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego,
 • Sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na UEP,
 • członek Doktoranckiej Komisji Stypendialnej na Wydziale Towaroznawstwa,
 • wiceprzewodniczący SKNTŻ Spectrum,
 • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,
 • członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.
Zainteresowania naukowe 
 • zastosowanie nowoczesnych technologii w towaroznawstwie i ochronie środowiska,
 • metody elektrochemiczne w analizie żywności,
 • właściwości prozdrowotne żywności,
 • nowa żywność. 
Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.


Zainteresowania pozanaukowe
e-sport