Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania (wcześniej: Katedra Ekonomiki Jakości) została utworzona, na wniosek Rady Wydziału Towaroznawstwa, uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniu 1 października 1991 roku. 

Jej pomysłodawcą i kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki. Na wniosek Kierownika katedry 23 lutego 2007 r. J.M. Rektor za zgodą Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zmienił nazwę Katedry Ekonomiki Jakości na Katedrę Znormalizowanych Systemów Zarządzania.

W Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania prowadzone są badania dotyczące wielu znormalizowanych systemów zarządzania funkcjonujących zarówno w sferze produkcji materialnej jak i w sferze usług. Badania dotyczą między innymi:

 • zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych  (ISO serii 9000, ISO 22000, ISO/TS 16949, TL 9000, GMP),
 • wpływu kosztów jakości na rentowność przedsiębiorstwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS, PN-N 18001),
 • uwarunkowań funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w polskich  przedsiębiorstwach (EMAS, ISO 14001),
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz opakowań (ISO 22000, IFS, BRC, BRC IOP, GMP/GHP, EURGAP),
 • optymalizowania procesów zgodnie z filozofią Lean Manufacturing,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzania dostawami jako elementu systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa,
 • strategii kwalifikacji oraz ciągłej oceny dostawców,
 • zarządzania wiedzą,
 • zarządzania społeczną odpowiedzialnością (ISO 26000),
 • funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego,
 • systemu finansowego ubezpieczeń gospodarczych.

Od 1993 roku w Katedrze zrealizowano ponad 250 prac magisterskich i tyle samo podyplomowych. W ramach Katedry prowadzone jest seminarium doktorskie, w którym uczestniczą słuchacze studiów doktoranckich oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Od roku 1994 Katedra jest organizatorem studiów podyplomowych (zob. zakładka "studia podyplomowe"). Wszystkie zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych charakteryzują się dużymi walorami aplikacyjnymi.

Osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne pracowników Katedry stanowiły istotną przesłankę do uruchomienia w 2000 roku specjalności "Zarządzanie jakością". Decyzją Rady Wydziału Towaroznawstwa na Koordynatora tej specjalności został powołany prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki.

Mając na uwadze konieczność lepszego dostosowania oferty programowej dla studentów oraz aktualne wyzwania praktyki gospodarczej, a także dokonane wcześniej modyfikacje przedmiotów i ich treści, na wniosek Kierownika Katedry, Senat Uczelni zatwierdził 20 września 2013 roku zmianę nazwy specjalności z "Zarzadzania jakością" na "Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem". Nowa nazwa lepiej wkomponowuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju wskazującej na ścisłe związki zachodzące pomiędzy czynnikami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi wpływającymi na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy współczesnego świata. W konsekwencji ma to wpływ m.in. na relacje zachodzące między systemami zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania społeczną odpowiedzialnością i zarządzania ciągłością działania, w rezultacie również na zakres normalizacji na tych obszarach.

Program nowej specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących jakości, środowiska oraz bhp w różnych organizacjach. Obejmuje on zagadnienia z zakresu międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz systemowego zarządzania ciągłością działania. Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych związanych z zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jak najlepsze dostosowanie ich kwalifikacji do  wymogów rynku pracy. Szczególny nacisk położono na kreowanie umiejętności organizacyjnych pozwalających na skuteczne doskonalenie systemów zarządzania zarówno w organizacjach produkcyjnych jak i usługowych.

 

Absolwenci specjalności "Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem" nabywają umiejętności:

 • menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),
 • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
 • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą,
 • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
 • elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, w oparciu o relacje klient – dostawca i szerzej między wszystkimi interesariuszami,
 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą dla studentów warsztaty szkoleniowe w celu lepszego dostosowania ich kwalifikacji zawodowych do zmieniających się wyzwań na rynku pracy. Dzięki wysokiej jakości realizowanego w Katedrze procesu dydaktycznego absolwenci specjalności powinni nabyć umiejętności pracy w zespole, być kreatywnymi, otwartymi na zmiany a w konsekwencji znajdą pracę na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż, itp.). Potencjalne miejsca pracy absolwentów specjalności oraz perspektywy zawodowe związane są z pełnieniem funkcji obejmujących:

 • samodzielne kreowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji - projektowanie, budowa i wdrażanie systemów w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
 • koordynację na szczeblu kierownictwa organizacji prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem  i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,
 • zarządzanie projektami związanymi z doskonaleniem organizacji zgodnie z filozofią TQM, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością.

Od 2000 roku funkcjonuje przy Katedrze Studenckie Koło Naukowe "Qualitas", którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP. Podstawą pracy studentów jest uczestniczenie w projektach wykonywanych pod kierunkiem tutorów - pracowników Katedry (zob. zakładka "koło naukowe").