Studia I stopnia

Opis specjalności

Gospodarka w dobie globalizacji, rewolucji informacyjnej i wszechobecnej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne, rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu oraz budowanie wizerunku marki produktu. Dla przedsiębiorstwa kształtowanie wartości produktu jako wartości oferowanej klientowi i zaspakajającej jego potrzeby staje się podstawowym wyzwaniem rynkowym. Pojawia się zatem konieczność kształcenia nowego typu menedżera, który będzie potrafił zarządzać produktem; czyli wprowadzić go na rynek, sprzedawać przez różne kanały dystrybucji i kreować jego wizerunek.
W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).


Wiedza i umiejętności

Celem procesu kształcenia na specjalności jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania produktem. Program specjalności łączy interdyscyplinarne podejście do zagadnień tworzenia i zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim kształtowania cech, własności i właściwości każdego produktu w portfelu podmiotu gospodarczego z punktu widzenia potrzeb rynku. Program kształcenia koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Duży nacisk położony jest także na umiejętność zarządzania produktem i marką w poszczególnych fazach pełnego cyklu życia, zgodnie z współczesną koncepcją marketingu strategicznego.


Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

Program studiów opiera się blokach tematycznych:

 • Marketing – wybrane przedmioty: podstawy marketingu, badania rynku, zachowanie uczestników rynku,
 • Instrumenty marketingu i ich wykorzystanie w zarządzaniu produktem – wybrane przedmioty: marketing przemysłowy, zarządzanie cenami i dystrybucją, komunikacja marketingowa, marketing usług.

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu

 • zarządzania produktem,
 • zarządzania marką,
 • prowadzenia badań marketingowych i rynkowych,
 • przygotowania planu marketingowego,
 • tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
 • badania zachowań uczestników rynku,
 • komunikacji marketingowej,
 • oceny jakości produktu.

Absolwent tej specjalności staje się cenionym i poszukiwanym specjalistą – menedżerem produktu, menedżerem marki – w zakresie kreowania nowych potrzeb uczestników rynku i ich urzeczywistniania poprzez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.


Studia II stopnia

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Wiedza, która jest niezbędna do zarządzania produktem i marką, a także przedsiębiorstwem zdobyta na I° studiów Menedżer Produktu bądź innych, uzupełniana jest w szerokim wymiarze o aspekty praktyczne związane z badaniami marketingowymi produktu i marki, strategią rozwoju przedsiębiorstwa, implementacją strategii marketingowej, rolą i miejscem opakowania w strategii marketingowej, komercjalizacją produktu czy kreowaniem marki. W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. Dopełnia ona w istotnym stopniu dotychczas zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności o te elementy, które są niezbędne do podjęcia pracy w pionach marketingowych, sprzedażowych, handlowych i usługowych.


Menedżer produktu posiada interdyscyplinarną wiedzę, dzięki solidnym podstawom towaroznawczym i szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu produktem w każdym etapie jego cyklu życia. W szczególności w jego tworzeniu i komercjalizacji, wprowadzaniu na rynek, pozycjonowaniu oraz budowaniu strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa, a także strategii instrumentalnych. Kształcenie na drugim stopniu tej specjalności przyczynia się niewątpliwie do podniesienia umiejętności analizy, prognozowania oraz oceny procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem i jego wyposażeniem w podmiocie gospodarczym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu.

 

TEMATYCZNE OBSZARY KSZTAŁCENIA (Profil absolwenta)

Program studiów opiera się blokach tematycznych:

 • Informacyjne podstawy decyzji menedżera produktu – wybrane przedmioty: badania marketingowe i rynkowe, informacyjne podstawy decyzji marketingowych,
 • Zarządzanie portfelem produktów w przedsiębiorstwie – wybrane przedmioty: zarządzanie produktem, zarządzanie marką, badania jakościowe produktu, opakowanie w strategii marketingowej, zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa, zintegrowana komunikacja marketingowa.
 • Komercjalizacja produktów – wybrane przedmioty: badania marketingowe produktu i marki, zarządzanie kategorią produktu, projektowanie nowych produktów, biznes plan
 • Badania jakości produktów żywnościowych i przemysłowych -  wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo przemysłowe, ekonomiczne aspekty jakości, przechowalnictwo

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • marketingu strategicznego
 • zarządzania produktem i marką,
 • zarządzania opakowaniem,
 • prowadzenia badań marketingowych produktu i marki,
 • przygotowania planu marketingowego,
 • tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
 • badania zachowań uczestników rynku,
 • komunikacji marketingowej,
 • oceny jakości produktu.
 • towaroznawczych aspektów rozwoju i zarządzania produktem

POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI MENEDŻER PRODUKTÓW:

 • Działy/komórki marketingu, sprzedaży, komunikacji rynkowej
 • Działy/komórki projektowe, badawcze, rozwoju produktu, komercjalizacji produktu…
 • Działy/komórki kontroli jakości wyrobów
 • Ośrodki badawczo – rozwojowe, centra rozwoju technologii, parki technologiczne
 • Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)
 • Agencje konsultingowo – doradcze