Studia II stopnia

Opis specjalności

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produktów. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, integracji systemów zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta oraz praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.


Wiedza i umiejętności

Absolwent specjalności zarządzanie jakością produktów nabywa umiejętności:

 • z zakresu zarządzania procesami, kapitałem i zasobami rzeczowymi, logistyką i dystrybucją oraz systemami produkcyjnymi, jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań, zastosowania nowych metod i oceny ich efektywności z wykorzystaniem technologii informacyjnych,

 • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,

 • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m.in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, narzędzi i inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,

 • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,

 • menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),

 • zarządzania produktem i praktycznego weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i wymaganiami klientów,

 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

 • przedmioty specjalnościowe
  wybrane przedmioty: Konsumencka ocena produktów, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Techniki doskonalenia procesów produkcyjnych, Marketing na rynku B2B,

 • przedmioty kierunkowe
  wybrane przedmioty: Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie produktem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie wiedzą.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz ekonomii i nauk o zarządzaniu. Absolwent, poza umiejętnościami z zakresu zarządzania procesami, kapitałem i zasobami rzeczowymi, logistyką i dystrybucją oraz systemami produkcyjnymi, jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań, zastosowania nowych metod i oceny ich efektywności z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Potrafi planować i realizować zadania związane ze wszystkimi elementami systemów zarządzania, pozwalających na pełnienie roli bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie wydziałami, procesami dotyczącymi kształtowania jakości produktów.

Zapotrzebowanie rynku pracy uzasadnia kształcenie specjalistów z tego zakresu, a perspektywy zawodowe koncentrują się na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż). Studia na specjalności zarządzanie jakością produktów, co potwierdza praktyka gospodarcza, są konieczne tak w okresie dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu gospodarczego.

Absolwenci specjalności są przygotowani do:

 • koordynacji na szczeblu kierownictwa organizacji prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,

 • zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej,

 • wykorzystywania technik doskonalenia procesów produkcyjnych,

 • zapewniania ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych,

 • kreowania i wykorzystywania zarządzania wiedzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

 • kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu