Charakterystyka

 • Od 2005 Adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług UEP,
 • 2005 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 • 1997-2005 Asystent w Katedrze Badań Marketingowych AEP,
 • 1999-2000 Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
 • 1993-1997 Studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzanie, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Handel i Marketing.


Pełnione funkcje

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Zarządzania (od 2012 - .)
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Promocji Uczelni (w latach 2008-2012)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania (w latach 2008-2012)
 • Opiekun SKN Marketingu Multimedialnego


Problematyka badawcza

 • rynek finansowy, zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne
 • badania ilościowe i jakościowe rynku - metody i ich wykorzystanie


Dydaktyka 

 • Analiza rynku
 • Analiza rynku turystycznego
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Badania jakościowe 
 • Marketing usług finansowych
 • Metody badania rynku
 • Metody ilościowe w badaniach rynków finansowych
 • Prognozowanie gospodarcze
 • System emerytalny
 • Usługi finansowe w przedsiębiorstwie


Najważniejsze publikacje

 • Zachowania finansowe osób w wieku emerytalnym – integracja metod ilościowych i jakościowych, Handel wewnętrzny nr 1, styczeń-luty, Warszawa 2014, s. 46-56
 • Skłonność do indywidualnego oszczędzania na emeryturę a zmiany koniunktury gospodarczej, Handel Wewnętrzny, marzec-kwiecień nr 2, kwiecień 2013
 • Retirement savings – determinants of households’ behaviour, International Journal of Social Sciences, vol. II , no. 3, 2013 zob.: http://www.iises.net/wp-content/uploads/pp105-116_ijoss_2013V2N3.pdf
 • Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu.pl, Warszawa 2013 (współautor: M. Kaczmarek, A. Springer)
 • Badania preferencji klientów na rynku nieruchomości, w: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy, (red.). M. Trojanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013
 • Zachowania emerytów w Polsce – determinanty i segmentacja, w: Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, tom 1, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012
 • Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług finansowych, w: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, red. J. Garczarczyk.- Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011.
 • Odwrócona hipoteka jako finansowe zabezpieczenie przyszłości emerytalnej, w: Polityka Społeczna, listopad, część 1, Warszawa 2011
 • Przyszłość kształcenia ekonomicznego i biznesowego w Europie w perspektywie 2026 roku, Monografia, współautorzy: P. Banaszyk, S. Białowąs, I. Kijek, M. Burzała, E. Mińska-Struzik, K. Szarzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
 • Aktywne formy spędzania wolnego czasu przez emerytów, w: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, red. P. Niedzielski, J. Witek, Zeszyty Naukowe nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług nr 78, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
 • Zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach dzieci i młodzieży, w: Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, UE we Wrocławiu, Wrocław 2010
 • Systemy emerytalne w krajach OECD, w : Finanse publiczne. – Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Prognozowanie rozwoju rynku finansowego metodą delficką, w: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, red. J. Garczarczyk, Wyd. UEP, Poznań 2009
 • Rozwój dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 16, WSHiU, Poznań 2009
 • Determinanty trafności prognoz koniunktury finansowej w metodzie delfickiej, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa 2009
 • Świadomość emerytalna Polaków a rozwój systemu emerytalnego w Polsce, w: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, pod red. F. Chybalski, I. Staniec, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 • Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów, w: Wiadomości ubezpieczeniowe nr 4/2009, Warszawa
 • Diagnosis and development perspectives of open pension funds, Ekonomics Vol. 84, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2008
 • Pomiar skuteczności marketingu w aspekcie strategicznym, w: Marketing. Strategie, pod. red. Genowefa Sobczyk, W : Współczesny marketing, PWE, Warszawa 2008
 • Skuteczność komunikacji marketingowej – problemy weryfikacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Tom II, pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 473, Szczecin 2007
 • Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, w: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, S. Mynarski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007
 • Możliwości i bariery rozwoju telepracy, w: Telepraca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, J. Kowalewski red., Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 2007
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Skikiewicz, rozdział 1 i współautorstwo rozdz. 6-8, Monografia naukowa, AE, Poznań 2006
 • Wielowymiarowa analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju handlu w Polsce, w: Handel – znaczenie we współczesnej gospodarce, pod red. J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe WSHiU w Poznaniu, Poznań 2006
 • Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych, w: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce,  pod red. J. Garczarczyk, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2005