Charakterystyka
 • Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Praca doktorska "Wielowymiarowa segmentacja klientów indywidualnych na rynku usług bankowych"

Pełnione funkcje
Członek Rady Wydziału Zarządzania UEP

Problematyka badawcza
 • jakość użytkowa serwisów internetowych i jej pomiar
 • ilościowe i jakościowe metody badań rynku
 • zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej w analizie zachowań konsumentów
Dydaktyka
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Analiza rynku usług finansowych
 • Metody jakościowe w badaniach rynku
 • Wielowymiarowe analizy w zarządzaniu rynkami finansowymi
 • E-marketing

Publikacje 2012-2014
 • Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing research [in:] Takhar, A., & Ghorbani, A. (eds.), Market research methodologies: qualitative and multi-method approaches. Hershey, PA: IGI Global, (chapter in book), 2014
 • Eye tracking i wywiad kwestionariuszowy w badaniu jakości użytkowej serwisów internetowych, Handel Wewnętrzny styczeń-luty 2014 t. 2
 • Badania jakościowe - metody i zastosowania (współautor:  I. Olejnik, A. Springer), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013  
 • Analiza porównawcza metod pomiaru postaw respondentów (współautor  Piotr Tarka), Wiadomości Statystyczne 2013 nr 8
 • Zachowania klientów banków na rynku kart płatniczych na tle sytuacji gospodarczej Polski w latach 2005-2012 (współautor  Robert Skikiewicz),  Handel Wewnętrzny lipiec-sierpień (A) 2013 t.1
 • Problemy stosowania skali Likerta w pomiarze jakości użytkowej serwisów internetowych, w: Metody analizy danych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
 • Kształtowanie się kredytów dla osób prywatnych w świetle zmian nastrojów ekonomicznych ludności (współautor  Robert Skikiewicz), Handel Wewnętrzny marzec-kwiecień 2013 (A) t. 2
 • Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych (współautor Piotr Tarka), Handel Wewnętrzny 2013 nr 1     
 • Zróżnicowanie przestrzenne średnich cen żywności i napojów bezalkoholowych (współautor  Robert Skikiewicz),  Wiadomości Statystyczne 2013 nr 1
 • Mocne i słabe strony eye trackingu jako metody badania zachowań, w : Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem : analizy i studia przypadków, Instytut Zachodni, 2012