Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dr w zakresie nauk o zarządzaniu i dr. hab.  w zakresie ekonomii. Jego zainteresowania badawcze są związane z zachowaniami konsumentów (szczególnie na rynkach finansowych), z metodyką badań rynku oraz z komunikacją wewnętrzną.


Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP brał udział w badaniach statutowych i prowadził badania własne:

 • Perspektywy i uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (badania statutowe),
 • Strategie rozwoju i wprowadzania nowych produktów na rynek w przedsiębiorstwach przemysłowych (badania statutowe),
 • Koniunktura na rynku bankowym w Polsce (badania statutowe)
 • Zachowania klientów jako uwarunkowanie rozwoju rynków finansowych (badania własne)

Sylwester Białowąs był uczestnikiem trzech grantów KBN i MNiSW:

 • Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Determinanty, ocena, segmentacja (KBN)
 • Model jakości usług finansowych w Polsce (KBN)
 • Prognozowanie koniunktury na rynku usług finansowych – metody, trafność, zastosowania (MniSW).

Ponadto Sylwester Białowąs był/jest kierownikiem dwóch grantów naukowych EFS i NCN:

 • „Podejmowanie decyzji zakupowych w gospodarstwach domowych”
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.
 • „Zachowania oszczędnościowe i finansowe zabezpieczenie emerytalne
  w gospodarstwach domowych – determinanty, postawy, modele”
  program OPUS, NCN

Zainteresowania badawcze przekładają się także na działalność doradczą i konsultingową. Wśród aktywności w tym obszarze warto wymienić udział w zespole eksperckim i przygotowanie dla Ministerstwa Sportu i Turystyki opracowania “Metodologia badania rynku pracy w turystyce” (2014) oraz na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego udział w debacie publicznej poświęconej przyszłości systemu zabezpieczenia emerytalnego (2015).

 

W ramach obowiązków dydaktycznych dr hab. S. Białowąs prowadzi wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak m. in.: Statystyka (lider modułu), Analiza rynku, Metody badań rynku, Wielowymiarowe analizy w zarządzaniu rynkami finansowymi, Zachowania konsumenta. Jest wykładowcą Uniwersytetu Dziecięcego.

Dydaktyka w języku angielskim to przedmiot Consumer behaviour oraz zajęcia prowadzone dla zagranicznych doktorantów piszących dysertację na UEP (warsztaty metodologiczne w ramach Doctoral Seminars – temat: Marketing Research – designing and analysis). 

 

Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP utrzymuje także relacje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i jako profesor wizytujący prowadził wykłady w:

 • Nottingham Trent University (zajęcia z metodologii badań ilościowych dla studentów drugiego stopnia),
 • University of Maribor (zajęcia z badań rynku dla studentów pierwszego stopnia),
 • Okan University (zajęcia ze statystyki dla studentów drugiego stopnia).  

Od roku 2014 prowadzi także współpracę naukowo-badawczą z Teeside University oraz do Reykjavik University.

 

Praca na rzecz UEP:

 • przewodniczący Wydziałowej Komisji ds e-learningu,
 • członek Wydziałowej Komisji ds Systemów Jakości Kształcenia,
 • członek Wydziałowej Komisji ds Promocji,
 • członek Rektorskiej Komisji ds Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,
 • członek zespołu badawczego ds badań losów absolwentów UEP,
 • członek zespołu badania satysfakcji pracowników UEP,
 • członek Rady Wydziału Zarządzania

Wśród zakończonych aktywności organizacyjnych warto wymienić funkcje członka Zespołu do spraw przygotowania kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie, członkiem zespołu badawczego “UEP Agenda 2026”, członkiem zespołu ds. przygotowania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Zarządzanie oraz członkiem zespołu przygotowującego dokumentację do akredytacji kierunku Finanse i Rachunkowość.

 

Za osiągnięcia w dziedzinie nauki dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP otrzymał cztery nagrody JM Rektora UEP:

 • 2004          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzienie osiągnięć naukowych za książkę „Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001“
 • 2005          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzienie osiągnięć naukowych za książkę „Model jakości usług finansowych w Polsce“
 • 2009          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (zeszyt naukowy „ Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych” oraz za zeszyt „Enterpreneurship and quality in tourism in light of polish and international research”
 • 2010          Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (zeszyt naukowy „Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej”

 

Wybrane publikacje:

 • Badania marketingowe jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa / Białowąs Sylwester. // W : Marketing w polskich przedsiębiorstwach. Doświadczenia i prognozy/ red.  Józef Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 1998. S. 53-59, ISBN 83-85274-35-9
 • Zachowania inwestycyjne gospodarstw domowych / Białowąs Sylwester. // W : Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej / red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, 1999. S. 191-198,ISBN 83-904826-8-1
 • Jakość usług bankowych w ocenie menedżerów banków oraz klientów / red.  Józef Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja - Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2000. S. 145-183  ISBN 83-85274-64-2
 • Money Saving in Urban Households. Evaluation and Preferences / Białowąs Sylwester. // W : The 26th CIRET Conference on Business Surveys, Cyclical Indicators and Consumer Surveys in Taipei, Taiwan 16th - 19th October 2002 :
 • Determinanty wyboru funduszy inwestycyjnych / red. Danuta Kopycińska. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Państwo i rynek w gospodarce - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), 2003. S. 201-212,ISBN 83-87249-47-5
 • Jakość usług w opinii klientów funduszy inwestycyjnych / Białowąs Sylwester. - MARKETING I RYNEK 2003 nr 6 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 26-30
 • Macierz parametrów ocen jako alternatywne narzędzie pomiaru jakości / Białowąs Sylwester. - PROBLEMY JAKOŚCI 2003 nr 4 - Wydawnictwo Sigma-NOT Czasopisma Fachowe. s. 40-42
 • Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce / Białowąs Sylwester. - Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury - Poznań : Wydaw. AE, 2003. s. 37-48,
 • Badanie wpływu grup odniesienia na decyzje inwestycyjne na przykładzie modelu Fishbeina-Ajzena / Białowąs Sylwester. - Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2003. s. 265-270
 • Model jakości usług finansowych w Polsce, red. Józef Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester, Skikiewicz Robert, Garczarczyk Józef, Kaczmarek Mirosława. // Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2004. ISBN 83-89621-06-0
 • Użyteczność cech a pomiar na różnych typach skal - studium przypadku / Białowąs Sylwester, Strączkowski Łukasz. - Identyfikacja struktur rynkowych: pomiar-modelowanie-symulacja - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2004. s. 173-178,
 • Internet w działalności przedsiębiorstw - postawy menedżerów / Białowąs Sylwester. - Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : media w kreowaniu wizerunku. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US), 2005. s. 613-618
 • Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce / Białowąs Sylwester. // W : Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce - Poznań : Wydaw. AE, 2005. S. 110-117,ISBN 83-7417-063-8
 • Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na jednolitym europejskim rynku w opinii menedżerów / Białowąs Sylwester, Garczarczyk Józef. // W : Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. Jan Karwowski - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US) - Katedra Marketingu, 2005. S. 175-184,ISBN 83-921903-5-1
 • Konkurencyjność polskiego sektora finansowego na rynku europejskim / Mocek Marek, Białowąs Sylwester, Garczarczyk Józef. // W : Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim. / red. Jan W.Wiktor - Kraków : Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie - Wydział Zarządzania, 2005. S. 292-301,ISBN 83-911355-1-9
 • Przydatność metody testu koniunktury w badaniu rynku usług finansowych - opinie menedżerów / Białowąs Sylwester, Kaczmarek Mirosława. // W : Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki : diagnozowanie i prognozowanie koniunktury / red. J. Garczarczyk - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2005. s. 1-5
 • Effectiveness of activities as a factor evaluating marketing strategies / Białowąs Sylwester, Olejnik Iwona. // W : Globalisation Influences on Local Markets, Matej Bej Univeristy Faculty of Economics, 2006. S. 21-27,ISBN 80-8083-262-5
 • Purchaser Behavior – Application of Importance and Valuation Matrix in Creating Competitive Advantage / Białowąs Sylwester, Kwiatek Piotr. // W : Globalisation Influences on Local Markets, Matej Bej Univeristy Faculty of Economics, 2006. S. 158-162,ISBN 80-8083-262-5
 • Skale pięcio- i siedmiostopniowe. W poszukiwaniu optimum / Białowąs Sylwester. // W : Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność - Poznań : Wydaw. AE, 2006. S. 147-151,ISBN 9788374171694
 • Metoda regresji w szacowaniu braków danych / Białowąs Sylwester. - Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2006. s. 562-567
 • Ocena efektywności działań jako determinanta rozwoju marketingu na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych / red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek. [Aut.] Białowąs Sylwester, Olejnik Iwona. // W : Ekspansja czy regres marketingu? - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2006. S. 447-453,ISBN 83-208-1669-6
 • Determinanty zachowań konsumenckich w zakresie wyjazdów turystycznych mieszkańców Wielkopolski / Białowąs Sylwester, Niezgoda Agnieszka. - Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006. s. 37-44
 • Przydatność metody testu koniunktury w badaniach rynku usług finansowych - opinie menedżerów / red. Marek Mocek. [Aut.] Kaczmarek Mirosława, Białowąs Sylwester. // W : Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. - Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Badań Marketingowych, 2006. S. 246-252
 • Komunikacja w usługach finansowych / Białowąs Sylwester. // W : Innowacje w marketingu 4.0 - Uniwersytet Gdański - Instytut Handlu Zagranicznego, 2007. S. 20-29
 • Uwarunkowania popytu turystycznego na przykładzie mieszkańców Wielkopolski / Białowąs Sylwester, Niezgoda Agnieszka. - Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. s. 100-105,(Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 12)
 • Accuracy of Business Tendency Survey Diagnoses and Forecasts and their Use in the Banking Practice. / Białowąs Sylwester, Kaczmarek Mirosława. // W : Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition - Poznań : Wydaw. AE, 2007. S. 119-129,ISBN 978-83-7417-280-6
 • Zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych, Białowąs Sylwester, w: red. S. Mynarski, Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007
 • Nature of risk in hotel operations and possibilities of its measurement / Bednarska Marlena, Białowąs Sylwester. // W : Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 146-160  ISBN 978-83-7417-293-6
 • Trafność krótkookresowego prognozowania rozwoju sektora ubezpieczeniowego na podstawie danych jakościowych / Garczarczyk Józef, Białowąs Sylwester. // W : Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej - Poznań : Wydaw. AE, 2009. S. 61-75,ISBN 978-83-7417-394-0
 • Oszczędzanie w wielkomiejskich gospodarstwach domowych – oceny i preferencje, Białowąs Sylwester, w: red. S. Wierzchosławski, Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Wydawnictwo UE w Poznaniu, 2009
 • Decyzje finansowe w gospodarstwach domowych i ich racjonalność / Białowąs Sylwester. - Wizualizacja wyników badań marketingowych - podejścia, metody i zastosowania - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2009. s. 242-250
 • Kolejność pytań w kwestionariuszu wywiadu osobistego a zniekształcenia pomiaru wywołane heurystyką zakotwiczenia / red. J. Dziechciarz. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. S. 9-13,ISBN 978-83-7011-967-6 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
 • Metody badania koniunktury w ocenie przedstawicieli ośrodków akademickich i innych instytucji badawczych / red. J.Garczarczyk. [Aut.] Białowąs Sylwester. // W : Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza - Warszawa : CeDeWu, 2009. S. 351-360,ISBN 978-83-7556-223-1
 • Determinanty podatności na heurystykę zakotwiczenia, czyli co powinniśmy wiedzieć o konsumentach, aby lepiej konstruować narzędzia pomiarowe / Białowąs Sylwester. - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO (AE) WE WROCŁAWIU 2010 nr 96 - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu. s. 147-156
 • The use of economic tendency survey methods and the evaluation of their usefulness – experts’ evaluations. / Białowąs Sylwester. // W : The 30th CIRET Conference on Business Surveys, Cyclical Indicators and Consumer Surveys in New York, USA 13th - 16th October 2010 :
 • Segmentacja na podstawie wartości klienta w zakupach powtarzalnych - zastosowanie metody RFM / Białowąs Sylwester. - ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH 2011 nr 23 - Warszawa : . s. 97-105
 • Does a loyalty program change what we feel and do / Białowąs Sylwester, Kwiatek Piotr. // W : Academy of Marketing Annual Conference 2008 - Aberdeen : Aberdeen Business School / Robert Gordon University, 2008
 • The Effectiveness of Forecasting Development of Financial Sector on the Basis of Business Tendency Survey Data. / Garczarczyk Józef, Mocek Marek, Białowąs Sylwester, Skikiewicz Robert. // W : Business Tendency Surveys and Policy Formulation - Santiago : CIRET, 2008.  34 s.
 • The Methods Used in Economic Tendency Research / Białowąs Sylwester. - Business Surveys, Business Cycles Polish Contribution to the 30th CIRET Conference - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2011. s. 121-131
 • Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining / Białowąs Sylwester, Łapczyński Mariusz. - HANDEL WEWNĘTRZNY 2011 nr wrz-pa - s. 100-105
 • Awersja wobec ryzyka w zachowaniach finansowych / Białowąs Sylwester. // W : Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy : zastosowania i efektywność. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 96-103, ISBN 1689-7374
 • Wpływ orientacji na osiągnięcia na zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych / Białowąs Sylwester. - Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. s. 75-84
 • Przyszłość kształcenia ekonomicznego i biznesowego w Europie w perspektywie 2026 roku / The future of economic and business education from the perspective of the year 2026 : Raport z przeprowadzonego badania / A research report / Banaszyk Piotr, Białowąs Sylwester, Burzała Milda, Kijek Ilona, Mińska-Struzik Ewa, Olejnik Iwona, Szarzec Katarzyna. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011.  104 s. ISBN 978-83-7417-655-2
 • Ocena instrumentów finansowych oraz jej wpływ na preferencje dotyczące sposobów oszczędzania w gospodarstwach domowych / Białowąs Sylwester. - HANDEL WEWNĘTRZNY 2012 nr 3 - Warszawa : . s. 209-216
 • Monitorowanie losów absolwentów. Zarys metodologii i metodyki badania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu / Białowąs Sylwester, Buttler Dominik, Klimanek Tomasz, Szwarc Krzysztof, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2012  nr3(25)
 • The Barriers to the Development of Economics and Business Schools in Europe. Autorzy: Sylwester Białowąs, Ewa Mińska-Struzik, Iwona Olejnik, Katarzyna Szarzec. Źródło: Mediterranean Journal of Educational Research2013, issue 14a, s. 291-296.
 • Discovering Patterns of users' behaviour in an e-shop comparison of consumer buying behaviours in Poland and other european countries / Łapczyński Mariusz, Białowąs Sylwester. // W : La Societe de L'information. Perspective Europeenne et Globale - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2013. S. 144-153  ISBN 2083-8611
 • Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych / Białowąs Sylwester, Łapczyński Mariusz. - Handel Wewnętrzny lipiec-sierpień (A) 2013 t.2 - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013. s. 214-223
 • Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych : postawy, determinanty, model. / Białowąs Sylwester. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2013.  147 s.,ISBN 978-83-7417-771-9
 • Application of Fractional Experiment in Evaluation of Direct Marketing Effectiveness / Białowąs Sylwester, Kaniewska-Sęba Aleksandra. - International Journal of Business and Management 2014 nr 1 - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) and the University of Economics in Prague. s. 2-17
 • Economic Situation and the Polish Households’ Behavior on the Financial Market / Białowąs Sylwester, Garczarczyk Józef, Mocek Marek. - International Journal of Social Sciences 2014 nr 2 - Prague : University of Economics Prague. s. 33-49
 • The influence of personality features and group and organizational conditionings on the effectiveness of internal communication - hierarchy and its determinants / red. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei. [Aut.] Rogala . Anna, Białowąs Sylwester. // W : 13th International Conference Marketing Trends Proceedings - Wenecja : ESCP-AEP European School of Management, 2014. S. 1-11 ISBN 978-2-9532811-2-5
 • Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Rogala . Anna, Białowąs Sylwester. // W : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. s. 78-87, ISBN 978-83-7695-448-6
 • Poziom opiekuńczości państwa a zachowania oszczędnościowe - analiza wielowymiarowa / Białowąs Sylwester, Olejnik Iwona. - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu 2014 nr 336 - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. s. 110-117