Charakterystyka
 • adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług UEP
 • styczeń 2015 roku – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie usługami,   
 • październik 2009 – wrzesień 2014 - doktorant studiów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • czerwiec 2007 roku – uzyskanie tytuły magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pełnione funkcje
 • członek Rady Wydziału Zarządzania UEP
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie Usługami "Service Club"  http://serviceclub.ue.poznan.pl/

Problematyka badawcza
 • zarządzanie organizacjami usługowymi,
 • marketing usług profesjonalnych,
 • jakość usług,
 • konkurencyjność na rynku usług,
 • prowadzenie biznesu w ujęciu międzykulturowym,
 • prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.

Dydaktyka
 • zarządzanie usługami
 • marketing w usługach
 • podstawy marketingu

Wykaz publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • Franczyza w perspektywie usług profesjonalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014
 • Success factors of franchise networks in Poland, Finding    Growth through Service Activities    in     Barren    Times”,  2013 RESER conference, Aix-en-Provence
 • Determinants of demand for legal services in Poland” (w druku), Department of Economics and Wood Industry Management - Poznań University of Life Sciences,  Poznań 2012
 • Kompetencje menedżera kancelarii prawnej, „Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 229,  pod. red. K. Rogozińskiego i A. Panasiuka,  Wydawnictwo UEP, Poznań 2012
 • Wpływ globalizacji na polski rynek usług prawniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 723, Ekonomiczne Problemy Usług nr 96. „Usługi w Polsce 2012. Usługi publiczne – usługi komercyjne”, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jacka Buko, Szczecin 2012
 • Knowledge Sharing in Polish Law Firms, Management in Turbulent Times and Returning Economic Crisis” / red. Shmuel Batzri - Silver Spring, Maryland : International Academy of Management and Business, 2012 ( wspołautorstwo dr hab. Jan Fazlagić)
 • Zastosowanie koncepcji customer care w zarządzaniu kancelarią prawną, Gospodarka, technologia, zarządzanie.” - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2012
 • Usługodawca między pracodawcą a klientem, Zarządzanie organizacjami usługowymi” Zeszyt Naukowy pod. red. K. Rogozińskiego i A. Panasiuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010

Wykaz innych publikacji
 • Czy warto badać relacje z klientami?- Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma, www.sprzedaż.nf.pl maj 2010
 • Formy wsparcia dla młodych przedsiębiorców – Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,  Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, www.scitt.paip.pl, grudzień 2012
 • Współpraca uczelni z biznesem - Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,  Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, www.scitt.paip.pl, grudzień 2012
 • Turystyka zdrowotna - magazyn Art. Of Beauty nr 2/2014