Charakterystyka
 • Od 2010 Adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług
 • 2010 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
 • 2002-2010 Asystent w Katedrze Badań Marketingowych
 • 1997-2002 Studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzanie, Kierunek: Finanse i bankowość, specjalność: bankowość

Pełnione funkcje

 • Członek zespołu ds. e-learningu Wydziału Zarządzania
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania 

Problematyka badawcza

 • analiza rynku
 • jakość usług bankowych
 • koniunktura gospodarcza

Dydaktyka
 • Metody ilościowe w badaniach rynków finansowych
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Prognozowanie procesów i zjawisk gospodarczych
 • Metody prognozowania
 • Statystyka
 • Koniunktura na rynkach finansowych 

Najważniejsze publikacje
 • Zmiany sytuacji na rynku kredytowym a rentowność sektora bankowego w Polsce w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014 nr 1
 • Interest rates and changes in zloty deposits of households in Polandw: Folia Oeconomica Stetinensia 2013 nr 1
 • Determinanty popytu przedsiębiorstw na kredyt w świetle zmian sytuacji gospodarczej w: Wybrane problemy finansów i rynków finansowych - Gorzów Wlkp. 2013
 • Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury konsumenckiej w Polsce w: Marketing i Rynek 2013 nr 11
 • Wpływ zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiębiorstw kredytem bankowym (współautor Paweł Mikołajczak) w: Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance 2013/2/1
 • Kształtowanie się kredytów dla osób prywatnych w świetle zmian nastrojów ekonomicznych ludności (współautor Mirosława Kaczmarek) w: Handel Wewnętrzny marzec-kwiecień 2013 (A) t. 2
 • Cykliczne wahania w gospodarce i na rynku finansowym a rentowność sektora bankowego w Polsce w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : metody, analizy, prognozy, Poznań 2012
 • Przydatność wybranych mierników lojalności do predykcji reakcji klientów na podwyżkę opłaty za usługę bankową w: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji - Rzeszów 2012
 • Assesssment of Composite Leading Indicators Usefulness in Forecasting Loans and Deposits Cyclical Fluctuations (współautor Józef Garczarczyk) w: Business Surveys, Business Cycles Polish Contribution to the 30th CIRET Conference - Warszawa 2011
 • Zastosowanie metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów indywidualnych na rynku usług bankowych (współautor Józef Garczarczyk) w:  Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Wrocław 2011
 • Zastosowanie metody k-średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalnościw: Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy : zastosowania i efektywność. - Poznań 2011
 • Ocena przydatności modelu Kano do zarządzania jakością usług w sektorze bankowym w: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Zarządzanie i Marketing 2010 nr 272
 • Komunikacja marketingowa banków a ocena jakości usług i lojalność klientów indywidualnych w:  Komunikacja i jakość w zarządzaniu - Kraków 2010
 • Wpływ reklamy na postawy i zachowania klientów banków w świetle wyników badań Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wrocław 2010
 • Jakość prognoz rozwoju sektora bankowego na podstawie danych z testu koniunktury (współautor Marek Mocek) w: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej - Poznań 2009
 • Złożone wskaźniki wyprzedzające dla gospodarki. Zastosowania na świecie i w Polsce (współautor Józef Garczarczyk) w: Marketing i Rynek 2009 nr 5
 • The Effectiveness of Forecasting Development of Financial Sector on the Basis of Business Tendency Survey Data, Santiago de Chile, CIRET 2008, (współautorzy Józef Garczarczyk, Sylwester Białowąs, Marek Mocek)
 • Jakość usług bankowych jako czynnik determinujący akceptację zmiany ceny, w: Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (red. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2008
 • Jakość usług bankowych a satysfakcja i lojalność klientów indywidualnych, w: Badania marketingowe. Metody. Nowe technologia. Obszary aplikacji (red. K. Mazurek-Łopacińska), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
 • The Usefulness of Composite Indicators from the Banking Tendency Survey in Short-term Macroeconomic Forecasting w: Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition (red.) R. Barczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, (współautor Józef Garczarczyk)
 • Jakość usług a konkurencyjność banków, w: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku (red. Stefan Mynarski), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, (współautorzy Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Iwona Olejnik)
 • Rozwój gospodarczy a koniunktura bankowa w świetle wyników badania metodą testu koniunktury, w: Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki: diagnozowanie i prognozowanie koniunktury (red.) J. Garczarczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005 (współautor J. Garczarczyk)
 • Banking Business Surveys Data in Diagnosing and Forecasting Situation of Polish Economy, w: Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators - Polish Contribution to the 27th CIRET Conference (red.) E. Adamowicz, IRG SGH, Warszawa 2005, (współautor Józef Garczarczyk)
 • Model jakości usług finansowych w Polsce, (red.) J. Garczarczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004, (współautor rozdziałów 1 i 4-8)
 • Metody pomiaru jakości usług bankowych i ich zastosowanie w Polsce, w: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003