25 czerwca 2019
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu RID "Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki", pt. Łańcuch bloków i Bitcoin.

23 maja 2019
dr Dawid Szutowski otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018.

kwiecień 2019
ukazała się książka dr Andrzeja Niemca pt. Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej. Kluczowe mierniki dokonań (Key Performance Indicators, KPI) odgrywają wiodącą rolę w zarządzaniu różnorodnymi organizacjami. Badania pokazują, że ich potencjał – mimo ogromnej popularności oraz wprowadzenia obowiązku raportowania przez określone podmioty – nie jest jednak w pełni wykorzystywany; problematyczny pozostaje sam dobór KPI na potrzeby zarządzania. Źródeł tego stanu rzeczy należy upatrywać w niejednoznaczności podstaw teoretycznych zarządzania dokonaniami (luka teoretyczna), w braku szczegółowych procedur tworzenia systemu KPI (luka metodyczna) oraz w braku metod obiektywnego ich doboru i selekcji (luka empiryczna).
Celem monografii było wypracowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania dokonaniami w organizacji wykorzystującej system kluczowych mierników dokonań i uwzględniającej potrzeby decydentów oraz oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Jak wykazały badania autora, istnieje grupa podmiotów, w których konsensus (równowaga) pomiędzy decydentami a interesariuszami umożliwia realizację strategii. Można więc oczekiwać, że zaproponowana koncepcja sprawdzi się w praktyce gospodarczej – i to zarówno przy rozwiązywaniu partykularnych problemów, jak i przy budowie całościowego systemu.


25 marca 2019
dr Piotr Ratajczak został członkiem Zespołu Oceniającego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem Agencji jest prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni.

luty 2019
ukazała się książka pt. "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie" autorstwa Marii Sierpińskiej, Agaty Sierpińskiej-Sawicz, Ryszarda Węgrzyna. W książce czytelnicy znajdą odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są rodzaje controllingu finansowego, jaki jest zakres oraz cele jego zastosowania, jakie narzędzia można wyróżnić w ramach controllingu finansowego, na czym polega analiza odchyleń w systemie controllingu. Omówione są w nim zagadnienia związane z przepływami kapitałowymi, przepływami gotówki w korporacjach oraz ryzyko finansowe i planowanie finansowe.


22 stycznia 2019
Decyzją szefowej Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP został powołany w skład Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019 - 2020