1. Koszty własne i rentowność w przemyśle cukrowniczym, Poznań AE 1976, s. 273. Zeszyty Naukowe. Seria 2. Prace habilitacyjne i doktorskie. Zeszyt 58.
 2. Problemy pomiaru intensywności gospodarowania w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: "Z badań nad efektywnością i intensywnością gospodarowania w przedsiębiorstwach przemysłowych", red. E. Kurtys, Poznań AE 1978, s. 30-43. Zeszyty Naukowe. Seria 1. Z. 79.
 3. Zarys analizy wartości, red. E. Kurtys / współautorzy: W. Gabrusewicz, E. Kurtys, H. Sobolewski, Poznań AE 1981, s. 180. Skrypty Uczelniane. Z. 294.
 4. System oceny i jego oddziaływanie na intensywność gospodarowania w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: "Z badań nad ekonomicznym problemami przemysłu", red. S. Smoliński, Poznań AE 1982, s. 16-20. Zeszyty Naukowe. Seria 1. Z. 96.
 5. Niektóre problemy funkcjonowania mierników oceny działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, w: "Prace z zakresu ekonomiki produkcji", red. E. Kurtys, Poznań AE 1983, s. 56-62. Zeszyty Naukowe. Seria 1. Z. 104.
 6. Ocena efektywności zarządzania kadrami, w: "Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie. Metody i techniki", red. J. Orczyk, Poznań Akademos 1992, s. 170-191.
 7. System oceny przedsiębiorstw przemysłowych, Poznań AE 1992, s. 131. Zeszyty Naukowe. Seria 2. Prace doktorskie i habilitacyjne. Z. 126.
 8. Leasing jako technika prywatyzacji w Polsce, w: "Problemy prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w Polsce i Bułgarii w warunkach transformacji systemowej. Materiały konferencyjne", red. Cz. Glinkowski, Poznań AE 1993, s. 104-108.
 9. Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, w: "Kompendium marketingowe", red. A. Michalak, Poznań AE 1995, s. 225-233.
 10. Od potrzeby do koncepcji prywatyzacji - logika rozumowania, w: "Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce i Bułgarii w okresie transformacji", red. Cz. Glinkowski, Poznań AE 1995, s. 137-140.
 11. Przedmiot i zakres oceny przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, w: "Studia nad funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw", red. E. Kurtys, Poznań AE 1995, s. 71-84. Zeszyty Naukowe. Seria 1. Z. 225.
 12. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, red. M. Hamrol, Poznań AE, Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej 1996, s. 298.
 13. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, w: "Kompendium wiedzy o gospodarce", red. E. Cyrson, Warszawa Wydawnictwa Naukowe PWN 1996, s. 261-276.
 14. Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa /współautor: W. Gabrusewicz, E. Kurtys, H. Sobolewski/, red. E. Kurtys, Poznań AE 1998, s. 234.
 15. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Studium porównawcze giełdowych spółek brytyjskich i polskich /współautor: A. Szyszka/. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1999, s. 201-212.
 16. Przydatność analizy dyskryminacyjnej dla potrzeb doboru spółek do portfela akcji /współautor: W. Garstka/. W: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. T. 2. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 2-4 marca 2000, red. D. Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 89-98.
 17. Wybrane refleksje nad oceną przedsiębiorstwa i jej narzędziami. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj. Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2000, s. 123-130.
 18. Wykorzystanie metod wielokryterialnej analizy finansowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartościowych /współautor: Ł. Kurek/. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, tom IV, Rynki finansowe. Materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku, koordynacja: E. Czerwińska, E. Denek, A. Janc, T. Sangowski, J. Sobiech - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 45-55.
 19. Wpływ fuzji i przejęć na wartość rynkową przedsiębiorstw w Polsce /współautor: J. Tarczyńska/. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2002, s. 131-141.
 20. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw - wybrane modele /współautorzy: B. Czajka, M. Piechocki/. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kroes, 2003, s. 75-88.
 21. Czynniki determinujące strukturę kapitału przedsiębiorstwa. Teoria a praktyka /współautor: A. Filipczyk/. W: Zarządzanie finansami, finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T.1. red. D. Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2004, s.251-257.
 22. Analiza dyskryminacyjna. Przegląd najważniejszych modeli. (współautorzy: B.Czajka, M.Piechocki), Przegląd Organizacji,4/2004.
 23. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, red. nauk. M. Hamrol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 313
 24. Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej (współautorzy: B.Czajka, M.Piechocki), Przegląd Organizacji, 6/2004.
 25. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, red. naukowa M. Hamrol, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 26. Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności (współutorzy: T.Dudycz, A.Niemiec, W.Skoczylas),Rachunkowość 3/2005.
 27. Refleksje nad istotą analizy fundamentalnej, W: Efektywność źródłem bogactwa narodów, T.VII, Zeszyt 1A, red. nauk. T.Dudycz-Łódź,Wrocław,2006, s.155-164.
 28. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej (współautor J.Chodakowski), W: Badania operacyjne i decyzje, Kwartalnik,nr3, 2008 s.17-32.
 29. Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, referat wygłoszony na konferencji naukowej "Zarządzanie finansami", Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, 23-25.04.2008 r. (współautor B.Ochocki).
 30. Analiza fundamentalna. Oczekiwania i możliwości, referat wygłoszony na konferencji naukowej "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", Uniwersytet Łódzki, Łódź, 12-13. 09.2008 r.
 31. Zysk na jedną akcję jako determinanta cen na GPW w Warszawie. W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 9, Wrocław 2008, s.84-92.
 32. Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006, referat wygłoszony na konferencji naukowej "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie", Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 7-9.09.2008 (współautor B.Ochocki).
 33. Analiza fundamentalna. Oczekiwania i możliwości, W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa pod red. Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s.171-182.
 34. Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006 (współautor B. Ochocki) W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s.259-269.
 35. XBRL jako powszechny format wymiany i przekazywania informacji W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. W Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009, s.119-134.
 36. Analiza symptomów zagrożenia upadłością, W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. W Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009, s.365-378.