WYKSZTAŁCENIE:
2014

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
2009


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania,
mgr gospodarki przestrzennej, specjalność: gospodarka lokalna i globalnaPROBLEMATYKA BADAWCZA:

•    Ekonomia złożoności,
•    Koncepcja złożoności w naukach społecznych,
•    Ekonomia ewolucyjna,
•    Zmiany strukturalne w przemyśle,
•    Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
•    Aglomeracje i obszary metropolitalne,
•    Policentryczność ,
•    Metodologia ekonomii.

PROJEKTY BADAWCZE:

2012 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Projekt: "Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu - analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów" pod kierownictwem W. Kisiały
współpraca w ramach projektu V edycji Konkursu "Fundusze strukturalne na poziomie NSS" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2011


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt: „Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej – ocena, znaczenie, perspektywy” ekspertyza autorstwa W.M. Gaczek, M. Matusiak
współpraca w zakresie analiz statystycznych, prac technicznych i organizacyjnych

2010-2011Centrum Badań Metropolitalnych
Projekt: „Opracowywanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju Aglomeracji Poznańskiej do 2020 roku”
współpraca w zakresie sektora przetwórstwa przemysłowego, usług intensywnie wykorzystujących wiedzę i sektora przemysłów kreatywnych, opracowania kartograficzne

2010

Uniwersytet Łódzki
Projekt: „Rola relacji partnerskich w zarządzaniu regionem”
regionalny koordynator projektu badawczego finansowanego z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2007

Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Projekt: „Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia”
przeprowadzenie badania etnosondażowego w ramach projektu w powiecie słupeckim


DOŚWIADCZENIA DYDAKTYCZNE:

•    Podstawy gospodarki przestrzennej,
•    Planowanie rozwoju miast,
•    Metody analizy przestrzennej,
•    Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów,
•    Gospodarcza działalność miast,
•    Gospodarka przestrzenna w gminie,
•    Urbanistyka i architektura,
•    Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
•    Kształtowanie przestrzeni publicznej,
•    Międzynarodowa współpraca gmin i regionów,
•   Współpraca międzynarodowa miast i regionów,  
•    Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów,
•    Programowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego,
•    Organizacja i zarządzanie ochroną środowiska w Polsce,
•    Oceny oddziaływania na środowisko.