Biografia
• Mgr geografii (specjalność:gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 1986 r.
• Dr nauk ekonomicznych;Wydz. Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – 1995 r.
• Dr hab. nauk ekonomicznych; Wydz. Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – 2007 r.
• Profesor nadzwyczajny UEP – 2009 r.

Dorobek publikacyjny (stan na 4.05.2016) - pliki do pobrania

Publikacje do pobrania
Budner, W., 2014, Organizacja imprez biegowych źródłem korzyści dla różnych beneficjentów, w: Waśkowski, Z. (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 41-52.
Budner, W., Palicki, S., 2014, Uwarunkowania i sposoby rewitalizacji centrum Leszna, w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, nr 1-2/39-40.
Budner, W., 2013, Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju, w: Fimińska-Banaszyk, R., Zimny, A. (red.), Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin, s. 9-20.
Budner, W.W., 2012, Znaczenie klastrów w kreowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarki lokalnej i regionu, w: Fimińska-Banaszyk, R. (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego (3), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin.


Funkcje
• Członek Rady Wydziału Zarządzania UEP
• Członek Komisji ds. Oceny Parametrycznej
• Członek Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej
• Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
• Członek Komisja Programowa Wydz. Zarządzania 
• Członek Wydz. Komisji Wyborczej
• Członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN
• Członek Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
• Członek NationalGeographicSociety
• Koordynator specjalności Rozwój Miast i Regionów na kierunku Gospodarka przestrzenna

Problematyka badawcza
• lokalizacja przedsiębiorstw i atrakcyjność inwestycyjna obszarów
• gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
• geografia ekonomiczna
• ekonomika miast i regionów

Ważniejsze prace badawcze realizowane dla potrzeb praktyki gospodarczej (od 2010)
1. W. Budner, S. Palicki, 2010, Ocena skutków oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na społeczno-gospodarczą kondycję miasta Leszna (w tym Starówki); opracowanie wykonane na zamówienie miasta Leszna, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY nr XXXVI/435/2009 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna złożonej w dniu 4. listopada 2009 r. (materiały powielone, ss. 73)
2. W. Budner, S. Palicki, 2010, Wytyczne do uwzględnienia elementów równowagi w planach rozwoju handlu w Lesznie, opracowanie wykonane na zamówienie miasta Leszna, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY nr XXXVI/435/2009 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna złożonej w dniu 4. listopada 2009 r., (materiały powielone, ss. 26)
3. W. Budner [kier.projektu], S. Palicki, 2012, „Stan i perspektywy rozwoju handlu detalicznego w Lesznie (z uwzględnieniem elementów rewitalizacji centrum miasta)”, ekspertyza składająca się z czterech części wykonana na zamówienie Urzędu Miasta Leszna, (materiały powielone, częściowo dostępne i internecie na stronach UM Leszna, ss. 153)

Prowadzone przedmioty
• lokalizacja przedsiębiorstw,
• planowanie przestrzenne,
• lokalne i globalne wymiary gospodarki,
• dynamika i ewolucja systemów przestrzenno-gospodarczych,
• atrakcyjność inwestycyjna obszarów.

Tematyka seminariów licencjackich
• Rozwój gospodarczy miast i gmin: uwarunkowania, stymulowanie, finanse, strategie, konkurencyjność
• Atrakcyjność inwestycyjna miast a lokalizacja przedsiębiorstw
• Inwestycje sektora publicznego i sposoby ich finansowania w gminie

Tematyka seminariów magisterskich

• Uwarunkowania gospodarki przestrzennej miast i regionów
• Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów a lokalizacja przedsiębiorstw
• Zmiany zagospodarowania przestrzennego i gospodarka nieruchomościami w miastach i gminach

Tematyka seminarium doktorskiego
• Rozwój gospodarczy miast i regionów: uwarunkowania, konkurencyjność, stymulowanie, atrakcyjność
• Determinanty i uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej a atrakcyjność inwestycyjna i architektoniczna miast (obszarów)

Hobby
• Sport – aktywnie to głównie koszykówka(członek AZS Poznań), tenis ziemny i biegi długodystansowe (Prezes Klubu Biegacza UE Poznań http: www.klub-biegacza.pl)
• Muzyka rockowa (hard rock, rock progresywny i neoprogresywny, metal + oczywiście The Beatles i jemu pokrewne)
• Film fabularny (tzw. kino ambitne ale również popularne)
• Turystyka i podróże (szczególnie z Rodziną) oraz koszenie trawy