Tematyka prac licencjackich realizowanych w ramach seminarium „Zarządzanie jednostkami terytorialnymi”

Szybko zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza wpływa również na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Europie i na całym świecie, dlatego ich rozwój to ciekawy temat badań i analiz. Prace realizowane w ramach seminarium obejmują szeroko rozumiane zagadnienia planowania i zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym planowanie strategiczne i przestrzenne  oraz nowe trendy w zarządzaniu administracją publiczną, takie jak New Public Management, New Governance, czy konkurencyjność jednostek terytorialnych. Poruszane tematy to także polityka regionalna Polski i Unii Europejskiej, wraz z zagadnieniem wykorzystania środków europejskich oraz nowymi instrumentami finansowania rozwoju regionalnego. Mile widziane będą również studia przypadków lub innego typu analizy międzynarodowe obejmujące badane zagadnienia. 
Drugą grupę prac stanowią analizy związane z problematyką rozwoju miast. Globalizacja przyniosła szczególną koncentrację wzrostu gospodarczego w dużych miastach. Wiąże się to z nowymi wyzwaniami i problemami rozwojowymi obejmującymi sferę gospodarczą, społeczną, przestrzenną i współpracy międzynarodowej. Nowe zagadnienie to m.in. integracja planowania i zarządzania obszarami metropolitalnymi oraz tworzenie takich obszarów w ramach krajowej polityki miejskiej. Realizowane prace mogą obejmować poszczególne zagadnienia z zakresu rozwoju wybranego miasta, studia porównawcze lub całościowe analizy danego problemu.

Przykładowe tematy prac:
1.    Procesy integracyjne na obszarach metropolitalnych w Polsce (lub za granicą).
2.    Strategia jako instrument rozwoju gminy na przykładzie…
3.    Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gminy na przykładzie…
4.    Planowanie przestrzenne jako instrument wspierania rozwoju na przykładzie…
5.    Współpraca międzynarodowa i jej efekty w miastach, gminach i regionach.
6.    Kształtowanie konkurencyjności regionalnej na przykładzie…
7.    Zagospodarowanie przestrzenne wybranych obszarów miasta/gminy (obszary poprzemysłowe, nadbrzeżne, przestrzenie publiczne itd.)