Biografia
1997   Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, profesor nadzwyczajny AE
1992   Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych
1976   Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych w specjalności ekonomika miast i regionów, gospodarka przestrzenna
1970   Uniwersytet im. A. Mickiewicza, mgr geografii regionalnej

Dorobek publikacyjny (stan na 4.05.2016) - pliki do pobrania

Pełnione funkcje

- przewodnicząca komisji rektorskiej ds. kształtowania jakości edukacji
- pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
- członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN
- członek Rady ds. Innowacji przy Marszałka Województwa Wielkopolskiego
- przedstawiciel Uczelni w Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, ekspert kierunku  „Gospodarka Przestrzenna”
- od kilku lat członek zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej ds. kontroli kierunku Gospodarka Przestrzenna

Problematyka badawcza
  • czynniki rozwoju współczesnych miast i regionów
  • aglomeracje jako bieguny rozwoju regionu spolaryzowanego
  • ład przestrzenny jednostki terytorialnej
  • innowacje w rozwoju regionów europejskich
  • zarządzanie gospodarowaniem przestrzenią