Kierunek Gospodarka Przestrzenna ma interdyscyplinarny charakter. Efekty kształcenia – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne – powiązane są z trzema obszarami nauki: naukami społecznymi (ekonomia i nauki o zarządzaniu), naukami przyrodniczymi (geografia, ochrona środowiska) oraz naukami technicznymi (architektura i urbanistyka). Treści z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu stanowią najważniejszy element wykształcenia absolwenta kierunku studiów. Absolwent otrzymuje też wiedzę na temat:
  • gospodarowania i zarządzania przestrzenią, uwzględniającą uwarunkowania techniczne i ekologiczne,
  • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i jednostkach terytorialnych,
  • zarządzania publicznego w jednostkach terytorialnych.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA to nie tylko przeznaczanie terenów na określone cele, sposoby zabudowy i zagospodarowania czy planowanie przestrzenne, ale także:
  •     całokształt działań dotyczących gospodarowania w przestrzeni oraz gospodarowania przestrzenią,
  •     stymulowanie procesów gospodarczych, racjonalne kształtowanie przestrzeni i ochrona społecznych wartości przestrzeni,
  •     społeczno-gospodarczy rozwój miast i regionów, zarządzanie tymi obszarami, rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w rozwoju i zarządzaniu środowiskiem,
  •     budowanie przewag konkurencyjnych, innowacyjność regionów,
  •     wpływ lokalizacji inwestycji na efektywność procesów gospodarczych,
  •     systemowe myślenie o przestrzeni - prawa ekonomiczne i ich związki z przestrzenią.