W 2000 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (tytuł obronionej pracy magisterskiej: „Strategie cenowe jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej na rynku telefonii stacjonarnej.”). W latach 2000 – 2002 słuchacz dziennych studiów doktoranckich na AEP, następnie od 2003 roku asystent w Katedrze Handlu i Marketingu. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie obrony pracy doktorskiej pt.: „Wpływ postrzeganej jakości usługi handlowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa handlowego”. Ponadto uczestnik w szeregu prac badawczych m.in.: członek zespołu badawczego prowadzącego analizę procesów koncentracji i konkurencji w polskim handlu detalicznym (badania były prowadzone razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz członek zespołu badawczego prowadzącego badania z zakresu opłacalności funkcjonowania firm pośredniczących w uzyskiwaniu środków z UE.

Pełnione funkcje
 • Wielokrotne członkostwo w komisjach rekrutacyjnych na studia dzienne oraz zaoczne Wydziału Zarządzania AEP/UEP
Problematyka badawcza
 • Funkcjonowanie sieciowych przedsiębiorstw handlowych
 • Aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego
 • Determinanty oraz pomiar jakości usługi handlowej
Dydaktyka
 • Analiza i strategie konkurencji
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Logistyka
 • Marketing
 • Marketing w handlu
 • Plan marketingowy
 • Zarządzanie działem sprzedaży