Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu (specjalność: Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1995 r. na podstawie pracy pt. "Zarządzanie technologią sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Sławińskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w 2010 r. Odbyła staże naukowe w Kopenhadze, Bradford, Pradze i Nottingham. Jest członkiem The European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD).


Pełnione funkcje
 • Kierownik Katedry Handlu i Marketingu
 • Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydz. Zarządzania
 • Kierownik Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. studiów doktoranckich
 • Członek Wydziałowej Komisji kwalifikacyjnej na studia doktoranckie
 • Członek Zespołu ds. przygotowania reformy procesu dydaktycznego – 3 Specjalności
 • Uczelniany Koordynator Programu CEEPUS
 • Koordynator projektu „Innovation Management - anglojęzyczny program studiów magisterskich wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”
 • Członek Komisji konkursowej w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za publikacje naukowe pracownikom Wydziału Zarządzania
 • Koordynator Programu Trzech Dyplomów na specjalności Handel i Marketing 
 • Członek Zespołu ds. strategii UEP na lata 2013-2020
 • Zastępca przewodniczącej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UEP 
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki „Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” Sp. z o.o. (kadencja 2012-2016)
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UEP 
Problematyka badawcza
 • Sektor handlu, a w szczególności handel detaliczny analizowany w aspekcie podmiotowym
 • Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych, modelowanie wzrostu tych podmiotów (głównie w ujęciu produktowym i przestrzennym)
 • Proces zarządzania strategicznego
 • Wpływ sektora handlu na funkcjonowanie gospodarki w skali makro
Dydaktyka
 • Nauki o organizacji 
 • Modele biznesu w handlu detalicznym
 • Retail Management
 • Zarządzanie produktem
 • Biznes plan
 • Merchandising
 • Strategie cen i marż