Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (lata 1989-1993) na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Handel i Marketing. 11 VII 2005 obronił rozprawę doktorską nt. Uwarunkowania wykorzystania instrumentów marketingowych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Od X 2005 jest adiunktem w Katedrze Handlu i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Pełnione funkcje
 • Opiekun domu studenckiego Dewizka
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Marketing
 • Członek Komisji ds. Przygotowania Wniosku na Konkurs „Programy rozwoju uczelni skoncentrowane na obszarach kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Problematyka badawcza
 • Innowacyjność regionu i funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji
 • Innowacje w działalności przedsiębiorstw
 • Nowoczesne trendy w działalności handlowej
 • Marketing relacyjny
 • Marketing terytorialny
 • Rozwój lokalny na obszarach wiejskich
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Funkcjonowanie NGO
 • Agroturystyka
 • Zachowania nabywców w przestrzeni handlowej
 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • New Public Management
 • Kreowanie kapitału społecznego i inne
Dydaktyka
 • Zarządzanie innowacjami (na kierunku TZI, wydział WIGE)
 • Zarządzanie Produktem
 • Zarządzanie Logistyką
 • Marketing Terytorialny
 • Zarządzanie Marketingowe
 • Badania Marketingowe
 • Marketing
Hobby
 • Brydż
 • Siatkówka
 • Nowoczesne teorie gospodarcze
 • Teoria chaosu
 • Architektura A. Gaudiego
 • Walki na miecze średniowieczne