Katedra Mikroekonomii

ESCP Europe

Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
PODWÓJNY DYPLOM UEP-ESCP

Serdecznie zapraszamy studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków ekonomicznych do wzięcia udziału w kwalifikacji na studia 2. stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie. 


Wg rankingu Financial Times ESCP Europe (http://www.escpeurope.eu) to uczelnia, której program realizowany przez naszych studentów - Master in Management - od lat plasuje się w pierwszej trójce na świecie (obecnie 2 miejsce!).


Studia są płatne i trwają 2 lata. Po ich ukończeniu wszyscy uzyskują dyplom magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania kierunku Zarządzanie (spec. Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej) oraz dyplom zagraniczny. Warunkiem uzyskania zagranicznego dyplomu jest odbycie praktyki w przedsiębiorstwach. By uzyskać dyplom francuski Master Grande Ecole trzeba odbyć 40 tygodni (trzeci rok!) praktyk. By uzyskać dyplom niemiecki MSc trzeba odbyć 6 miesięcy praktyk (dwa razy po 3 miesiące).

Pierwszy ROK (Master 1) odbywany jest w Poznaniu. Program, realizowany częściowo w języku polskim a częściowo w angielskim (konieczna znajomość tego języka) m.in. przez wykładowców zagranicznych, obejmuje głównie przedmioty dające studentowi podstawową wiedzę ekonomiczną na zaawansowanym poziomie a także obowiązkowy, intensywny lektorat z języka francuskiego lub niemieckiego 

Drugi ROK (Master 2) odbywany jest w ESCP Europe na wybranej tam specjalności* w:
  • Paryżu - rok po angielsku lub francusku – dwa dyplomy: polski i francuski lub jeden semestr w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich ESCP Europe z całego świata (tylko dla studentów znających dobrze język francuski).
  • Paryżu (semestr po angielsku lub francusku) i Berlinie (semestr po niemiecku lub po angielsku) - trzy dyplomy: polski, francuski i niemiecki
  • Berlinie - rok po niemiecku lub po angielsku – dwa dyplomy: polski i niemiecki (niższe koszty utrzymania!).

*W trakcie drugiego roku wszyscy studenci wybierają specjalność, spośród dwunastu proponowanych przez uczelnię. Studenci otrzymują więc wiedzę specjalistyczną na najwyższym międzynarodowym poziomie, uzupełnianą kilkumiesięczną praktyką w przedsiębiorstwach. 

ZASADY REKRUTACJI 2017

Dla osób rozpoczynających studia w roku 2017/18 ustalono następujące wysokości opłat:
Master 1 w Poznaniu: czesne na UEP 15 000 PLN za dwa semestry (na UEP nie ma wpisowego) i wpisowe** ESCP Europe 770 EUR;
Master 2 w ESCP Europe: wpisowe** i czesne w ESCP Europe 13 800 EUR za dwa semestry;
** wpisowe w ESCP Europe wynosi każdego roku 770 EUR. Opłaca się je także na pierwszym roku studiów realizowanym na UEP czy podczas przerwy w studiach na realizację obowiązkowej praktyki. 
Istnieje stypendium Campus France – organizowane przez ambasadę Francuską w Polsce. 

Studia drugiego stopnia prowadzone przez UEP i ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie 

I. Kandydaci muszą być na ostatnim semestrze studiów lub mieć ukończony co najmniej licencjat na UEP lub w innych uczelniach, na kierunkach ekonomicznych. W kwalifikacji mogą brać udział absolwenci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 
  • obecnego III roku studiów pierwszego stopnia;
II. Przyjęte*** na studia zostaną osoby, które spełnią dwa warunki: 
1) uzyskają pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem przedstawicieli z ESCP Europe; będą mogli przystąpić do niej tylko ci kandydaci, którzy złożą na czas w SEKRETARIACIE KATEDRY MIKROEKONOMII, pokój 923 Altum – 9 piętro, kompletną dokumentację aplikacyjną zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej wg n/w listy; 
2) zarejestrują się elektronicznie na studia drugiego stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) na Wydziale ZARZĄDZANIA, kierunku Zarządzanie, specjalności "Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej, zgodnie z procedurą ubiegania się na studia i złożą wszystkie dokumenty wymagane od osób kwalifikujących się na nie. 

III. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej nie mogą brać udziału w programie. Wyniki rozmów będą znane na początku lipca 2017. 

IV. DOKUMENTY, jakie należy złożyć w SEKRETARIACIE  KATEDRY MIKROEKONOMII, pokój 923 Altum, w formie elektronicznej (kmik@ue.poznan.pl) i papierowej:
1) wypełniony w j. polskim formularz kandydata (w załączeniu) 
2) wypełniony w języku angielskim /francuskim lub niemieckim (Berlin) formularz ESCP ze zdjęciem (dostępny pod adresem: aurion.escpeurope.eu), tj.: Application Form DD Master Programme; 
3) Curriculum Vitae (życiorys w języku angielskim lub francuskim); 
4) list motywacyjny w języku angielskim lub francuskim; 
5) wykaz zaliczeń z wszystkich semestrów w wersji angielskiej, który można uzyskać w Dziekanacie - tzw. Transcript of Records lub dyplom z suplementem (jeśli kandydat posiada) wydany w j. angielskim lub francuskim lub polskim (wówczas z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub francuski); 
6) poświadczenia znajomości języka angielskiego i innych (jeśli dotyczy); 
7) kopia dowodu osobistego lub paszportu; 
8) potwierdzenie odbycia praktyki (jeśli posiada). 

Termin rozmów kwalifikacyjnych: maj 2017

V. UWAGA! Osoby, które – w razie niepowodzenia rozmów kwalifikacyjnych - zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na UEP muszą wcześniej zarejestrować się elektronicznie na te studia i wnieść opłatę rekrutacyjną 85 zł (rok 2016/2017). Jeśli wynik rozmowy będzie pozytywny, to zrezygnują one ze studiów stacjonarnych i zarejestrują się elektronicznie na studia niestacjonarne - patrz p. II.


Koordynator ProgramuProf. dr hab.

Marek Rekowski 

Dyżury:

Wtorek:           13:00

 

Pokój 924 Collegium Altum

Tel. 61-854-39-63/62

marek.rekowski@ue.poznan.pl