Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • październik 2006 r. – stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; (dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: finanse przedsiębiorstw); tytuł rozprawy: Wybór metody wyceny znaku towarowego
 • styczeń 1996 r. – magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne; Specjalność: Handel Międzynarodowy
Dydaktyka:
 • Mikroekonomia,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Biznesplan
Problematyka badawcza:
 • Nowa ekonomia instytucjonalna (NIE) ze szczególnym uwzględnieniem Teorii Kosztów Transakcyjnych (TCE)
 • Pomiar wartości przedsiębiorstwa
 • Pomiar wartości aktywów niematerialnych
Pełnione funkcje:
 • Członek Zespołu Projektowego do spraw budowy „Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”; autor – wspólnie z dr. Maciejem Cieślukowskim – Studium Wykonalności dla tej inwestycji
 • Wiceprezes Zarządu Biura Konsultingowego Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
Wybrane publikacje:
 • Problemy szacowania wartości użytkowej zgodnie z MSR 36 "Utrata wartości aktywów"; W : Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011, s. 163-178
 • Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej a obraz działalności w sprawozdaniu finansowym, Controlling : wiedza i narzędzia praktyczne 2010 nr 7, Poznań, Wydawnictwo FORUM Sp. z o. o, s. 22-29
 • Entrepreneurship and financial management; współautor: Kalinowski Sławomir; W : Entrepreneurial Tissue and Regional Economy: Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions, Poznań, Wydaw. AEP, 2008, s. 206-227
 • Szacowanie stopy dyskontowej dla małych i średnich przedsiębiorstw - propozycja modelu; współautor: Kalinowski Sławomir; W: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Koszalin, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), 2008, s. 343-356
 • Metody wyceny znaku towarowego - analiza porównawcza; W: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 2007, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2007. s. 56-76
 • Niekorzystne efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna - Coase wobec tradycji pigowiańskiej; W: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2006, s. 108-131
 • Problem pętli logicznej przy ustalaniu dochodowej wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji średniego ważonego kosztu kapitału (WACC); W: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2004, s. 125-143
Hobby:
 • brydż,
 • rower,
 • podróże,
 • koty