Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. zw. UEP ukończyła studia na Wydziale Handlowo – Towaroznawczym, ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu na seminarium profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w 1969 roku. Od grudnia 1969 roku podjęła staż w Instytucie Teorii Ekonomicznych, kierowanym przez profesora Wacława Wilczyńskiego. Wraz z podziałem Instytutu Teorii Ekonomicznych podjęła pracę w katedrze Mikroekonomii, gdzie pracuje do dziś. W czasie pracy na stanowisku asystenta i starszego asystenta przygotowała rozprawę doktorską pt. Rola zmianowości pracy w efektywnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego w przemyśle.

Po jej obronie, po w dniu 9 lipca 1976 roku, decyzją rady Wydziału Ekonomiki produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych i z dniem 1.8.1976 została powołana na stanowisko adiunkta. W dniu 15.10 1993 roku został wszczęty przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy: Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski, a w dniu 18 lutego 1994 Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia. Obecnie  prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego UEP.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Małgorzaty Kokocińskiej, prof. zw. UEP obejmuje łącznie 272 publikacje i opracowania o zróżnicowanym charakterze. W dorobku naukowym znajduje się 66 oryginalnych recenzowanych prac twórczych, w tym 45 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, w tym 34 po mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1997 roku. Do dorobku naukowego należą dwie samodzielne monografie, jedna monografia we współautorstwie oraz udziały w trzech monografiach w postaci rozdziałów. Jedna z publikacji dydaktycznych ma również charakter monografii. (Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym. Wśród innych publikacji oraz nie opublikowanych prac twórczych znajdują się wydane pod redakcją dr. hab. Małgorzaty Kokocińskiej cztery monografie z artykułami doktorantów. 48 pozycji dotyczy krótkich publikacji prasowych, a 85 recenzji wniosków badawczych oraz ocen raportów końcowych dla Komitetu Badań Naukowych. Z wyłączeniem tych prac dorobek naukowy liczy 139 pozycji.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
W okresie 1990 – 1993 przygotowano samodzielnie bądź we współautorstwie 11 referatów, a w okresie 1995 -2012, 10 referatów na międzynarodowe konferencje, z których znaczna część została opublikowana.
W 2009 roku zostały opublikowane dwa artykuły w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej:
 • Structural Changes in Economy in the Light of Economic Development , współautor: M. Puziak w: Revista de Economia Mundial 2009 nr 21 - Huelva : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. s. 169-193 - Summ. - Bibliogr. ISSN 1576 - 0162
 • The Path of sectoral changes in large developed European countries.A look from Polish perspective, (red.L. Dorozik, D. Kopycińska) in: Transformations in Business & Economics, Vol.8,No 3 (18), Supplement B, Brno –Kaunas –Riga – Vilnius 2009, s. 68 – 82, ISSN 1648 – 4460.
W pracy naukowo badawczej prof. dr hab. Małgorzaty Kokocińskiej można wyróżnić dwa główne nurty – pierwszy dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, drugi jest powiązany z badaniami koniunktury metodą testu koniunkturalnego. W obu przypadkach autorka publikacji stara się łączyć poziom mikroekonomiczny z makroekonomicznymi skutkami dla gospodarki oraz, szczególnie w ostatnich latach, w miarę możliwości prowadzić badania w kontekście porównań międzynarodowych. Oba wymienione nurty badawcze, będące przedmiotem zainteresowań badawczych w części wzajemnie się przeplatają.

Chronologicznie zainteresowanie sektorem MŚP wynikało wprost z podejmowanych w latach osiemdziesiątych badań na temat roli tzw. drobnej wytwórczości w gospodarce, jako jedynej jej części o charakterze relatywnie rynkowym. Wiedzę o małych i średnich przedsiębiorstwach prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska pogłębiała na początku lat dziewięćdziesiątych w ośrodkach uniwersyteckich w Niemczech (Marburg, Paderborn, Bonn). W tym samym czasie zaczęła współpracę w obszarze wprowadzania do praktyki gospodarczej badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego we współpracy z IFO Instytut fur Wirtschafsforschung w Monachium. Na początku lat dziewięćdziesiątych znalazła się w zespole pracowników Katedry Mikroekonomii ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który tę metodę wprowadził w 1992 roku do praktyki Głównego Urzędu Statystycznego.

Pierwszy okres dekady lat dziewięćdziesiątych był w związku z tym zdominowany w publikacjach poszukiwaniem różnego typu związków między wynikami pochodzącymi z testów koniunktury a danymi ilościowymi jak również samymi wynikami i ich interpretacją ekonomiczną. Problemy metodologiczne dotyczyły takich zagadnień jak sama konstrukcja ankiet koniunkturalnych, ich harmonizacja z badaniami prowadzonymi w głównych ośrodkach europejskich, poszukiwań zbieżności tzw. jakościowych wskaźników koniunktury ze wskaźnikami ilościowymi, próby krótkookresowego prognozowania kategorii ekonomicznych i inne. W okresie do 1992 roku wykonano 14 ekspertyz i przeprowadzono 20 analiz koniunktury we wskazanych zakresach, głównie dla takich instytucji jak: Zakład Badań Statystyczno – Ekonomicznych GUS – PAN, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Ministerstwa oraz Komitet Badań Naukowych.

Dydaktyka:
 • Mikroekonomia
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 • Sektor MŚP w gospodarkach europejskich
 • Koniunktura gospodarcza
 • Makroekonomiczne tendencje w krajach OECD i UE
 • Sektor MŚP w gospodarkach europejskich
Funkcje pełnione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:
 • Koordynator specjalności na Wydziale Zarządzania od 2012
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia od 26 września 2008 na kadencję 2008 – 2012
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą na kadencję 2008 – 2012
 • Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od 2010 roku do końca kadencji 2012
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania od 1 września 2002 na kadencję 2002 -2005
 • Członek Rady Naukowej anglojęzycznego seminarium doktorskiego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Członek Senatu na kadencję 1999 - 2002
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania od 1. września 1999 na kadencję 1999 - 2002
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na kadencję 1999 - 2002
 • Prodziekan Wydziału Zarządzania na kadencję 1996 – 1999
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnych w latach 1996 - 1999
 • Członek Senackiej Komisji ds. Mieszkaniowych na kadencję 1996 -1999
 • Sekretarz Senackiej Komisji ds. Reformy Studiów Ekonomicznych 1988 - 1991
Pełnienie funkcji organizacyjnych i dydaktycznych w pozostałych ośrodkach uczelnianych:
 • Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie ds. Jakości Kształcenia na okres 2010 – 2012
 • Członek senatu Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
 • Członek Komitetu Wydawniczego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania na okres 2005 – 2009
 • Dyrektor Instytutu Zarządzania Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w okresie 2007 - 2010
 • Członek Senatu Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w okresie 2007 - 2010
 • Pełnione funkcje w urzędach i instytucjach krajowych
 • Członek Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Diamentowy Grant” Nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 10 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. 
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2012 – 2014
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2005- 2007
 • Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2002 – 2004. Nominacja Minister Edukacji Narodowej i Sportu
 • Członek Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kadencję 2001 – 2003. Nominacja rektora Szkoły Głównej Handlowej
 • Członek Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych, sekcji Ekonomia Komitetu Badań Naukowych w okresie 2000 – 2011
Nagrody i wyróżnienia:
 • Wyróżnienie w konkursie na publikacje naukowe na Wydziale Zarządzania za rok 2009 za największą liczbę punktów, w szczególności za publikację z Listy Filadelfijskiej za 32 punkty,
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe za książkę Entrepreneurial Tissue and Regional Economy. Case Studiem of Selected Polish and Spanish Regions 2009,
 • Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za naukowe kierownictwo nagrodzonej pracy doktorskiej Determinanty fluktuacji cen na rynku mieszkaniowym, 2008
 • Nagroda rektora Akademii Ekonomicznej, 2009
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zaangażowanie w działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 2004
 • Nagroda rektora Akademii Ekonomicznej, 2004
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych za monografię : Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko – niemieckim w procesie integracji Polski z Unią Europejską, 2004
 • Nagroda rektora Akademii Ekonomicznej, 2002
 • Wyróżnienie Parlamentu Studenckiego AEP za pomoc i wspieranie działalności studentów
 • Nagroda indywidualna rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za rozwój kadr naukowych oraz konkretne przedsięwzięcia które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia, 1999
 • Nagroda rektora Akademii Ekonomicznej, 1998
 • Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski, 1994 
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za książkę; Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, 1992
 • Nagroda zespołowa III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za prace zbiorową: Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej, 1982
 • Nagroda III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską, 1977
 • II nagroda Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy, płacy i spraw socjalnych, 1977
Dorobek naukowy z ostatnich 4 lat:
 • Stability of regional entrepreneurial tissue (red. M. Rekowski.) współautor: J. Jankiewicz w : Entrepreneurial Tissue and Regional Economy : Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions. - Poznań :Wydaw. AE, 2008. S. 93-114 -Bibliogr. ISBN 978-83-7417-358-2
 • Using Business Tendency Surveys for Short-term Forecasting of Macro-categorieswspółautor: K.Strzała w: Survey Data in Economic Research. PolishContribution to the 28th CIRET Conference - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. s. 7-22 - Bibliogr.
 • Bezrobocie w Polsce w świetle neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego. (red. D. Kopycińska) w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. S. 38-50 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-60065-84-5
 • Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw : aspekty globalne, regionalne, sektorowe. ( red. M. Kokocińska) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 384, ISSN 1895 – 9970
 • Fluctuations in Economic Activity of Polish Manufacturing in the period of 1992-2004 , w:Business Tendency Surveys at the PoznańUniversity of Economics w: Business tendency Surveys at the PoznańUniversity of Economics ( red. J.Garczarczyk, M.Rekowski),Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. s. 110-126 - Summ. - Bibliogr.
 • Związki bezrobocia i inflacji w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce i UE-12. ( red. D. Kopycińska.) współautor: M. Puziak w : Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce - Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. S. 49-61 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-60903-45-2
 • Standardy empiryczne i realne zróżnicowania wskaźników finansów publicznych.(red. Małgorzata Kokocińska) współautor: K. Blanke-Ławniczak w : Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, 2007. S. 157-191 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-88018-41-1
 • Główne mierniki wzrostu i ich powiązania z nakładami pracy i kapitału. (red. M.Kokocińska) współautor M. Puziak w : Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2007. s. 9-40 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-88018-41-1
 • Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, współautor: K. Strzała , Poznań : Wydaw. AE, 2007. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-305-6, s. 5-43
 • Stability of regional entrepreneurial tissue (red. M. Rekowski.) współautor: J. Jankiewicz w : Entrepreneurial Tissue and Regional Economy : Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions. - Poznań :Wydaw. AE, 2008. S. 93-114 -Bibliogr. ISBN 978-83-7417-358-2
 • Using Business Tendency Surveys for Short-term Forecasting of Macro-categorieswspółautor: K.Strzała w: Survey Data in Economic Research. PolishContribution to the 28th CIRET Conference - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. s. 7-22 - Bibliogr.
 • The Role of Human Capital In the Process of Convergence. Empirical Analysis (red. DanutaKopycińska), współautor: M. Puziak w : Decision makers under the conditions of crisis threat – UniwersytetSzczeciński, Szczecin 2009, s.44 -54 - Bibliogr. ISBN 978-83-60903-89-3
 • Structural Changes in Economy in the Light of Economic Development ,współautor: M. Puziak w: Revista de Economia Mundial 2009 nr 21 - Huelva : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. s. 169-193 - Summ. - Bibliogr. ISSN 1576 - 0162
 • The Path of sectoral changes in large developed European countries.A look from Polish perspective, (red.L. Dorozik, DanutaKopycińska) in: Transformations in Business & Economics, Vol.8,No 3 (18), Supplement B, Brno –Kaunas –Riga – Vilnius 2009, s. 68 – 82, ISSN 1648 – 4460,
 • Zmiany barier działalności w ocenach małych ,średnich i dużych przedsiębiorstw w kontekście wahań koniunkturalnych – ujęcie sektorowe (red. A. Gaweł) współautor: J. Jankiewicz, Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, Zeszyty Naukowe 132, s. 7 – 26, Biblogr. ISBN 978 -83 – 7417 – 465 - 7
 • Consumer Confidence Indexes in New EU Member States, współautor: J. Jankiewicz w: Business Surveys, Business Cycles. PolishContribution to the 30th CIRET Conference, , Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s.136 – 161, ISSN 0866-9503
 • Uwarunkowania i możliwości dekompozycji sektora MŚP, w: Zeszyt Naukowy Katedry Mikroekonomii, ( red. M. Kokocińska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011,
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
 • Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, 2012( red. M. Kokocińska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań , s.150
 • XXXI CIRET Conference, Wiedeń, September 2012 The Macro-economic Outcome of the Global Financial Crisis in new EU Members States and how it reflects on Qualitative Confidence Indicators. A sectoral approach , współautor J. Jankiewicz, referat przyjęty na XXXI CIRET, s.25