Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Visiting Professor w SRH University Heidelberg

Biografia:

2013 doktor habilitowany nauk ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

1999 doktor nauk ekonomicznych: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

1996 magister ekonomii: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu


Pełnione funkcje
 1. Kierownik Studiów Podyplomowych "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce"
 2. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
 3. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 4. Wiceprezes zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2013-2016)
 5. Dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP (2013 - 2015)
 6. Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości (Zielona Góra) w latach 2000 - 2013
 7. Członek Komisji Rektorskiej ds. Rachunku Kosztów (kadencja 2008-2012)
 8. Zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne (2013)
Obszary badawcze:

 • Rachunkowość finansowa

 • Etyka rachunkowości

 • Rola rachunkowości w społeczeństwie

 • Edukacja rachunkowości

Publikacje: 

Cieślak, M., 2016, Green Accounting w: Cezary Kochalski (red.), Green Controlling and Finance : Theoretical Framework, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 134-152.


Cieślak, M., 2016, Rachunkowość ekologiczna w: Cezary Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 140-158


Napiecek, R., Cieślak, M., 2014, Managing a University From its Revenue Perspective - Empirical Illustration of Poznan University of Economics, Management Studies, 2, s. 123-139
 Napiecek, Information Needs of Stakeholders and Universities' Reporting in Poland. Diagnosis and Proposal for Changes (working paper accepted for presentation)CSEAR UK Conference, St. Andrews 2013

M. Cieślak, R. Napiecek, Managing a University from its Revenue Perspective - empirical illustration of Poznan University of Economics (working paper)IMRA & RIT-ACTM, Zagrzeb 2013

M. Cieślak, Czy rachunkowość przestaje być rachunkowością?, [w:] Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz i J. Samelak, Wydawnictwo UEP, Poznań, 2012

J. Samelak, M. Cieślak, R. Napiecek, Is Creativity Bad? Polish Accountants on Creative Accounting, [w:] Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference 2012, red. Ing. Michal Mokrys, Ing. Anton Lieskovsky, PhD, wyd. EDIS - Publishing institution of University of Zilina

M. Cieślak, Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w: Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny; Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa, 2011

M. Cieślak, Wynik finansowy. Ustalenie i rozliczenie, [w:] Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz i J. Samelak, Wydawnictwo UEP, Poznań, 2012

M. Cieślak, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011

M. Cieślak, Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, [w:] Dylematy współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz i J. Samelak, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011

M. Cieślak, R. Napiecek, A Model of Balanced Management of University Resources – the case of Poznań University of Economics, European Accounting Association, Rzym 2011

M. Cieślak, Wynik finansowy - ustalenie i rozliczenie, [w:] Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz i J. Samelak, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011

M. Cieślak, Usefulness and Quality of Financial Statements in Polish and International Regulations, [w:] Selected Problems and Perspectives of the Process of Global Harmonization and Standarization of Accounting, eds. W. Gabrusewicz, J. Samelak, PUE Press, Poznan 2010

M Cieślak, R. Napiecek, Evaluation of the Polish Code of Professional Ethics in Accounting. Survey Results, European Accounting Association, Stambuł 2010

M. Cieślak, Etyka w rachunkowości w warunkach kryzysu, [w:] Rachunkowość w warunkach kryzysu gospodarczego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Poznań 2010

M. Cieślak, Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości w ocenie księgowych, [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Tom 1, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010

M. Cieślak, Kilka uwag na temat użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, [w:]Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, materiały konferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań 2009

M. Cieślak, Wpływ Sarbanes-Oxley Act na jakość sprawozdań finansowych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych, w: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości, red. nauk. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009.

M. Cieślak, Samoregulacja profesji księgowej. Konieczność, potrzeba czy mit?, w: Czy to kryzys, czy recesja?, red. A. Kamela-Sowińska, Wydaw. WSHiR, Poznań 2009.

M. Cieślak, Rachunek zysków i strat, w: Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach, red. nauk. M. Remlein, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009.

M. Cieślak, Wynik finansowy – ustalanie i rozliczenie, w: Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009.

M. Cieślak, M. Kiedrowska, B. Zyznarska-Dworczak, Konto księgowe jako podstawa ewidencji działalności gospodarczej, w: Rachunkowość finansowa: zbiór zadań, red. nauk. M. Kiedrowska, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009.

M. Remlein, M. Cieślak, Accounting Policy – A Matter of Choice or Necessity?, w: General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, red. E. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

M. Cieślak, Przydatność teorii rozwoju moralnego Kohlberga dla rachunkowości, w: Sprawozdawczość i audyt w firmie, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań 2008.

M. Cieślak, Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w regulacjach międzynarodowych, w: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej, red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 83, Wydawnictwo AEP, Poznań 2007.

M. Cieślak, M. Skoczek-Spychała, Rola etyki w zawodzie biegłego rewidenta, w: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej, red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 83, Wydawnictwo AEP, Poznań 2007.

M. Cieślak, Konto księgowe jako podstawa ewidencji działalności gospodarczej, w: Rachunkowość finansowa: zbiór zadań, red. nauk. M. Kiedrowska, Wydawnictwo AEP, Poznań 2007.

M. Cieślak, M. Skoczek-Spychała, Role of Professional Ethics In Auditing Financial Statements, European Accounting Association, Dublin 2006.

M. Cieślak, Zarys systemu rachunkowości finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 82, Wydawnictwo AEP, Poznań 2006.

M. Cieślak, K. Kuśnierek, Ujmowanie kosztów badań i rozwoju w księgach rachunkowych, w: Standardy rachunkowości: szansa czy zagrożenie, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań 2006.

M. Cieślak, K. Kuśnierek, Making VAT Compliant with UE Regulations: The Polish Case, European Accounting Association, Goeteborg 2005.

M. Cieślak, K. Kuśnierek, Proces dostosowania polskich przepisów w zakresie podatku VAT do wymogów prawa wspólnot europejskich, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań 2005.

M. Cieślak, Metoda bilansowa ustalania odroczonego podatku dochodowego, w: Prace z zakresu rachunkowości, red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 28, Wydawnictwo AEP, Poznań 2003.

M. Cieślak, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunkowość 2002, nr 5.

M. Cieślak, Roczne sprawozdanie finansowe, w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. Z. Kołaczyk, Forum – HLB Frąckowiak i wspólnicy sp. z o.o., Poznań 2002.

M. Cieślak, Zapasy, w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. Z. Kołaczyk, Forum – HLB Frąckowiak i wspólnicy sp. z o.o., Poznań 2002.

M. Cieślak, Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, w: Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, red. A. Kamela-Sowińska, Difin, Warszawa 2002.

M. Cieślak, Zestawienie zmian w kapitale własnym według US GAAP oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 4 (60), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2001.

M. Cieślak, Rachunek zysków i strat, w: Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.

M. Cieślak, Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na tle polskich uregulowań w tej dziedzinie [autoreferat], w: Prace doktorskie obronione w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1997-1999, red. nauk. i koord. J. Sobiech, Wydawnictwo AEP, Poznań 2000.

M. Cieślak, Likwidacja spółki osobowej w rachunkowości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zeszyty Naukowe AE Poznań, 1999.

M. Cieślak, Prawne regulacje sporządzania bilansu przez amerykańskie instytucje oszczędnościowe, w: Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka, Prace naukowe, Katedra Rachunkowości, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1997.

M. Cieślak, Accounting Principles in Poland and the USA, Wydawnictwo AEP, Poznań, 1997.


Dydaktyka:

Prowadzone przedmioty (UEP):

 • Podstawy rachunkowości i rachunkowość finansowa

 • Sprawozdawczość finansowa

 • Rachunkowość międzynarodowa

 • Etyka w rachunkowości i biznesie

 • Financial Accounting
 • International Accounting Standards
 • Forensic Accounting and Fraud Examination
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktorskie


Prowadzone przedmioty (SRH):

 • Introduction to Accounting

 • International Accounting